• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacerea ilegala a contractului individual de munca

Hotararea nr. 561 din 27.03.2013
Pronuntata de Tribunalul BACAU

Prin actiunea formulata se solicita de reclamantul R.O. în contradictoriu cu parata C.N.L.R. SA anularea deciziei nr. 279/24.04.2012, reintegrarea în munca cu plata drepturilor salariale începand cu 02.04.2012 si pana la data platii reactualizata, indexate; solicita plata daunelor morale 50000 lei si cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare se arata:
Prin decizia contestata s-a dispus desfacerea contractului individual de munca începand cu 24.04.2012 în temeiul art. 248(1) din art. 279 .
In referatul Comisiei de disciplina nr. 2412/29.03.2012 se retin urmatoarele: „La data de 5.03.2012 a avut loc sedinta comuna a CA. si A.G.A., ocazie cu care a fost prezentata spre aprobare Nota de Fundamentare privind B.V.C. pe anul 2012 si Nota de  fundamentare privind proiectul Programului de investitii pe anul 2012. Sedinta s-a amanat pentru modificarea materialelor de catre departamentele de specialitate. La data de 14.03.2012, toti directorii de departamente au fost convocati de Directorul General în vederea semnarii documentelor mai sus mentionate. Documentele au fost semnate de  toti directorii, mai putin de Directorul Departamentului Vanzari si Marketing, D-l R.O. care  a parasit sala  de  sedinte,   afirmand ca nu  semneaza  documentele pana  nu  vede organigrama”.
In cauza s-a invocat exceptia tardivitatii emiterii deciziei raportat la dispozitiile art. 252 din art. 279 potrivit carora : „ angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa în termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare.” In speta acest termen se calculeaza de la data savarsirii faptei, respectiv 14.03.2012.
Ulterior prin încheierea de sedinta din 20.03.2013 si în cadrul concluziilor pe fond, contestatorul a precizat ca nu mai sustine acest motiv.
Se mai arata ca decizia nu cuprinde toate elementele prevazute de art. 252 (2) din art. 279 , decizia nu cuprinde motivele pentru care i-au fost înlaturate apararile.
Pe fondul cauzei se arata ca : exista neconcordante între cele mentionate în decizia de sanctionare si referatul de sesizare a comisiei de disciplina , sustinand ca a fost sanctionat pentru o fapta pentru care nu a fost cercetat, neexistand o legatura de cauzalitate între prevederile legale pretins încalcate si fapta considerata ca abatere disciplinara. Astfel se sustine ca nu a încalcat prevederile art.52 lit. a din Regulamentul Intern al C.N.LR.-SA, si acestea nu sunt incidente în cauza deoarece nu s-a retinut în sarcina sa ca nu a prevenit vreo fapta savarsita de cineva care putea aduce prejudicii companiei; nu a încalcat prevederile art.52 lit.f din Regulamentul Intern al CN.LR.-SA., si acestea nu sunt incidente în cauza deoarece nu s-a retinut în sarcina sa ca ar fi trebuit sa înstiinteze ierarhic despre nereguli în latura cu activitatea sau a unor greutati ce pericliteaza realizarea sarcinilor de serviciu. In raport de aceste aspecte, considera ca nu a savarsit vreo fapta care : poata fi considerata abatere disciplinara, motiv pentru care solicita admiterea actiunii si anularea deciziei de sanctionare.  
In subsidiar se solicita a se da eficienta prevederilor art. 250 din art. 279 , respectiv înlocuirea sanctiunii aplicate cu o alta sanctiune corespunzatoare criteriilor prevazute de art. 250 din art. 279 .
In dovedirea contestatiei la dosar s-au depus decizii de sanctionare.
Prin completarea la actiune, fila 12 dosar, s-a solicitat plata contravalorii concediului medical în perioada 16-25.III.2012 si 28-30.III.2012.
Solicita si plata daunelor morale ca urmare a prejudiciului moral suferit, imaginea acestuia avand de suferit, fiindu-i afectata cariera profesionala, creandu-se suspiciuni fata de persoana sa în raport de alti colegi.
La dosar s-a depus documentatia care a stat la baza emiterii deciziei, regulamentul de ordine interioara, fisa postului, notele de fundamentare ale bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2012, certificate medicale, f. 17-19, copia cartii de munca, Hotararea A.G nr. 402/14.11.2012, nr. 403/14.11.2012, copia contractului individual de munca nr. 1274/2009.
Prin întampinarea depusa la dosar s-a solicitat respingerea contestatiei.  In cuprinsul art.252 din Codul muncii sunt prezentate doua categorii de termene în interiorul carora angajatorul va putea sa actioneze salariatii vinovati de încalcarea disciplinei muncii,  unul de 30 de zile calendaristice, altul de 6 luni. Termenul de 30 de zile curge de la data la care reprezentantul angajatorului persoana juridica abilitat sa aplice sanctiuni disciplinare a luat cunostinta de despre savarsirea abaterii (printr-o nota de constatare, referat, proces-verbal, etc, avand o data certa, prin înregistrarea în registrul general al unitatii). Termenul în discutie se calculeaza în conformitate cu art.101 alin 1) din Codul de Procedura Civila, pe zile libere, adica nu intra in calcul nici ziua cand a început, nici cea cand s-a sfarsit. Tinand cont ca, actul oficial, prin care s-a luat act de actiunea savarsita este sesizarea Comisiei de disciplina a CNLR SA, nr.   Cabinet   2412/29.03.2012,   înregistrata   la   Comisia   de   disciplina   sub nr.14/29.03.2012, iar decizia a fost emisa la data de 24.04.2012, rezulta ca ne aflam în termenul prevazut de lege cu privire la aplicarea sanctiunii disciplinare. In concluzie, intimat considera ca Decizia emisa de Directorul General al C.N.L.R.-S.A. sub nr. 279/24.04.2012, respecta întrutotul prevederile art. 252 din Codul muncii .2. In al doilea rand, referitor la solicitarea de constatare a nulitatii absolute a Deciziei nr. 279/24.04.2012, ca urmare a nerespectarii art. 252 alin.2 lit.c) din art. 279 , intimata considera ca afirmatia este falsa si mentioneaza ca în cuprinsul deciziei sus amintite se face referire la referatul Comisiei de disciplina, referat întocmit în urma audierii salariatului care s-a facut la sediul CP Bucuresti, reclamantul recunoscand unele inadvertente în desfasurarea activitatii acestuia în functia de director.
Intimata mai arata ca la Comisia de disciplina, dl R.O. a fost însotit de dl avocat G.C. si de dl O.C., reprezentant Sindicatul Liber L.
In concluzie, intimata considera ca Decizia emisa de Directorul General al C.N.L.R.-S.A. sub nr. 279/24.04.2012, respecta întrutotul prevederile art. 252 alin.2 lit.c) din Codul muncii , aceasta cuprinzand apararile formulate de catre contestator.
Pe fond se solicita respingerea contestatiei întrucat prin nesemnarea notei de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, varianta a II- a, însotita de nota de fundamentare privind proiectul, programul de învestitii pentru 2012-urmare a sedintei din 14.03.2012, de catre contestator a existat riscul de a nu fi vizate aprobate documente vitale necesare continuarii activitatii companiei.
Refuzul semnarii acestor documente de catre contestator însemnand refuzul ducerii la îndeplinire a sarcinilor trasate de directorul general al companiei-fiind incidente dispozitiile art. 38(1) din ROI in vigoare.
In cauza s-au audiat martori, s-au luat interogatorii, s-au depus acte.
Actiunea este legal scutita de plata taxei de timbru.
Instanta analizand actele si lucrarile dosarului retine:
Contestatorul a avut calitatea de salariat al societatii intimate în functia de referent specialist MarK-PR conform contractului individual de munca nr. 1274/2009 începand cu 06.04.2009.
Prin decizia nr. 279/24.04.2012 s-a dispus începand cu 24.04.2012- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca  conform art. 248 (1) lit. e din Codul muncii, fiind retinut faptul ca „contestatorul a încalcat sarcinile de serviciu refuzand sa duca la îndeplinire dispozitiile trasate de directorul general, consiliul de administratie si AGA, refuzand sa-si însuseasca si sa semneze documente vitale pentru activitatea companiei, respectiv :
a) prevederile art. 52 lit. a din Regulamentul Intern al CNLR SA , aplicabil potrivit caruia salariatii au obligatia „ sa cunoasca si sa respecte sistemul de norme si reguli instituit în CNLR SA prin contract colectiv de munca si Contract Individual de Munca, Regulament Intern si procedurile de aplicare, Regulament de organizare si Functionare, decizii si ordine ale conducerii, reglementari , proceduri si instructiunii specifice, ce ale-au fost aduse la cunostinta”.
b) prevederile art. 52 lit. e din Regulamentul Intern al CNLR SA, aplicabil potrivit caruia salariatii au obligatia „ Sa revina orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii companiei”;
c) prevederile art. 52 lit. f din Regulamentul Intern al CNLR SA, aplicabil potrivit caruia salariatii au obligatia „ sa înstiinteze ierarhic de îndata ce au luat  cunostinta de existenta oricaror nereguli în legatura cu activitatea sau a unor greutati ce pericliteaza realizarea sarcinilor de serviciu.”
Potrivit documentatiei depuse la dosar, se retine: „ Prin adresa domnului G.B., în calitate de director general al CNLR SA nr. cabinet 2412/29.03.2012, comisia de disciplina a luat cunostinta faptul ca în sedinta comuna a AGA si CA din data de 05.03.2012, a fost prezentata spre aprobare Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 (varianta 2) emisa de Departamentul Economic sub nr. 1449/20.02.2013, însotita de Nota de fundamentare privind proiectul Programului de investitii pe anul 2012, emisa de Departamentul Comercial si Logistica. Materialul a fost amanat în sedinta AGA si CA pentru unele mentiuni. Urmare acestor dispozitii departamentele de specialitate din cadrul Companiei au efectuat modificarile necesare prezentand materialele pentru semnarea acestora de catre persoanele responsabile din cadrul CNLR SA (directori de departamente), în vederea supunerii spre o noua aprobare în urmatoarea sedinta comuna a AGA si CA a Companiei. In data de 14.03.2012, toti directorii de departamente au fost convocati de catre directorul general în vederea semnarii documentelor mai sus numite (precum si a celor opt anexe la notele sus numite) . Documentele au fost semnate de catre toti directorii de departamente-formalitate obligatorie în vederea înaintarii acestora spre aprobare ulterioara în urmatoarea sedinta comuna a AGA si CA- mai putin de directorul Departamentului marketing, Vanzari, domnul R.O., care, afland pentru ce este convocat, a parasit imediat sala de sedinte fara a semna documentele, afirmand ca nu semneaza documentele pana nu vede organigrama”
Instanta urmeaza a înlatura apararile intimatei referitor la faptul ca procedand în aceasta maniera, a nesemnarii notelor de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru 2012, directorul general a fost pus în ipostaza propunerii spre avizare a Consiliului de Administratie a C.N. „L.R.” S.A. si spre aprobare AGA al C.N. „L.R.” S.A -documente vitale pentru continuarea activitatii companiei, documente pentru care exista la momentul solicitarii riscul de a nu fi vizate /aprobate întrucat nu sunt semnate de toti directorii de departamente, întrucat departamentul marketing –vanzari condus de contestator se regaseste cu activitati si sume importante în bugetul companiei, respectiv în programul de investitii.”
Potrivit notei explicative date de contestator în cadrul cercetarii prealabile, filele 146-149 dosar, acesta arata ca : „motivul nesemnarii Notei de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2012 emise de Departamentul Economic sub nr. 1449/20.02.2012 si Notei de fundamentare privind proiectul Programului de investitii 2012 nr. 3602/2012, cu cele 8 anexe, a fost faptul ca „ nu i s-a acordat timpul necesar studierii materialelor”. De asemenea la întrebarea nr. 7 din raspunsul unitatii la interogatoriu, unitatea a refuzat sa-i puna la dispozitie si organigrama cu privire la compartimentul sau pentru a efectua corelatiile venituri-cheltuieli, urmand astfel asigurarea unui echilibru pentru desfasurarea activitatii compartimentului pe care-l conduce.
Deci nesemnarea acestor acte nu a însemnat un refuz, contestatorul argumentand motivul nesemnarii solicitand studierea anumitor acte, pe care societatea nu i le-a prezentat ulterior-raspuns consemnat si la întrebarea nr. 9 din nota explicativa –fapt necontestat de unitate.
De asemenea potrivit dispozitiilor legale privind circuitul documentelor financiar contabile aplicabil la C.N. „L.R.” S.A - capitolul Bugetul de Venituri si cheltuieli-acesta reprezinta documentul de sinteza care serveste la programarea rezultatelor si fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor, urmarind asigurarea echilibrului financiar pentru buna desfasurare a activitatii companiei pe perioada unui an calendaristic. Se întocmeste anual, conform unei proceduri interne, avand la baza propuneri de venituri si cheltuieli, transmise catre Departamentul Economic - Serviciul Buget de compartimentele care desfasoara activitati de baza sau activitati suport în vederea consolidarii, astfel încat sa fie respectate corelatiile bugetare impuse de legislatia specifica în domeniu si întocmirea formei de proiect care va fi supusa avizarii membrilor Consiliului de Administratie si aprobarii membrilor Adunarii Generale a Actionarilor, urmand a fi transmis catre Ministerul Finantelor Publice în vederea sustinerii si sedinta de guvern pentru aprobare sub forma de Hotarare de Guvern. Documentul se întocmeste în 4 exemplare.
De retinut este faptul ca urmare a nesemnarii celor doua acte, intimata nu a fost prejudiciata întrucat potrivit raspunsului dat de intimata la întrebarea nr. 6 din interogatoriu, fila 220 dosar: Astfel pentru anul 2012 au fost întocmite prin revizuire 6 variante de proiect de buget de venituri si cheltuieli, ulterior datei de 14.03.2012 urmare a solicitarii CA, AGA sau MFP (4 variante). Ultima varianta (a -VI -a), asa cum rezulta si din ultima Nota de informare din data de 07.08.2012 privind continuarea actiunilor în procesul de bugetare pe anul 2012 (elaborarea, avizarea si aprobare) nr. DE 5259/31.07.2012., prezentata CA si AGA, reda în evolutie cele 6 variante de proiect BVC, varianta 6 fiind cea publicata în Monitorul Oficial nr. 532/31.07.2012, HG nr. 742/2012 privind aprobarea BVC la nivelul CNLR-SA. Varianta VI (cea aprobata prin HG si publicata în Monitorul Oficial nr 532/2012) de proiect Buget de Venituri si Cheltuieli avizata, respectiv aprobata de CA si AGA în data de 19.07.2012, s-a întocmit în baza adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 447519/29.06.2012 (nr. înregistrare companie 4513/05.07.2012) care a solicitat necesitatea actualizarii propunerii de buget cu si refacerea întregii documentatii. Tinta de profitabilitate (rezultatul bugetar) a fost revizuita atat prin reanalizarea categoriilor de venituri în sensul majorarii dar si a categoriilor de cheltuieli în sensul diminuarii astfel ca din analiza comparativa a variantei BVC 1, II, III fata de varianta VI publicata inclusiv în Monitorul Oficial, evolutia veniturilor, cheltuielilor si a profitul se prezinta astfel:
a) Venituri totale cu o crestere de 9.599,00 mii lei ( de exemplu de la 1.198.001 mii lei in varianta II la 1.207.600 mii lei în varianta VI de BVC);
b) Cheltuieli totale cu o diminuare ele 12.838 mii lei (de exemplu de la 1.087.329 mii lei în varianta II la 1.074.491 mii lei in varianta VI de BVC);
c ) Profit brut cu o crestere de 22.437 mii lei ( de exemplu de la 110.672 mii lei în varianta II la 133.109 mii lei în varianta VI de BVC),  de unde rezulta ca au fost vizate revizii pe capitole atat de venituri (gestionat de departamentul cu atributii de vanzari si marketing) cat si de cheltuieli ( cu titlu de exemplificare subcapitolul cheltuieli cu sponsorizarea de 1000 mii lei la 100 mii lei, cheltuieli de reclama si publicitate de la 1700 mii lei la 1050 mii lei, cheltuieli materiale de la 14.967,84 mii lei la 13.219.96 mii lei varianta II fata de varianta VI BVC).”
Potrivit dispozitiilor art. 263 (2) din art. 279 „abaterea disciplinara este fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune dau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul de ordine interioara , contractul colectiv de munca, contractul individual de munca, etc)
In speta, pe parcursul procesului de bugetare variantele de proiect ale bugetului de venituri si cheltuieli au fost semnate de fiecare data de directorul general si directorii de departamente cu exceptia variantei a II-a de catre contestator, dar din motive imputabile intimatei care nu i-a pus la dispozitie actele solicitate în vederea efectuarii corelatiilor legale venituri-cheltuieli, ultima varianta nr.6 de proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru 2012 fiind avizata , aprobata de CA, AGA la 19.07.2012, aprobat prin HG nr. 742/25.07.2012 publicata in M. Of, nr. 532/31.07.2012.
Instanta va înlatura sustinerile intimatei privind încalcarea dispozitiilor art. 38 din regulamentul de ordine interioara care prevede:
„ lit.a), care stipuleaza în sarcina directorului DMV ca „conduce, raspunde, planifica, organizeaza si coordoneaza întreaga activitate a Departamentului Marketing, Vanzari\";
    lit.b), care stipuleaza în sarcina directorului DMV ca \"participa împreuna cu ceilalti directori de departamente si Directorul General al societatii la elaborarea propunerilor in domeniul pe care ii coordoneaza pentru strategiile de dezvoltare a societatii pe termen scurt, mediu si lung si le prezinta împreuna cu acestia în CA\";
lit.c), care stipuleaza în sarcina directorului DMV ca „propune strategia si politica de dezvoltare a retelei de vanzare în vederea cresterii volumului de vanzari ale companiei\";
lit.d), care stipuleaza în sarcina directorului DMV ca „fundamenteaza, argumenteaza si propune Bugetul vanzarilor la nivelul CNLR SA si pe fiecare centru de profit\";
 lit.y) care stipuleaza în sarcina directorului DMV ca „coordoneaza elaborarea strategiei de marketing a companiei, urmareste si asigura realizarea  obiectivelor strategice specifice acestui domeniu de activitate\";
 lit. ff) care stipuleaza în sarcina directorului DMV ca „stabileste si propune obiectivele pe domeniul lor de specific de activitate, in stransa corelare cu obiectivele generale ale companiei\";
 lit.uu) care stipuleaza in sarcina directorului DMV ca „îndeplineste orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici, in functie de necesitatile departamentale”.
Asa dupa cum s-a retinut, în speta nu sunt incidente dispozitiile art. 263-364 din art. 279 , contestatorul actionand în consens cu dispozitiile art. 39 (2) lit a, c din Codul muncii, respectiv respectarea obligatiilor privind realizarea si îndeplinirea atributiilor conform fisei postului, cu respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul de ordine interioara , contractul colectiv de munca, contractul individual de munca.
De asemenea se retine de instanta ca în speta contestatorul si-a respectat atributiile stabilite în fisa postului:
a ) conduce, raspunde , organizeaza si coordoneaza întreaga activitate a Departamentului Marketing Vanzari;
 b) participa împreuna cu ceilalti director de departamente si Directorul General al societatii la elaborarea propunerilor în domeniul pe care îl coordoneaza pentru strategiile de dezvoltare a societatii pe termen scurt, mediu si lung si le prezinta împreuna cu acesti în CA;
c) propune strategia si politica de dezvoltare a retelei de vanzare în vederea cresterii volumului de vanzari ale companiei;
d) fundamenteaza, argumenteaza si propune Bugetul vanzarilor la nivelul CNLR SA si pe fiecare centru de profit;
e) coordoneaza si raspunde de elaborarea planurilor de afaceri pe fiecare produs loteristic si îl supune aprobarii conducerii companiei;
f)  coordoneaza elaborarea planului anual de încasari din realizarea activitatilor loteristice si a celorlalte activitati producatoare de venituri la nivelul companiei si pe fiecare centru de profit în parte si îl supune aprobarii conducerii companiei;
j) analizeaza si face propuneri conducerii companiei privind necesarul de personal operativ pentru centrele de profit, în functie de volumul de activitati si strategia de vanzare a companiei;
u) identifica factorii care împiedica realizarea planului de vanzari si propune cai de optimizare;
v) propune si implementeaza masuri de reducere a costurilor;
y) coordoneaza elaborarea strategiei de marketing a companiei, urmareste si asigura realizare obiectivelor strategice specifice acestui domeniu de activitate; gestioneaza prin serviciul de specialitate activitatile de reclama, publicitate, informare participanti si mass-media, precum si organizarea si desfasurarea tragerilor realizate de CNSL SA;
nn) identifica necesarul de recurse materiale si financiare pentru mentinerea si dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Calitatii si Securitatii Informatiei (denumit în continuare SMI);
pp) raspunde de întocmirea si implementarea procedurilor operationale necesare realizarii proceselor specifice activitatii departamentului.”
Instanta retine ca în speta, contestatorul a actionat în vederea realizarii obiectivelor postului detinut de director al Departamentului de Marketing-vanzari, respectiv „elaborarea strategiei si politicii de dezvoltare a retelei de vanzare în vederea cresterii volumului de vanzari ale companiei, elaborarea su fundamentarea planului de încasari si modernizarea realizarii acestuia la nivelul companiei si pe fiecare cont de profit, elaborarea si implementarea strategiei de vanzari si marketing a companiei”.
Asadar se constata ca , în speta contestatorul nu se face vinovat de încalcarea dispozitiilor art. 52 lit. a, e, f din Regulamentul Intern.
In ce priveste capatul de cerere subsidiar privind aplicarea de catre instanta a unei sanctiuni cu respectarea dispozitiilor art. 256 din art. 279 (criteriile de stabilire a sanctiunii disciplinare), instanta constata ca în speta nu s-a dovedit culpa salariatului în îndeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu.
In ce priveste completarea la actiune privind plata îndemnizatiei de concediu medical perioadele 16-25.03.2012 si 28-30.03.2012, instanta urmeaza a avea în vedere dispozitiile art. 145 din art. 279 cu referire la dispozitiile art. 98 din Legea nr. 19/2000 modificata care prevede ca: asiguratii sistemului public au dreptul la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de boli obisnuite....”
In speta intimata nu  a facut dovada platii acestei indemnizatii pentru perioada solicitata, recunoscand prin raspunsul la interogatoriu, primirea acestor certificate medicale (raspunsul la întrebarea nr. 8).
In speta fiind aplicabile dispozitiile art. 40 lit. C cu referire la art. 161 din art. 279 , instanta va admite acest capat de cerere.
In ce priveste plata daunelor morale, instanta urmeaza sa respinga aceasta cerere, întrucat contestatorul nu a facut dovada îndeplinirii conditiilor raspunderii delictuale. La dosar nu s-a dovedit existenta unui prejudiciu , a legaturii de cauzalitate între fapta angajatorului si prejudiciul produs.
In cauza nu s-a dovedit faptul ca salariatul a solicitat angajarea la o alta unitate nefiind depuse înscrisuri la dosar. De asemenea în dovedirea acestei cereri contestatorul a solicitat audierea unui singur martor, fila 74, depozitia martorului audiat nefiind elocventa în dovedirea cererii, cele relatate nu s-au coroborat cu alte acte.
Pentru acordarea daunelor morale, practica judecatoreasca a statuat o serie de criterii obiective, majore pentru care cel în cauza trebuie sa dovedeasca ca , prestigiul , onoarea si demnitatea sau au fost afectate prin masura luata de unitate.
Prin urmare acordarea daunelor morale, actiune admisibila în principiu în conditiile art. 998 Cod civil, ca urmare a clasificarii dihotomice a prejudiciului, trebuie sa-si gaseasca suportul în prejudiciul  moral suferit de salariat pe planul aprecierii sociale, a conduitei sau priceperii profesionale a acestuia.
Aceasta presupunere în primul rand un probatoriu adecvat din care sa rezulte existenta prejudiciului moral, întinderea sa si gravitatea faptei sau cel putin toate acestea sa poata fi prezumate, lucru care, în cauza nu s-a realizat.
Fata de situatia retinuta instanta avand în vedere dispozitiile art 39, 40, 76, 164, 264, 281, 285, 287 din art. 279 , art. 98 din Legea nr. 19/2000 modificata urmeaza sa admita în parte contestatia în sensul admiterii în parte a contestatiei, a anularii deciziei contestate, dispunand reintegrarea contestatorului în munca cu obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate , majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul reactualizate, indexate de la data concedierii si pana la data reintegrarii.
Va dispune obligarea la plata indemnizatiei de concediu medical pentru perioadele 16-25.III,2012 si 28-30.III.2012.
Va respinge capatul de cerere subsidiar actiunii si plat daunelor morale în cuantum de 50000 lei.
In cauza intimata fiind în culpa procesuala, instanta în temeiul art. 274, C.pr civ va dispune obligarea la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorar avocat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    exceptia tardivitatii    decizia de sanctionare    referatul de sesizare a comisiei de disciplina    concediu medical   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑