• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Respingerea cererii de chemare in judecata in cazul lipsei capacitatii procesuale. Neindeplinirea obligatiilor fata de angajati

Hotararea nr. 57 din 10 ianuarie 2017
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Prin cererea înregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului O__, reclamantul S_ din administratia P_ O__ ,,C_’’ în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat: G_ M_ I_, Dîra I__, A__ Virginel 

C_, C__ O__, V_ M_, Vîrghidoiu G__, N_ M__, T__ M_, E_ I_ Mirco, S__ D_, N_ M__,  a chemat în judecata pe  pârâta P__ C_ C_, solicitând instantei ca prin sentinta ce s-a pronuntat sa 
dispuna obligarea pârâtei sa acorde fiecaruia dintre reclamanti o despagubire echivalenta cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanta aferente perioadei 2013 - 2015, în suma de 6 salarii de 
baza minime brute \\\" pe tara garantate în plata/an, în cuantumul prevazut pentru fiecare an depus judecatii, astfel cum a fost stabilit prin actele normative speciale, actualizate, plus dobânda 
legala calculata de la data la care aceasta obligatie trebuia executata si pâna la data Platilor efective.

Prin cererea înregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului O__, reclamantul S_ din administratia P_ O__ ,,C_’’ în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat: G_ M_ I_, Dîra I__, A__ Virginel C_, C__ O__, V_ M_, Vîrghidoiu G__, N_ M__, T__ M_, E_ I_ Mirco, S__ D_, N_ M__,  a chemat în judecata pe  pârâta P__ C_ C_, solicitând instantei ca prin sentinta ce s-a pronuntat sa dispuna obligarea pârâtei sa acorde fiecaruia dintre reclamanti o despagubire echivalenta cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanta aferente perioadei 2013 - 2015, în suma de 6 salarii de baza minime brute \\\" pe tara garantate în plata/an, în cuantumul prevazut pentru fiecare an depus judecatii, astfel cum a fost stabilit prin actele normative speciale, actualizate, plus dobânda legala calculata de la data la care aceasta obligatie trebuia executata si pâna la data platilor efective.

 

\" cols=\"115\" rows=\"5\" />

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Reclamantul pentru membrii de sindicat, a aratat ca acestia au fost angajati cu contract individual de munca în cadrul pârâtei, care avea calitatea de ordonator de credite si, drept urmare, 

obligatia de a acorda reclamantilor toate drepturile de natura salariala ce decurg din lege.
Printr-un memoriu adresat organizatiei sindicale, pe care l-a atasat prezentei cereri, membrii de sindicat au deplâns faptul ca desi prin lege s-au bucurat de dreptul de a beneficia de tichete / 
vouchere de vacanta, în perioada 2013 - 2015, care face obiectul acestui litigiu, pârâta nu a înteles sa le acorde de bunavoie aceste drepturi, astfel ca au împuternicit organizatia noastra 
pentru solutionarea conflictului în Justitie.
În drept, au fost invocate prevederile art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, rep., art. 30 Cod Proc. Civila, O.U.G. nr. 8/2009 aprobata prin Legea nr. 94/2014: art. I pct. 2 din Legea nr. 
94/2014, art. 40 alin. (2) lit. c), art. 253, art. 266 - 275 Codul muncii , Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 21 din 22.06.2015, privind solutionarea recursului în interesul legii, art. 29 alin. 
(4) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
S-a solicitat admiterea probei cu înscrisuri – în care sens au fost atasate cererii de chemare în judecata: CI reclamanti, dovezi privind calitatea de angajat cu contract individual de munca a 
fiecarui reclamant, împuternicire cf. art. 28 din Legea dialogului social nr. x, rep. practica instantelor de admitere a acestor spete.
Pârâta  P__ C_ C_, legal citata nu a depus întâmpinare si nu a solicitat probe în aparare.
La termenul din data de 28.09.2016, instanta din oficiu a invocat, în raport de dispozitiile art. 20 si 77 din Legea nr. 215/2001, exceptia  lipsei capacitatii de folosinta  a  Primariei C_ C_.
Prin sentinta civila nr.547/2016 de la 28 septembrie 2016, Tribunalul O__ a admis exceptia lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei P__ C_ Cârlogani,  invocata din oficiu.
A fost anulata cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul S_ D__ administratIA P_ O__\\\" C_\\\" în numele membrilor de sindicat  G_ M_ I_, CNP. x,Dîra I__, CNP x,A__ Virginel 
C_,CNPx1, C__ O_ ?__, x, V_ M_,x , Vîrghidoiu G__, x, N_ M__,CNP. x,T__ M_, CNP x, E_ I_ Mirco, CNPx3, S__ D_, CNP. x , N_ M__ , CNP x  , cu sediul  procesual ales în Caracal, __. 9, _, __   în 
contradictoriu cu pârâta  P__ C_ CÂRLOGANI.  
Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul a constatat ca pârâta P__ C_ C_ nu are personalitate juridica si nici capacitate juridica si nici capacitatea procesuala de folosinta a drepturilor civile, 
situatie în care, date fiind dispozitiile art.56 din NCPC, nu poate sta în judecata.
S-a precizat ca în considerarea prevederilor art.20 alin.1 si 21 din legea 215/2001 republicata, capacitatea procesuala de folosinta apartine unitatii Administrativ Teritoriale-_, si ca atare, 
aceasta reprezinta persoana în contradictoriu cu care ar fi trebuit sa se judece reclamantul.
  Împotriva acestei sentinte a declarat apel S_ din administratia P_ O__, criticând solutia primei instante pentru nelegalitate.
   S-a sustinut ca actiunea a fost promovata împotriva pârâtei P__ C_ C_ reprezentata legal prin Primar, pornindu-se de la faptul ca pretentiile banesti solicitate sunt cuvenite în baza 
contractelor individuale de munca pe care membrilor de sindicat reprezentati în litigiu le au încheiate cu P__ C_, în calitate de angajator, cu atributii fiscale exprese în acest sens.
S-au invocat prevederile art.56 alin.2 CPCIv conform carora pot sta în judecata entita?ile fara personalitate juridica, daca sunt constituite potrivit legii, situatie ce se regaseste în speta câta 
vreme P__ este o entitate fara personalitate juridic, de sine statatoare cu o structura functionala cu activitate permanenta ce duce la îndeplinirea hotarârilor consiliului local si dispozitiilor 
primarului.
  Apelul este nefondat.
  În conformitate cu prevederile art. 32 C.proc.civ., conditiile de exercitare a actiunii civile vizeaza capacitatea procesuala,  calitatea procesuala, formularea unei pretentii si interesul.
Aceste conditii corespund  cerintelor ce trebuie îndeplinite de o persoana fizica sau juridica pentru a fi parte într-un proces civil.
Lipsa uneia dintre aceste conditii împiedica exercitarea actiunii civile, având drept consecinta respingerea sau anularea acesteia în functie de pozitia procesuala a partilor aflate în proces.
În cauza, instanta, din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta a Primariei  C_ C_, chemata în judecata în calitate de pârâta.
Capacitatea procesuala reprezinta aplicarea în plan procesual a capacitatii civile si, prin urmare, capacitatea procesuala de folosinta consta în aptitudinea unei persoane fizice sau juridice de a 
avea drepturi si obligatii pe plan procesual.
Asadar, persoana care are capacitate de folosinta a drepturilor civile are si capacitatea procesuala de folosinta în legatura cu drepturile si obligatiile sale.
Particularizând, persoana juridica este orice forma de organizare care, întrunind conditiile  cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile.
Or, în raport de dispozitiile art.77 din Legea 215/2001 republicata, primaria reprezinta numai o structura functionala cu activitate permanenta, constituita în scopul ducerii la îndeplinire a 
hotarârilor consiliului local si dispozitiilor primarului, fara a avea personalitate juridica.
Interpretarea textului mai sus citat, în sensul ca P__, ca simpla structura functionala executiva nu are personalitate juridica este fara echivoc, câta vreme în cuprinsul dispozitiilor art.20 alin.1 
si 21 din acelasi act normativ sunt indicate expres autoritatile administrative cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu ce pot sta în Justitie si care sunt „reprezentate, dupa caz, de 
primar sau de presedintele consiliului Judetean”.
În speta de fata, pe tot parcursul procesului, contrar sustinerilor apelantului reclamant, pretentiile acestuia sunt îndreptate împotriva  Primariei  C_ C_ fara a se face referire la primarul 
comunei ca reprezentant legal.
Faptul ca persoanele reprezentate de S_ din administratia P_ O__ \\\"C_\\\" au contractele de munca încheiate cu P__ C_ C_, nu este de natura sa justifice sau sa confere acestei structuri 
functionale, capacitate procesuala de folosinta, întrucât, în realitate aceste înscrisuri, cum este de exemplu si adeverinta nr. 765 de la 14 martie 2016, sunt semnate si certificate  de catre 
Primarul  C_ C_, ca reprezentant legal al comunei, ca unitate administrativ teritoriala (art.62 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata).
Prin urmare, în concret prima instanta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei  C_ C_, exceptie peremptorie si dirimanta, întrucât prin admiterea ei se tinde la 
respingerea actiunii, dar si absoluta, datorita caracterului imperativ al normelor care reglementeaza conditiile de exercitare a actiunii civile.
Se impune însa o remarca de ordin procedural, ce afecteaza rigurozitatea solutiei pronuntate, fara însa a modifica în vreun fel argumentatia juridica pe care s-a întemeiat admiterea exceptiei 
lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei si fara a avea consecinte asupra apelului declarat în cauza.
Astfel, anularea cererii de chemare în judecata se dispune atunci când acest demers procesual apartine unei persoane (fizice sau juridice) fara capacitate procesuala de folosinta.
În situatia în care însa, partea chemata în Justitie în calitate de pârâta ,nu are capacitate procesuala de folosinta, solutia ce se pronunta de instanta este de respingere si nu de anulare a 
cererii.
fata de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.480 si urm. CPCIV., Curtea va respinge apelul ca nefondat.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
 
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant S_ D__ administratIA P_ O__\\\"C_\\\" CU SEDIUL PROCESUAL ALES, în numele membrilor de sindicat  G_ M_ I_, CNP. x,Dîra I__, CNP 
x,A__ Virginel C_,CNPx1, C__ O_ ?__, x, V_ M_,x , Vîrghidoiu G__, x, N_ M__,CNP. x,T__ M_, CNP x, E_ I_ Mirco, CNPx3, S__ D_, CNP. x , N_ M__ , CNP x, cu domiciliul în Caracal, M__ E__, nr.9, 
_, __, împotriva sentintei civile nr. 547 din 28.09.2016, pronuntata de Tribunalul O__-Sectia I Civila, în dosarul nr. x, în contradictoriu cu intimata pârâta P__ C_ C_, cu sediul în _.
         Decizie definitiva.
    pronuntata în sedinta publica de la 10 Ianuarie 2017.

Reclamantul pentru membrii de sindicat, a aratat ca acestia au fost angajati cu contract individual de munca în cadrul pârâtei, care avea calitatea de ordonator de credite si, drept urmare, obligatia de a acorda reclamantilor toate drepturile de natura salariala ce decurg din lege.
Printr-un memoriu adresat organizatiei sindicale, pe care l-a atasat prezentei cereri, membrii de sindicat au deplâns faptul ca desi prin lege s-au bucurat de dreptul de a beneficia de tichete / vouchere de vacanta, în perioada 2013 - 2015, care face obiectul acestui litigiu, pârâta nu a înteles sa le acorde de bunavoie aceste drepturi, astfel ca au împuternicit organizatia noastra pentru solutionarea conflictului în Justitie.

În drept, au fost invocate prevederile art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, rep., art. 30 Cod Proc. Civila, O.U.G. nr. 8/2009 aprobata prin Legea nr. 94/2014: art. I pct. 2 din Legea nr. 94/2014, art. 40 alin. (2) lit. c), art. 253, art. 266 - 275 Codul muncii , Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 21 din 22.06.2015, privind solutionarea recursului în interesul legii, art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
S-a solicitat admiterea probei cu înscrisuri – în care sens au fost atasate cererii de chemare în judecata: CI reclamanti, dovezi privind calitatea de angajat cu contract individual de munca a fiecarui reclamant, împuternicire cf. art. 28 din Legea dialogului social nr. x, rep. practica instantelor de admitere a acestor spete.
Pârâta  P__ C_ C_, legal citata nu a depus întâmpinare si nu a solicitat probe în aparare.

La termenul din data de 28.09.2016, instanta din oficiu a invocat, în raport de dispozitiile art. 20 si 77 din Legea nr. 215/2001, exceptia  lipsei capacitatii de folosinta  a  Primariei C_ C_.
Prin sentinta civila nr.547/2016 de la 28 septembrie 2016, Tribunalul O__ a admis exceptia lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei P__ C_ Cârlogani, invocata din oficiu. A fost anulata cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul S_ D__ administratIA P_ O__\\\" C_\\\" în numele membrilor de sindicat  G_ M_ I_, CNP. x,Dîra I__, CNP x,A__ Virginel C_,CNPx1, C__ O_, x, V_ M_,x , Vîrghidoiu G__, x, N_ M__,CNP. x,T__ M_, CNP x, E_ I_ Mirco, CNPx3, S__ D_, CNP. x , N_ M__ , CNP x  , cu sediul  procesual ales în Caracal, __. 9, _, __   în contradictoriu cu pârâta  P__ C_ CÂRLOGANI.  

Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul a constatat ca pârâta P_ C_ C_ nu are personalitate juridica si nici capacitate juridica si nici capacitatea procesuala de folosinta a drepturilor civile, situatie în care, date fiind dispozitiile art.56 din NCPC, nu poate sta în judecata.
S-a precizat ca în considerarea prevederilor art.20 alin.1 si 21 din legea 215/2001 republicata, capacitatea procesuala de folosinta apartine unitatii Administrativ Teritoriale-_, si ca atare, aceasta reprezinta persoana în contradictoriu cu care ar fi trebuit sa se judece reclamantul.
Împotriva acestei sentinte a declarat apel S_ din administratia P_ O__, criticând solutia primei instante pentru nelegalitate. S-a sustinut ca actiunea a fost promovata împotriva pârâtei P__ C_ C_ reprezentata legal prin Primar, pornindu-se de la faptul ca pretentiile banesti solicitate sunt cuvenite în baza contractelor individuale de munca pe care membrilor de sindicat reprezentati în litigiu le au încheiate cu P__ C_, în calitate de angajator, cu atributii fiscale exprese în acest sens.

S-au invocat prevederile art.56 alin.2 CPCIv conform carora pot sta în judecata entitatile fara personalitate juridica, daca sunt constituite potrivit legii, situatie ce se regaseste în speta câta vreme P__ este o entitate fara personalitate juridica, de sine statatoare cu o structura functionala cu activitate permanenta ce duce la îndeplinirea hotarârilor consiliului local si dispozitiilor primarului. Apelul este nefondat.
În conformitate cu prevederile art. 32 C.proc.civ., conditiile de exercitare a actiunii civile vizeaza capacitatea procesuala,  calitatea procesuala, formularea unei pretentii si interesul.
Aceste conditii corespund  cerintelor ce trebuie îndeplinite de o persoana fizica sau juridica pentru a fi parte într-un proces civil.
Lipsa uneia dintre aceste conditii împiedica exercitarea actiunii civile, având drept consecinta respingerea sau anularea acesteia în functie de pozitia procesuala a partilor aflate în proces.

În cauza, instanta, din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta a Primariei  C_ C_, chemata în judecata în calitate de pârâta.
Capacitatea procesuala reprezinta aplicarea în plan procesual a capacitatii civile si, prin urmare, capacitatea procesuala de folosinta consta în aptitudinea unei persoane fizice sau juridice de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual. Asadar, persoana care are capacitate de folosinta a drepturilor civile are si capacitatea procesuala de folosinta în legatura cu drepturile si obligatiile sale. Particularizând, persoana juridica este orice forma de organizare care, întrunind conditiile  cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile. Or, în raport de dispozitiile art.77 din Legea 215/2001 republicata, primaria reprezinta numai o structura functionala cu activitate permanenta, constituita în scopul ducerii la îndeplinire a hotarârilor consiliului local si dispozitiilor primarului, fara a avea personalitate juridica.
Interpretarea textului mai sus citat, în sensul ca P__, ca simpla structura functionala executiva nu are personalitate juridica este fara echivoc, câta vreme în cuprinsul dispozitiilor art.20 alin.1 si 21 din acelasi act normativ sunt indicate expres autoritatile administrative cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu ce pot sta în Justitie si care sunt „reprezentate, dupa caz, de primar sau de presedintele consiliului Judetean”.
 

În speta de fata, pe tot parcursul procesului, contrar sustinerilor apelantului reclamant, pretentiile acestuia sunt îndreptate împotriva  Primariei  C_ C_ fara a se face referire la primarul comunei ca reprezentant legal. Faptul ca persoanele reprezentate de S_ din administratia P_ O__ \\\"C_\\\" au contractele de munca încheiate cu P__ C_ C_, nu este de natura sa justifice sau sa confere acestei structuri functionale, capacitate procesuala de folosinta, întrucât, în realitate aceste înscrisuri, cum este de exemplu si adeverinta nr. 765 de la 14 martie 2016, sunt semnate si certificate  de catre Primarul  C_ C_, ca reprezentant legal al comunei, ca unitate administrativ teritoriala (art.62 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata).
Prin urmare, în concret prima instanta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei  C_ C_, exceptie peremptorie si dirimanta, întrucât prin admiterea ei se tinde la respingerea actiunii, dar si absoluta, datorita caracterului imperativ al normelor care reglementeaza conditiile de exercitare a actiunii civile.
Se impune însa o remarca de ordin procedural, ce afecteaza rigurozitatea solutiei pronuntate, fara însa a modifica în vreun fel argumentatia juridica pe care s-a întemeiat admiterea exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei si fara a avea consecinte asupra apelului declarat în cauza.
Astfel, anularea cererii de chemare în judecata se dispune atunci când acest demers procesual apartine unei persoane (fizice sau juridice) fara capacitate procesuala de folosinta.
În situatia în care însa, partea chemata în Justitie în calitate de pârâta ,nu are capacitate procesuala de folosinta, solutia ce se pronunta de instanta este de respingere si nu de anulare a cererii.
Fata de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 480 si urm. CPCIV., Curtea va respinge apelul ca nefondat.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE
 
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant S_ D__ administratIA P_ O__\\\"C_\\\" CU SEDIUL PROCESUAL ALES, în numele membrilor de sindicat  G_ M_ I_, CNP. x,Dîra I__, CNP x,A__ Virginel C_,CNPx1, C__ O_ x, V_ M_,x , Vîrghidoiu G__, x, N_ M__,CNP. x,T__ M_, CNP x, E_ I_ Mirco, CNPx3, S__ D_, CNP. x , N_ M__ , CNP x, cu domiciliul în Caracal, M__ E__, nr.9, _, __, împotriva sentintei civile nr. 547 din 28.09.2016, pronuntata de Tribunalul O__-Sectia I Civila, în dosarul nr. x, în contradictoriu cu intimata pârâta P__ C_ C_, cu sediul în _.

Decizie definitiva.

Pronuntata în sedinta publica de la 10 Ianuarie 2017.

\" cols=\"115\" rows=\"15\" />

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract individual de munca    lipsa capacitatii procesuale    tichete/vouchere de vacanta    capacitate juridica    pretentii   


Sus ↑