• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Imposibilitatea obligarii angajatorului de a elibera o adeverinta care sa ateste incadrarea in grupa de munca. Lipsa dovezilor

Hotararea nr. 319 din 09 martie 2017
Pronuntata de Tribunalul Gorj

Prin cererea înregistrata la data de 22.12.2015 pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub nr.x, reclamanta P_ N__ a chemat în judecata pârâtul S__ Judetean de urgenta Tg-J__, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca activitatea desfasurata în perioada 01.08.xx01 de catre reclamanta se încadreaza în grupa a II-a de munca si sa-i elibereze o adeverinta din care sa rezulte ca a lucrat în grupa a II-a de munca în procent de 100% pe perioada 01.08.xx01.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

 În motivarea actiunii, a aratat ca în perioada 01.08.xx14 a fost angajata la S__ Judetean de urgenta Târgu J__ pe postul de asistent principal de balneo fizio­terapie, asa cum rezulta din fisa postului si carnetul de munca. Prin specificul muncii a fost supusa unor factori de risc reprezentati de lucrul cu aparatura care functioneaza cu radia?ii electromagnetice fiind în permanenta expusa acestora existând riscul afectarii starii de sanatate datorita suprasolicitarii fizice si psihice.
Mai mult, angajatorul i-a acordat sporuri salariale pentru conditiile deosebite de munca, recunoscând astfel ca si-a realizat sarcinile de serviciu în grupa II-a de munca.
De altfel, din Ordinul 125/1990 pct.18, anexa 2, reiese ca se încadreaza în grupa a II a de munca ,,activitatea prestata în instalatii, utilaje sau aparate care functioneaza cu radia?ii electromagnetice, infraro?ii, ultraviolete, microunde, de medie sau înalta frecven?a si lasere, cu exceptia laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevazute în grupa I de munca,, ori prin specificul activitatii sale a lucrat cu aparatura ce se încadreaza in criteriile descrise mai sus.
De asemenea, prin decizia nr.257/20.09.2004 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a statuat ca Ordinului 50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activitatile si functiile prevazute în forma initiala a actului cu atât mai mult cu cât modificarile si completarile ulterioare au fost menite sa elimine inechita?ile existente.
A depus la dosar în copii conforme cu originalele urmatoarele înscrisuri: carte identitate si carnetul de munca.
În drept, a invocat dispozitiile Ordinului 50/1990, Ordinului 125/1990, art.175-182 Codul muncii .
În temeiul art.205 C.Proc. Civ. pârâtul S__ Judetean de urgente Târgu J__ a formulat întâmpinare invocând pe cale de exceptie, prescrierea dreptului material la actiune, potrivit art.268 alin.(2) din Codul muncii iar pe fondul cauzei, respingerea acesteia, ca netemeinica si nelegala .
In ceea ce priveste prescrierea dreptului material la actiune, în conformitate cu prevederile art.268 alin.(2) din Codul muncii , ,,dreptul de a formula o cerere pentru solutionarea unui conflict de munca privind alte situatii, decât cele prevazute la art. 268 alin l) din Codul muncii , se exercita în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului iar reclamanta a înteles sa investeasca instanta de judecata cu solutionarea cererii care face obiectul prezentului dosar, la data de 22.12.2015.
Referitor la momentul începerii cursului de prescriptiei arata faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 281 din Codul muncii , la data de 01.01.2011, s-au abrogat dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.
Totodata, potrivit art.279 alin.(3) din Codul muncii , angajatorii care au pastrat si completat carnetele de munca,le-au eliberat titularilor, esalonat, pana la dala de 30.06.2011.Ca atare, termenul de prescriptie de 3 ani, a început sa curga cel mai târziu la data de 30.06.2011, data limita pâna la care carnetele de munca au fost eliberate titularilor si având în vedere ca reclamanta a fost în posesia acestuia, nu mai poate invoca ca nu a avut cunostinta de mentiunile efectuate în privinta conditiilor de munca în care si-a desfasurat activitatea, cu atât mai mult cu cât la vremea respectiva nu s-au facut mentiuni in carnetele de munca, iar reclamanta daca a considerat ca activitatea desfasurata de ea, în perioada solicitata, se încadra în conditii ce justificau acordarea grupei a II- a de munca, ar fi avut posibilitatea sa se adreseze instantei de judecata înainte de împlinirea termenului de prescriptie.
Pe fondul cauzei, actiunea promovata de catre reclamanta este netemeinica si nelegala , din urmatoarele considerente :
- prin dispozitia nr. 456/13.09.1990 (Anexele l si 2), Directia Sanitara Gorj si S__ Judetean de urgenta a nominalizat persoanele care se încadreaza în grupa I si a II-a de munca, tinându-se cort de conditiile deosebite de munca concrete în care si-au desfasurat activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare psihica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere, infectare, etc.), reclamanta neregasindu-se nominalizata în aceste anexe.
Ori, din moment ce conducerea Directiei Sanitare Gorj de la vremea respectiva împreuna cu sindicatele, au analizat pe baza documentelor existente în unitate si au precizat situatia încadrarii personalului în grupa I si a II - a de munca , iar reclamanta si nici macar locul sau de munca nu se regaseste în anexele dispozitiei nr 456/1990 care stabileste salariatii care se încadreaza în grupa a II-a de munca în vederea pensionarii începând cu data de 18.03.1969 pâna în anul 1990, apreciaza ca S__ Judetean de urgenta Tg-J__, nu îi poate elibera reclamantei o adeverinta din care sa rezulte încadrarea acesteia in grupa a II-a de munca, pe perioada 01.08.xx01.
Referitor la sustinerile reclamantei ca i-au fost acordate sporuri pentru conditii de munca, precizeaza ca acordarea acestora nu justifica încadrarea acesteia în grupa a II-a de munca, încadrarea în grupele I si II de munca facându-se proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca din aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 50% iar pentru grupa a II a, cel putin 70% din programul de lucru.
În dovedirea actiunii, a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: dispozitia nr.456/13.09.1990, dispozitia nr.291/01.06.1990, dispozitia nr.257/19.04.1998.
In drept, si-a prezenta pe prevederile art.205 Cod proc. civila.
La data de 16.06.2016, instanta a solicitat pârâtei sa depuna la dosarul cauzei statele de plata si fisele postului reclamantei pentru perioada dedusa judecatii  iar prin adresa nr.xxx din data de 14.09.2016, pârâta a comunicat instantei documentele solicitate .
Prin încheierea de sedinta din data de 29.09.2016, la solicitarea reclamantei, instanta a încuviintat proba cu expertiza tehnica în specialitatea protectia muncii, desemnarea expertului tehnic si obiectivele expertizei fiind consemnate în încheierea de sedinta din aceeasi data (fila 123).
Expertul I_ D_ a depus raportul de expertiza pentru termenul de 24.11.2016, concluzionând ca se justifica încadrarea reclamantei în grupa a II a de munca, în procent de 100%, conform prevederilor Ordinului 125/1990, anexa 2, pozitia 11, pentru perioada 01.08.xx01.
În conformitate cu prevederile art.248 alin.1 din Codul de procedura civila, instanta trebuie sa se pronun?e mai întâi asupra exceptiilor de procedura precum si a celor de fond, care fac inutila, în tot sau în parte, administrarea de probe, ori, dupa caz, cercetarea în fond a cauzei.
În ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune instanta va respinge aceasta exceptie întrucât Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 13 din data de 16.05.2016 a statuat ca actiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de munca conform dispozitiilor Ordinului nr. 50/1990 intra în categoria actiunilor în constatare de drept comun si sunt imprescriptibile.
Trecând la fondul cauzei, tribunalul retine urmatoarele:
În perioada 01.08.xx14, reclamanta P_ N__ a fost angajata în cadrul Spitalului Judetean Târgu J__ pe postul de asistent principal de balneo fizio­terapie, asa cum rezulta din fi?a postului si carnetul de munca.
În carnetul de munca nu exista înscrieri privind încadrarea reclamantei în grupa de munca.
Conform Ordinului 50/1990,,6. Nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinându-se seama de conditiile deosebite de munca concrete în care îsi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).
7. Încadrarea în grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.
În mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp în subteran poate fi încadrat în grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut în grupa I si 70% pentru grupa II, luându-se în calcul numai timpul efectiv lucrat în subteran.
8. Perioada de timp în care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca în astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane în raport cu functia îndeplinita.
15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate în locurile de munca si activitatile ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii se face pe baza înregistrarii acestora în carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.,,
Prin Ordinul nr.125/1990 emis de  Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul sanatatii si Comisia NATIONALA Pentru protectia Muncii au fost precizate locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cu conditii deosebite care se încadreaza în grupele I si a II-a de munca în vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990. La punctul 4 din acest ordin s-a prevazut faptul ca metodologia pe baza careia unitatile efectueaza încadrarea în grupele I si II de munca este cea prevazuta în Ordinul nr.50/1990 cu completarile facute prin Ordinul nr.100/1990, care se aplica în continuare.
           În perioada 01.08.xx01  reclamanta  a fost asistent balneo-fizioterapie la S__ de urgenta Tg-J__ , desfasurând activitati de utilizare a aparaturii medicale,care functioneaza cu radia?ii electromagnetice, fiind astfel risc de îmbolnavire prin afectarea starii de sanatate, conform raportului de expertiza întocmit în cauza.
Raportat la prevederile legale mai sus mentionate, instanta retine ca postul ocupat de reclamanta nu se regaseste în niciuna din categoriile profesionale, activitatile sau locurile de munca  pentru care se acorda grupa a II a de munca, prevazute în Ordinul nr.50/1990 si Ordinul nr.125/1990, ca de altfel nici activitatea prestata efectiv de reclamanta.
Pentru activitatea prestata în sistemul medical, dupa 1 martie 1990, locurile de munca  încadrate în grupa a II- a de munca prin Ordinul 50/1990, se regasesc la punctele 107,108, 109, 110, 111, 112, 113 , 114 si 115 din anexa 2 la ordin, pentru urmatoarele activitati:
107.Spitale cu profil de boli contagioase. sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar). 
108.unitati T.B.C. (toate categoriile de personal); sectii, compartimente cu paturi T.B.C., cabinete de consulta?ii T.B.C. si laboratoare de analize si explorari functionale, ce deservesc în exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).
109.unitati, sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).
110.unitati, sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici, alt personal superior de specialitate, personalul sanitar mediu si auxiliar).
111.Laboratoare si compartimente de epidemiologie, microbiologie, toxicologie, serologie,virusologie,parazitologie, medicina legala, anatomie patologica, morgi si prosecturi.
112.Activitatea prestata în laboratoare de cercetare si diagnostic, microbiologie, specializate în procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor, antigenelor si serurilor în care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experien?a, culturi si substraturi celulare, cadavre, de?euri si produse patologice infectate cu holera, pesta, febra galbena, variola rickettsioza, ornitoza, rabie, melaidoza, bruceloza, botulism, tetanos, gangrena gazoasa, leptospiroze, morva, tularemie, toxoplasmoza,histoplasmoza,rujeoplasmoza,listerioza,iersinioza,enteroviroza,meningoencefalite bacteriene si virale, pneumocistoza, tuberculoza, lepra, enterobacterioze, hepatite virale, aminoiaza, sifilis, infec?ii respiratorii bacteriene si virale. Personalul care manipuleaza animale de experien?a, culturi si substraturi celulare, cadavre, de?euri si produse patologice canceroase, în cadrul laboratoarelor de cercetare din re?eaua sanitara.
113. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat.
114. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior, personal sanitar mediu si personal tehnic).
115. Personalul care lucreaza la ÎNTRETINEREa si repararea aparaturii de radiologie, fizioterapie si medicina nucleara.
116. Personalul sanitar care lucreaza în subteran în activitatile prevazute în grupa II de munca.,,
În raportul de expertiza s-a retinut ca activitatea desfasurata de reclamanta se încadreaza în grupa a II a de munca, pct.11 din anexa II la Ordinul nr.125/1990,prin asimilare.
           În  anexa II la pct.11 din Ordinul nr.125/1990 este prevazuta activitatea desfasurata de muncitori la ,, Activitatea prestata la instalatii, utilaje sau aparate care functioneaza cu radia?ii electromagnetice: infraro?ii, ultraviolete, microunde, de medie sau înalta frecven?a si lasere, cu exceptia laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevazute în grupa I de munca.,,. Însa, activitatea desfasurata efectiv de reclamanta nu se încadreaza în cele mentionate mai sus, reclamanta desfasurând efectiv activitati de aplicare a tratamentului medical asupra pacientilor cu aparatura medicala diversa, si nu cele mentionate la pct.11 din Ordinul nr.125/1990.
fata de aspectele retinute mai sus, vor fi înlaturate concluziile raportului de expertiza privind încadrarea reclamantei în grupa a II a de munca,  pct.11 din anexa II la Ordinul nr.125/1990,  (prin asimilare).
Se mai retine ca la art.6 din Ordinul 50/1990 se prevede ca “nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere din unitati”.
Or,în speta nu exista documente din care sa rezulte ca la unitatea la care si-a desfasurat reclamanta s-a facut  nominalizarea acestuia în grupa a II a de munca. De asemenea, nici în carnetul de munca al reclamantei nu s-a facut vreo  mentiune cu privire la grupa II de munca, respectiv procentul de cel putin 70 % din programul de lucru desfasurat în astfel de conditii.   instanta constata ca angajatorul, în speta Directia Sanitara Gorj a parcurs procedura legala prevazuta de Ordinul 50/1990.
Astfel, la data de 13.09.1990 s-a emis dispozitia nr.456/13.09.1990 prin care s-au nominalizat salariatii si locurile de munca care se încadreaza în grupa a I a si a II a de munca iar ulterior, angajatorul S__ Judetean Gorj a emis decizia nr.257/1998, mentinând grupele de munca pentru personalul cu activitati si categorii profesionale cu conditii deosebite, începând cu data de 01.01.1998, însa reclamanta nu se regaseste în tabelele anexate la deciziilor susmentionate.
Cu privire la  obligarea societatii pârâte sa elibereze reclamantei o adeverinta din care sa rezulte ca activitatea specifica grupei II de munca s-a desfasurat în procent de 100%, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art.158 alin.2 din Legea nr. 263/2003, adeverintele care atesta încadrarea persoanelor în fostele grupe I si/sau II de munca sunt valorificate, numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1.04. 2001.
Potrivit art. 126 alin. 1 din HG nr. 257/2011, adeverintele prin care se atesta faptul ca în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele si-au desfasurat activitatea în locuri de munca încadrate în grupele 1 si/sau a II a de munca se întocmesc potrivit modelului prevazut în anexa nr.14 numai pe baza documentelor verificabile aflate în eviden?a angajatorilor sau ale detinatorilor legali de arhiva.
Rezulta deci ca  obligatia angajatorului de a elibera o asemenea adeverinta în temeiul acestui act normativ exista doar daca are la baza documente verificabile aflate în arhiva angajatorului, întocmite anterior anului 2001. Or, în speta, nu exista asemenea documente, astfel încât pârâta nu poate fi obligata la eliberarea unei adeverinte în acest sens.
fata de considerentele mai sus expuse, tribunalul va respinge actiunea formulata de reclamanta P_ N__ împotriva pârâtului S__ Judetean de urgenta Tg-J__.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTARA?TE
 
Respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de catre pârâta.
Respinge actiunea formulata de reclamanta P_ N__, domiciliata în comuna Bale?ti, _ împotriva pârâtului S__ Judetean de urgenta Tg-J__, cu sediul în Tg-J__, _. 17, Judetul Gorj.
Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj.
pronuntata în sedinta publica din 09.03.2017, la Tribunalul Gorj.

În motivarea actiunii, a aratat ca în perioada 01.08.xx14 a fost angajata la S__ Judetean de urgenta Târgu J__ pe postul de asistent principal de balneo fizio­terapie, asa cum rezulta din fisa postului si carnetul de munca. Prin specificul muncii a fost supusa unor factori de risc reprezentati de lucrul cu aparatura care functioneaza cu radiatii electromagnetice fiind în permanenta expusa acestora existând riscul afectarii starii de sanatate datorita suprasolicitarii fizice si psihice.
Mai mult, angajatorul i-a acordat sporuri salariale pentru conditiile deosebite de munca, recunoscând astfel ca si-a realizat sarcinile de serviciu în grupa II-a de munca.

De altfel, din Ordinul 125/1990 pct.18, anexa 2, reiese ca se încadreaza în grupa a II a de munca ,,activitatea prestata în instalatii, utilaje sau aparate care functioneaza cu radiatii electromagnetice, infrarosii, ultraviolete, microunde, de medie sau înalta frecventa si lasere, cu exceptia laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevazute în grupa I de munca,, ori prin specificul activitatii sale a lucrat cu aparatura ce se încadreaza in criteriile descrise mai sus.
De asemenea, prin decizia nr.257/20.09.2004 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a statuat ca Ordinului 50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activitatile si functiile prevazute în forma initiala a actului cu atât mai mult cu cât modificarile si completarile ulterioare au fost menite sa elimine inechitatile existente.

A depus la dosar în copii conforme cu originalele urmatoarele înscrisuri: carte identitate si carnetul de munca.

În drept, a invocat dispozitiile Ordinului 50/1990, Ordinului 125/1990, art.175-182 Codul muncii .

În temeiul art.205 C.Proc. Civ. pârâtul S__ Judetean de urgente Târgu J__ a formulat întâmpinare invocând pe cale de exceptie, prescrierea dreptului material la actiune, potrivit art.268 alin.(2) din Codul muncii iar pe fondul cauzei, respingerea acesteia, ca netemeinica si nelegala .
In ceea ce priveste prescrierea dreptului material la actiune, în conformitate cu prevederile art.268 alin.(2) din Codul muncii , ,,dreptul de a formula o cerere pentru solutionarea unui conflict de munca privind alte situatii, decât cele prevazute la art. 268 alin l) din Codul muncii , se exercita în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului iar reclamanta a înteles sa investeasca instanta de judecata cu solutionarea cererii care face obiectul prezentului dosar, la data de 22.12.2015.

Referitor la momentul începerii cursului de prescriptiei arata faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 281 din Codul muncii , la data de 01.01.2011, s-au abrogat dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.
Totodata, potrivit art.279 alin.(3) din Codul muncii , angajatorii care au pastrat si completat carnetele de munca,le-au eliberat titularilor, esalonat, pana la dala de 30.06.2011.Ca atare, termenul de prescriptie de 3 ani, a început sa curga cel mai târziu la data de 30.06.2011, data limita pâna la care carnetele de munca au fost eliberate titularilor si având în vedere ca reclamanta a fost în posesia acestuia, nu mai poate invoca ca nu a avut cunostinta de mentiunile efectuate în privinta conditiilor de munca în care si-a desfasurat activitatea, cu atât mai mult cu cât la vremea respectiva nu s-au facut mentiuni in carnetele de munca, iar reclamanta daca a considerat ca activitatea desfasurata de ea, în perioada solicitata, se încadra în conditii ce justificau acordarea grupei a II- a de munca, ar fi avut posibilitatea sa se adreseze instantei de judecata înainte de împlinirea termenului de prescriptie.

Pe fondul cauzei, actiunea promovata de catre reclamanta este netemeinica si nelegala , din urmatoarele considerente :

Prin dispozitia nr. 456/13.09.1990 (Anexele l si 2), Directia Sanitara Gorj si S__ Judetean de urgenta a nominalizat persoanele care se încadreaza în grupa I si a II-a de munca, tinându-se cort de conditiile deosebite de munca concrete în care si-au desfasurat activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare psihica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere, infectare, etc.), reclamanta neregasindu-se nominalizata în aceste anexe.
Ori, din moment ce conducerea Directiei Sanitare Gorj de la vremea respectiva împreuna cu sindicatele, au analizat pe baza documentelor existente în unitate si au precizat situatia încadrarii personalului în grupa I si a II - a de munca, iar reclamanta si nici macar locul sau de munca nu se regaseste în anexele dispozitiei nr 456/1990 care stabileste salariatii care se încadreaza în grupa a II-a de munca în vederea pensionarii începând cu data de 18.03.1969 pâna în anul 1990, apreciaza ca S__ Judetean de urgenta Tg-J__, nu îi poate elibera reclamantei o adeverinta din care sa rezulte încadrarea acesteia in grupa a II-a de munca, pe perioada 01.08.xx01.

Referitor la sustinerile reclamantei ca i-au fost acordate sporuri pentru conditii de munca, precizeaza ca acordarea acestora nu justifica încadrarea acesteia în grupa a II-a de munca, încadrarea în grupele I si II de munca facându-se proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca din aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 50% iar pentru grupa a II a, cel putin 70% din programul de lucru.
În dovedirea actiunii, a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: dispozitia nr. 456/13.09.1990, dispozitia nr. 291/01.06.1990, dispozitia nr.257/19.04.1998.

In drept, si-a prezenta pe prevederile art.205 Cod proc. civila.

La data de 16.06.2016, instanta a solicitat pârâtei sa depuna la dosarul cauzei statele de plata si fisele postului reclamantei pentru perioada dedusa judecatii  iar prin adresa nr.xxx din data de 14.09.2016, pârâta a comunicat instantei documentele solicitate .
Prin încheierea de sedinta din data de 29.09.2016, la solicitarea reclamantei, instanta a încuviintat proba cu expertiza tehnica în specialitatea protectia muncii, desemnarea expertului tehnic si obiectivele expertizei fiind consemnate în încheierea de sedinta din aceeasi data (fila 123).
Expertul I_ D_ a depus raportul de expertiza pentru termenul de 24.11.2016, concluzionând ca se justifica încadrarea reclamantei în grupa a II a de munca, în procent de 100%, conform prevederilor Ordinului 125/1990, anexa 2, pozitia 11, pentru perioada 01.08.xx01.
În conformitate cu prevederile art. 248 alin.1 din Codul de procedura civila, instanta trebuie sa se pronunte mai întâi asupra exceptiilor de procedura precum si a celor de fond, care fac inutila, în tot sau în parte, administrarea de probe, ori, dupa caz, cercetarea în fond a cauzei.
În ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune instanta va respinge aceasta exceptie întrucât Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 13 din data de 16.05.2016 a statuat ca actiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de munca conform dispozitiilor Ordinului nr. 50/1990 intra în categoria actiunilor în constatare de drept comun si sunt imprescriptibile.

Trecând la fondul cauzei, tribunalul retine urmatoarele:

În perioada 01.08.xx14, reclamanta P_ N__ a fost angajata în cadrul Spitalului Judetean Târgu J__ pe postul de asistent principal de balneo fizio­terapie, asa cum rezulta din fisa postului si carnetul de munca.
În carnetul de munca nu exista înscrieri privind încadrarea reclamantei în grupa de munca.
Conform Ordinului 50/1990,,6. Nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinându-se seama de conditiile deosebite de munca concrete în care îsi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).
7. Încadrarea în grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

În mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp în subteran poate fi încadrat în grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut în grupa I si 70% pentru grupa II, luându-se în calcul numai timpul efectiv lucrat în subteran.
8. Perioada de timp în care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca în astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane în raport cu functia îndeplinita.
15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate în locurile de munca si activitatile ce se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii se face pe baza înregistrarii acestora în carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.,,
Prin Ordinul nr.125/1990 emis de  Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul sanatatii si Comisia NATIONALA Pentru protectia Muncii au fost precizate locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cu conditii deosebite care se încadreaza în grupele I si a II-a de munca în vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990. La punctul 4 din acest ordin s-a prevazut faptul ca metodologia pe baza careia unitatile efectueaza încadrarea în grupele I si II de munca este cea prevazuta în Ordinul nr.50/1990 cu completarile facute prin Ordinul nr.100/1990, care se aplica în continuare.

În perioada 01.08.xx01  reclamanta  a fost asistent balneo-fizioterapie la S__ de urgenta Tg-J__ , desfasurând activitati de utilizare a aparaturii medicale,care functioneaza cu radia?ii electromagnetice, fiind astfel risc de îmbolnavire prin afectarea starii de sanatate, conform raportului de expertiza întocmit în cauza.
Raportat la prevederile legale mai sus mentionate, instanta retine ca postul ocupat de reclamanta nu se regaseste în niciuna din categoriile profesionale, activitatile sau locurile de munca  pentru care se acorda grupa a II a de munca, prevazute în Ordinul nr.50/1990 si Ordinul nr.125/1990, ca de altfel nici activitatea prestata efectiv de reclamanta.

Pentru activitatea prestata în sistemul medical, dupa 1 martie 1990, locurile de munca  încadrate în grupa a II- a de munca prin Ordinul 50/1990, se regasesc la punctele 107,108, 109, 110, 111, 112, 113 , 114 si 115 din anexa 2 la ordin, pentru urmatoarele activitati:

107. Spitale cu profil de boli contagioase. sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar). 

108. unitati T.B.C. (toate categoriile de personal); sectii, compartimente cu paturi T.B.C., cabinete de consultatii T.B.C. si laboratoare de analize si explorari functionale, ce deservesc în exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).

109. unitati, sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).

110. unitati, sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici, alt personal superior de specialitate, personalul sanitar mediu si auxiliar).

111. Laboratoare si compartimente de epidemiologie, microbiologie, toxicologie, serologie,virusologie,parazitologie, medicina legala, anatomie patologica, morgi si prosecturi.

112. Activitatea prestata în laboratoare de cercetare si diagnostic, microbiologie, specializate în procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor, antigenelor si serurilor în care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta, culturi si substraturi celulare, cadavre, deseuri si produse patologice infectate cu holera, pesta, febra galbena, variola rickettsioza, ornitoza, rabie, melaidoza, bruceloza, botulism,tetanos,gangrenagazoasa,leptospiroze,morva,tularemie,toxoplasmoza,histoplasmoza,rujeoplasmoza,listerioza,iersinioza,enteroviroza,meningoencefalite bacteriene si virale, pneumocistoza, tuberculoza, lepra, enterobacterioze, hepatite virale, aminoiaza, sifilis, infectii respiratorii bacteriene si virale. Personalul care manipuleaza animale de experienta, culturi si substraturi celulare, cadavre, deseuri si produse patologice canceroase, în cadrul laboratoarelor de cercetare din reteaua sanitara.

113. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat.

114. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior, personal sanitar mediu si personal tehnic).

115. Personalul care lucreaza la ÎNTRETINEREa si repararea aparaturii de radiologie, fizioterapie si medicina nucleara.

116. Personalul sanitar care lucreaza în subteran în activitatile prevazute în grupa II de munca.

În raportul de expertiza s-a retinut ca activitatea desfasurata de reclamanta se încadreaza în grupa a II a de munca, pct.11 din anexa II la Ordinul nr.125/1990,prin asimilare.
În  anexa II la pct.11 din Ordinul nr.125/1990 este prevazuta activitatea desfasurata de muncitori la ,, Activitatea prestata la instalatii, utilaje sau aparate care functioneaza cu radiatii electromagnetice: infrarosii, ultraviolete, microunde, de medie sau înalta frecventa si lasere, cu exceptia laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevazute în grupa I de munca,,. Însa, activitatea desfasurata efectiv de reclamanta nu se încadreaza în cele mentionate mai sus, reclamanta desfasurând efectiv activitati de aplicare a tratamentului medical asupra pacientilor cu aparatura medicala diversa, si nu cele mentionate la pct.11 din Ordinul nr.125/1990.

Fata de aspectele retinute mai sus, vor fi înlaturate concluziile raportului de expertiza privind încadrarea reclamantei în grupa a II a de munca,  pct.11 din anexa II la Ordinul nr.125/1990, (prin asimilare).
Se mai retine ca la art.6 din Ordinul 50/1990 se prevede ca “nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere din unitati”.

Or, în speta nu exista documente din care sa rezulte ca la unitatea la care si-a desfasurat reclamanta s-a facut nominalizarea acestuia în grupa a II a de munca. De asemenea, nici în carnetul de munca al reclamantei nu s-a facut vreo mentiune cu privire la grupa II de munca, respectiv procentul de cel putin 70% din programul de lucru desfasurat în astfel de conditii. Instanta constata ca angajatorul, în speta Directia Sanitara Gorj a parcurs procedura legala prevazuta de Ordinul 50/1990.

Astfel, la data de 13.09.1990 s-a emis dispozitia nr.456/13.09.1990 prin care s-au nominalizat salariatii si locurile de munca care se încadreaza în grupa a I a si a II a de munca iar ulterior, angajatorul S__ Judetean Gorj a emis decizia nr.257/1998, mentinând grupele de munca pentru personalul cu activitati si categorii profesionale cu conditii deosebite, începând cu data de 01.01.1998, însa reclamanta nu se regaseste în tabelele anexate la deciziile sus-mentionate.
Cu privire la  obligarea societatii pârâte sa elibereze reclamantei o adeverinta din care sa rezulte ca activitatea specifica grupei II de munca s-a desfasurat în procent de 100%, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 158 alin. 2 din Legea nr. 263/2003, adeverintele care atesta încadrarea persoanelor în fostele grupe I si/sau II de munca sunt valorificate, numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1.04.2001.
Potrivit art. 126 alin. 1 din HG nr. 257/2011, adeverintele prin care se atesta faptul ca în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele si-au desfasurat activitatea în locuri de munca încadrate în grupele 1 si/sau a II a de munca se întocmesc potrivit modelului prevazut în anexa nr.14 numai pe baza documentelor verificabile aflate în evidenta angajatorilor sau ale detinatorilor legali de arhiva.

Rezulta deci ca obligatia angajatorului de a elibera o asemenea adeverinta în temeiul acestui act normativ exista doar daca are la baza documente verificabile aflate în arhiva angajatorului, întocmite anterior anului 2001. Or, în speta, nu exista asemenea documente, astfel încât pârâta nu poate fi obligata la eliberarea unei adeverinte în acest sens.
Fata de considerentele mai sus expuse, tribunalul va respinge actiunea formulata de reclamanta P_ N_ împotriva pârâtului S_ Judetean de urgenta Tg-J_.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:
 
Respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de catre pârâta.

Respinge actiunea formulata de reclamanta P_ N_, domiciliata în comuna Balesti, _ împotriva pârâtului S_ Judetean de urgenta Tg-J_, cu sediul în Tg-J_, _. 17, Judetul Gorj.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronuntata în sedinta publica din 09.03.2017, la Tribunalul Gorj.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupe de munca    adeverinta    fisa postului    spor pentru conditii deosebite de munca    lipsa documente    carnet de munca    Sindicat   


Sus ↑