• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incetarea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca ocupat

Hotararea nr. 1463 din 09 martie 2017
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

 

Constata ca prin sentinta civila nr. 2038 din data de 07 septembrie 2016, pronuntata  de Tribunalul I__ – Sectia Civila în dosarul nr. x, s-a admis în parte actiunea formulata de reclamantul A__ C_.
În consecinta, s-a dispus anularea deciziei de concediere 732/6.11.2015 emisa de pârâta __ si s-a dispus reintegrarea reclamantului pe postul si functia detinute anterior concedierii.
Totodata, a fost obligata pârâta la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi care i s-ar fi cuvenit acestuia, de la data concedierii si pâna la data reintegrarii efective.
Au fost respinse celelalte pretentii deduse judecatii.

Constata ca prin sentinta civila nr. 2038 din data de 07 septembrie 2016, pronuntata  de Tribunalul I__ – Sectia Civila în dosarul nr. x, s-a admis în parte actiunea formulata de reclamantul A__ C_.
În consecinta, s-a dispus anularea deciziei de concediere 732/6.11.2015 emisa de pârâta __ si s-a dispus reintegrarea reclamantului pe postul si functia detinute anterior concedierii.
Totodata, a fost obligata pârâta la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi care i s-ar fi cuvenit acestuia, de la data concedierii si pâna la data reintegrarii efective.
Au fost respinse celelalte pretentii deduse judecatii.

 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

S-a facut dovada faptului ca potrivit deciziei de concediere nr. 732/06.11.2015, desfiintarea postului a avut doua cauze reale si serioase: lipsa utilita?ii practice a postului, având în vedere caracterul sporadic al functiei si posibilitatea preluarii atributiilor de catre Departamentul Comercial (lit. b din decizie); noile realita?i economico-legislative au impus regândirea organizarii societatii (lit. a din decizie).
Pârâta a facut dovada acestor realita?i, depunând la dosarul cauzei minuta sedintei din data de 19.08.2015 (fila 97 din dosarul de fond), Decizia Administratorului societatii nr.725/12.10.2015, dar si Extrasul de angajari, din care rezulta în mod evident ca concedierea reclamantului nu a fost singura masura de reorganizare, astfel cum în mod eronat a retinut instanta.
Este netemeinica motivarea instantei potrivit careia societatea nu a facut dovada faptului ca desfiintarea postului nu a fost justificata de o cauza reala si serioasa, având în vedere ca rezulta si din organigrame ca atributiile reclamantului au fost preluate de catre Directorul Comercial, astfel cum reiese si din Anexa din data de 12.10.2015.
Practic, instanta de fond nu doar ca nu a avut în vedere caracterul sporadic al activitatii reclamantului, dar nici nu a verificat documentele din care rezulta faptul ca atributiile acestuia au fost preluate de catre Directorul Comercial.
Mai mult, instanta de fond nu a luat în considerare niciunul dintre înscrisurile solicitate la termenul de judecata din data de 25.05.2016, respectiv extrasul de angajari din care rezulta fara putin?a de tagada faptul ca reorganizarea activitatii societatii a constat în angajarea de Inginer Constructor, sef santier si muncitori, astfel cum s-a concluzionat de catre reprezentantii societatii în urma sedintei din 19.08.2015.
desi la dosar existau suficiente dovezi din care instanta de fond putea sa constate veridicitatea sustinerilor pârâtei, totusi se pune întrebarea de ce la data de 25.05.2016 nu a pus în vedere societatii sa depuna la dosar fi?a postului reclamantului, daca îi era necesara efectuarii comparatiei (document care nu era imperios necesar, având în vedere ca existau organigramele si Anexa fisei postului Directorului General din data de 12.10.2016).
Este inadmisibila motivarea instantei de judecata potrivit careia sarcina probei îi revine societatii, mai ales în contextul în care la termenul din data de 07.09.2016, aparatorul sau ales a solicitat acordarea unui nou termen în vederea suplimentarii probei cu înscrisuri.
Practic, instanta de fond a respins solicitarea de a suplimenta probatoriul cu înscrisuri, constând în documente semnate de Directorul Comercial în exercitarea atributiilor preluate de la intimat, motivând prin aceea ca în cauza s-au acordat 2 (doua) termene de judecata, omi?ând faptul ca amânarea cauzei s-a produs ca urmare a perioadei de concedii, deoarece aparatorul ales al societatii nu s-a aflat în tara (aspect dovedit cu acte).
În solutionarea apelului trebuie avut în vedere faptul ca hotarârea atacata este nelegala, tinând seama ca prin însasi motivarea sentintei, instanta de fond a încalcat principiul rolului judecatorului în aflarea adevarului, principiu consacrat de dispozitiile art.22 C.p. c, potrivit caruia \"Judecatorul are îndatorirea sa staruie, prin mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a leali, în scopul pronuntarii unei hotarâri temeinice si legale\".
Or, se observa ca la fila nr. 3 a sentintei, ultim aliniat, instanta retine urmatoarele: \"Fara a face o analiza comparativa a atributiilor managerului de contractare cu cele avute anterior de reclamant analiza care nu este posibila în lipsa fisei de post a reclamantului, care nu a fost depusa la dosar de parata (careia îi revenea sarcina probei)...\"
Totodata, instanta a înlaturat si apararea pârâtei potrivit careia nevoile societatii au impus angajarea unei persoane cu specializare pe normele F1DIC, considerând ca \"o astfel de competenta putând fi u?or dobândita prin absolvirea unor cursuri de specializare în domeniu\".
D_ o simpla cautare pe site-ul http://www.aric.ora.ro/ ar fi convins instanta de fond ca nu se poate asimila o informa?ie cuprinsa în FIDIC rosu, galben, verde, alb etc., atât de u?or prin ni?te cursuri de specializare în domeniul constructiilor.
Conform lit. b din decizia nr.732/06.11.2015 s-a dispus concedierea reclamantului ca urmare a faptului ca la nivel de societate s-a constatat faptul ca postul de Manager achizi?ii nu are o utilitate care sa justifice mentinerea unui angajat cu norma întreaga pe aceasta pozitie, activitatea specifica postului fiind una sporadica si putând fi îndeplinita, atunci când este cazul prin servicii specializate externalizate sau atunci când va fi cazul de catre angajatii departamentului Comercial.
asadar, cauza reala si serioasa consta în lipsa utilita?ii postului de Manager achizi?ii; lipsa necesita?ii existentei unui post cu norma întreaga; caracterul sporadic al activitatii specifice functiei de Manager Achizi?ii; preluarea atributiilor fie de catre Departamentul comercial, fie de catre societati externe specializate.
În dovedirea motivelor de apel au fost depuse înscrisuri la dosar.
În baza art. 480 alin. 2 Cod Procedura Civila, vazând si dispozitiile art. 476-477 din acelasi cod (ce permit examinarea pricinii sub toate aspectele de catre instanta de control judiciar), Curtea va admite apelul si va schimba sentinta atacata în sensul mentionat prin dispozitiile prezentei decizii pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.
solutia Tribunalului se bazeaza pe o gresita interpretare si aplicare a normelor legale relevante, dar si pe o eronata apreciere a probelor administrate în cauza (înscrisuri).
Prin decizia de concediere nr. 732/06.11.xxx, ce este contestata în prezentul proces, apelanta-pârâta a dispus încetarea contractului individual de munca al intimatului-reclamant, ce ocupa la acel moment postul de Manager Achizi?ii.
Aceasta masura a fost dispusa în temeiul art. 65 din Codul muncii , fiind vorba deci despre o concediere pentru motive care nu au legatura cu persoana salariatului.
În argumentarea solutiei sale, prima instanta a retinut urmatoarele argumente: în afara de referirile generale la contextul economic actual si la necesitatea reorganizarii societatii pe principii de eficienta a costurilor si de rentabilitate, decizia nu cuprinde nicio masura de reorganizare alta decât concedierea reclamantului; din cuprinsul organigramelor anexate la filele 47-48 dosar rezulta ca întreg departamentul de achizi?ii din subordinea reclamantului a fost pastrat cu încadrarea anterioara, singurul post desfiintat fiind cel de management, ocupat de reclamant; de asemenea, a fost înfiintat un nou departament, cel de Contractare, încadrat cu un post de management, acela de manager de contractare; în realitate, singura asa zisa reorganizare a activitatii a constat în desfiintarea postului de manager achizi?ii si înfiintarea postului de manager contracte; ca atare, se apreciaza ca masura de desfiintare a postului reclamantului nu a fost una justificata de o cauza reala si serioasa; apararea pârâtei în sensul ca se impunea angajarea unei persoane cu specializare FIDIC nu poate fi primita, o astfel de competenta putând fi u?or dobândita prin absolvirea unor cursuri de specializare în domeniu.
Potrivit art. 65 din Codul muncii :
„1) Concedierea pentru motive care nu sin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
    (2) desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.
Din interpretarea gramaticala, logica si sistematica a acestor norme juridice, în acord cu cele ce se arata în mod constant în doctrina si jurisprudenta, se desprinde concluzia ca în caz de concediere pentru motive care nu au legatura cu salariatul, desfiintarea locului de munca ocupat de acesta din urma trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
Date fiind prevederile art. 272 din Codul muncii , angajatorului îi revine sarcina probei în sensul ca desfiintarea locului de munca a fost efectiva si a avut o cauza reala si serioasa. Iar daca acesta dovede?te întrunirea cumulativa a cerintelor legale, decizia de concediere apare ca fiind o masura legala si temeinica.
instanta de judecata învestita cu solutionarea unei contestatii împotriva unei decizii de concediere întemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii poate verifica doar respectarea de catre angajator a conditiilor prevazute de lege, nefiind îndreptatita sa cenzureze respectiva decizie din perspectiva considerentelor de oportunitate.
În speta de fata, contrar concluziilor la care a ajuns prima instanta, Curtea apreciaza ca decizia contestata îndeplineste cumulativ cerintele ce rezulta din continutul art. 65 din Codul muncii , desfiintarea locului de munca ocupat de intimatul-reclamant fiind efectiva si având o cauza reala si serioasa.
Astfel, efectivitatea suprimarii postului de Manager Achizi?ii, ce era detinut de intimat, rezulta din analiza mentiunilor organigramelor depuse la dosar, respectiv a celei anterioare concedierii si a celei ulterioare. De altfel, instanta de fond nu a retinut neîndeplinirea acestei cerinte legale.
Totodata, desfiintarea respectivului loc de munca a avut o cauza reala si serioasa, caci masurile de reorganizare a activitatii dispuse cu aceasta ocazie nu au constat doar în suprimarea postului de Manager Achizi?ii si înfiintarea celui de Manager Contractare (având cu totul alte atributii decât cele ce reveneau intimatului-reclamant), ci si în încadrarea cu contract individual de munca a altor persoane pe diverse posturi, necesare desfasurarii activitatii apelantei, respectiv Inginer Constructor, sef santier si muncitori.
În acest sens, trebuie a se tine seama de cele ce rezulta din documentele de la filele 93-103 dosar fond, unde se afla decizia nr. 725/10.12.2015 a administratorului societatii (despre care se face vorbire în decizia contestata); minuta sedintei din 19.08.2015 la care au participat reprezentantii societatii (administrator unic, director tehnic, director comercial) si în cadrul careia s-a stabilit ca postul de manager achizi?ii este inutil a fi mentinut pentru o persoana angajata cu norma întreaga de munca, precum si ca este necesara angajarea de inginer constructii, sef santier si manager de contracte care sa detina cuno?tin?e FIDIC; statele de functii si personal de la nivelul lunii octombrie si noiembrie 2015; extrase privind încetarile de contracte de munca si angajarile din perioada octombrie-noiembrie 2015.
În acelasi timp, este necesar a arata ca parte din atributiile ce reveneau intimatului au fost preluate de Directorul Comercial al apelantei.
În plus, nu poate fi omis faptul ca intimatul-reclamant nu era specializat în materie de contracte FIDIC, adica acele contracte standard in domeniul constructiilor si instalatiilor, utilizate ca modele de referinta pe plan international si care sunt elaborate de catre Federa?ia InterNATIONALA a Inginerilor Consultan?i (FIDIC). În schimb, nou angajatul manager de contracte avea specializare în acest domeniu.
În raport de toate cele ce preced, este necesara admiterea apelului si schimbarea sentintei atacate în sensul respingerii actiunii ca neîntemeiata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
 
Admite apelul declarat de apelanta-pârâta _ Pitesti, cu sediul ales la punctul de lucru situat în mun. Bucuresti, __-26, sector 1, înregistrata la Oficiul Registrul comertului sub nr.Jxxx si având C.U.I. RO xxxx, cont RO06RZBRx2807 deschis la Raiffeisen Bank Ag. ?_ V_, împotriva sentintei civile nr.2038 din data de 07 septembrie 2016, pronuntata de Tribunalul I__ – Sectia Civila, în dosarul nr.x, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A__ C_, CNP xx, cu domiciliul ales la CA C_ M_ Vicentiu, cu sediul în mun. Bucuresti, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, cladirea 60, etaj 2, cam 08, sector 5.
Schimba sentinta atacata în sensul ca respinge actiunea ca neîntemeiata.
Definitiva.
pronuntata în sedinta publica, azi, 09.03.2017.

S-a facut dovada faptului ca potrivit deciziei de concediere nr. 732/06.11.2015, desfiintarea postului a avut doua cauze reale si serioase: lipsa utilitatii practice a postului, având în vedere caracterul sporadic al functiei si posibilitatea preluarii atributiilor de catre Departamentul Comercial (lit. b din decizie); noile realitati economico-legislative au impus regândirea organizarii societatii (lit. a din decizie).
Pârâta a facut dovada acestor realitati, depunând la dosarul cauzei minuta sedintei din data de 19.08.2015 (fila 97 din dosarul de fond), Decizia Administratorului societatii nr.725/12.10.2015, dar si Extrasul de angajari, din care rezulta în mod evident ca concedierea reclamantului nu a fost singura masura de reorganizare, astfel cum în mod eronat a retinut instanta.

Este netemeinica motivarea instantei potrivit careia societatea nu a facut dovada faptului ca desfiintarea postului nu a fost justificata de o cauza reala si serioasa, având în vedere ca rezulta si din organigrame ca atributiile reclamantului au fost preluate de catre Directorul Comercial, astfel cum reiese si din Anexa din data de 12.10.2015.
Practic, instanta de fond nu doar ca nu a avut în vedere caracterul sporadic al activitatii reclamantului, dar nici nu a verificat documentele din care rezulta faptul ca atributiile acestuia au fost preluate de catre Directorul Comercial.

Mai mult, instanta de fond nu a luat în considerare niciunul dintre înscrisurile solicitate la termenul de judecata din data de 25.05.2016, respectiv extrasul de angajari din care rezulta fara putinta de tagada faptul ca reorganizarea activitatii societatii a constat în angajarea de Inginer Constructor, sef santier si muncitori, astfel cum s-a concluzionat de catre reprezentantii societatii în urma sedintei din 19.08.2015.
desi la dosar existau suficiente dovezi din care instanta de fond putea sa constate veridicitatea sustinerilor pârâtei, totusi se pune întrebarea de ce la data de 25.05.2016 nu a pus în vedere societatii sa depuna la dosar fisa postului reclamantului, daca îi era necesara efectuarii comparatiei (document care nu era imperios necesar, având în vedere ca existau organigramele si Anexa fisei postului Directorului General din data de 12.10.2016).

Este inadmisibila motivarea instantei de judecata potrivit careia sarcina probei îi revine societatii, mai ales în contextul în care la termenul din data de 07.09.2016, aparatorul sau ales a solicitat acordarea unui nou termen în vederea suplimentarii probei cu înscrisuri.
Practic, instanta de fond a respins solicitarea de a suplimenta probatoriul cu înscrisuri, constând în documente semnate de Directorul Comercial în exercitarea atributiilor preluate de la intimat, motivând prin aceea ca în cauza s-au acordat 2 (doua) termene de judecata, omitând faptul ca amânarea cauzei s-a produs ca urmare a perioadei de concedii, deoarece aparatorul ales al societatii nu s-a aflat în tara (aspect dovedit cu acte).

În solutionarea apelului trebuie avut în vedere faptul ca hotarârea atacata este nelegala, tinând seama ca prin însasi motivarea sentintei, instanta de fond a încalcat principiul rolului judecatorului în aflarea adevarului, principiu consacrat de dispozitiile art.22 C.p. c, potrivit caruia \"Judecatorul are îndatorirea sa staruie, prin mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a leali, în scopul pronuntarii unei hotarâri temeinice si legale\".

Or, se observa ca la fila nr. 3 a sentintei, ultim aliniat, instanta retine urmatoarele: \"Fara a face o analiza comparativa a atributiilor managerului de contractare cu cele avute anterior de reclamant analiza care nu este posibila în lipsa fisei de post a reclamantului, care nu a fost depusa la dosar de parata (careia îi revenea sarcina probei)...\"
Totodata, instanta a înlaturat si apararea pârâtei potrivit careia nevoile societatii au impus angajarea unei persoane cu specializare pe normele F1DIC, considerând ca \"o astfel de competenta putând fi usor dobândita prin absolvirea unor cursuri de specializare în domeniu\".
D_ o simpla cautare pe site-ul http://www.aric.ora.ro/ ar fi convins instanta de fond ca nu se poate asimila o informatie cuprinsa în FIDIC rosu, galben, verde, alb etc., atât de usor prin niste cursuri de specializare în domeniul constructiilor.

Conform lit. b din decizia nr.732/06.11.2015 s-a dispus concedierea reclamantului ca urmare a faptului ca la nivel de societate s-a constatat faptul ca postul de Manager achizitii nu are o utilitate care sa justifice mentinerea unui angajat cu norma întreaga pe aceasta pozitie, activitatea specifica postului fiind una sporadica si putând fi îndeplinita, atunci când este cazul prin servicii specializate externalizate sau atunci când va fi cazul de catre angajatii departamentului Comercial.

Asadar, cauza reala si serioasa consta în lipsa utilitatii postului de Manager achizitii; lipsa necesitatii existentei unui post cu norma întreaga; caracterul sporadic al activitatii specifice functiei de Manager Achizitii; preluarea atributiilor fie de catre Departamentul comercial, fie de catre societati externe specializate.
În dovedirea motivelor de apel au fost depuse înscrisuri la dosar.
În baza art. 480 alin. 2 Cod Procedura Civila, vazând si dispozitiile art. 476-477 din acelasi cod (ce permit examinarea pricinii sub toate aspectele de catre instanta de control judiciar), Curtea va admite apelul si va schimba sentinta atacata în sensul mentionat prin dispozitiile prezentei decizii pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.
Solutia Tribunalului se bazeaza pe o gresita interpretare si aplicare a normelor legale relevante, dar si pe o eronata apreciere a probelor administrate în cauza (înscrisuri).

Prin decizia de concediere nr. 732/06.11.xxx, ce este contestata în prezentul proces, apelanta-pârâta a dispus încetarea contractului individual de munca al intimatului-reclamant, ce ocupa la acel moment postul de Manager Achizitii.
Aceasta masura a fost dispusa în temeiul art. 65 din Codul muncii , fiind vorba deci despre o concediere pentru motive care nu au legatura cu persoana salariatului.

În argumentarea solutiei sale, prima instanta a retinut urmatoarele argumente: în afara de referirile generale la contextul economic actual si la necesitatea reorganizarii societatii pe principii de eficienta a costurilor si de rentabilitate, decizia nu cuprinde nicio masura de reorganizare alta decât concedierea reclamantului; din cuprinsul organigramelor anexate la filele 47-48 dosar rezulta ca întreg departamentul de achizitii din subordinea reclamantului a fost pastrat cu încadrarea anterioara, singurul post desfiintat fiind cel de management, ocupat de reclamant; de asemenea, a fost înfiintat un nou departament, cel de Contractare, încadrat cu un post de management, acela de manager de contractare; în realitate, singura asa zisa reorganizare a activitatii a constat în desfiintarea postului de manager achizitii si înfiintarea postului de manager contracte; ca atare, se apreciaza ca masura de desfiintare a postului reclamantului nu a fost una justificata de o cauza reala si serioasa; apararea pârâtei în sensul ca se impunea angajarea unei persoane cu specializare FIDIC nu poate fi primita, o astfel de competenta putând fi usor dobândita prin absolvirea unor cursuri de specializare în domeniu.

Potrivit art. 65 din Codul muncii :
(1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
(2) desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.
Din interpretarea gramaticala, logica si sistematica a acestor norme juridice, în acord cu cele ce se arata în mod constant în doctrina si jurisprudenta, se desprinde concluzia ca în caz de concediere pentru motive care nu au legatura cu salariatul, desfiintarea locului de munca ocupat de acesta din urma trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Date fiind prevederile art. 272 din Codul muncii , angajatorului îi revine sarcina probei în sensul ca desfiintarea locului de munca a fost efectiva si a avut o cauza reala si serioasa. Iar daca acesta dovedeste întrunirea cumulativa a cerintelor legale, decizia de concediere apare ca fiind o masura legala si temeinica.
instanta de judecata învestita cu solutionarea unei contestatii împotriva unei decizii de concediere întemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii poate verifica doar respectarea de catre angajator a conditiilor prevazute de lege, nefiind îndreptatita sa cenzureze respectiva decizie din perspectiva considerentelor de oportunitate.

În speta de fata, contrar concluziilor la care a ajuns prima instanta, Curtea apreciaza ca decizia contestata îndeplineste cumulativ cerintele ce rezulta din continutul art. 65 din Codul muncii , desfiintarea locului de munca ocupat de intimatul-reclamant fiind efectiva si având o cauza reala si serioasa.
Astfel, efectivitatea suprimarii postului de Manager Achizitii, ce era detinut de intimat, rezulta din analiza mentiunilor organigramelor depuse la dosar, respectiv a celei anterioare concedierii si a celei ulterioare. De altfel, instanta de fond nu a retinut neîndeplinirea acestei cerinte legale.
Totodata, desfiintarea respectivului loc de munca a avut o cauza reala si serioasa, caci masurile de reorganizare a activitatii dispuse cu aceasta ocazie nu au constat doar în suprimarea postului de Manager Achizitii si înfiintarea celui de Manager Contractare (având cu totul alte atributii decât cele ce reveneau intimatului-reclamant), ci si în încadrarea cu contract individual de munca a altor persoane pe diverse posturi, necesare desfasurarii activitatii apelantei, respectiv Inginer Constructor, sef santier si muncitori.

În acest sens, trebuie a se tine seama de cele ce rezulta din documentele de la filele 93-103 dosar fond, unde se afla decizia nr. 725/10.12.2015 a administratorului societatii (despre care se face vorbire în decizia contestata); minuta sedintei din 19.08.2015 la care au participat reprezentantii societatii (administrator unic, director tehnic, director comercial) si în cadrul careia s-a stabilit ca postul de manager achizitii este inutil a fi mentinut pentru o persoana angajata cu norma întreaga de munca, precum si ca este necesara angajarea de inginer constructii, sef santier si manager de contracte care sa detina cunostinte FIDIC; statele de functii si personal de la nivelul lunii octombrie si noiembrie 2015; extrase privind încetarile de contracte de munca si angajarile din perioada octombrie-noiembrie 2015.

În acelasi timp, este necesar a arata ca parte din atributiile ce reveneau intimatului au fost preluate de Directorul Comercial al apelantei.
În plus, nu poate fi omis faptul ca intimatul-reclamant nu era specializat în materie de contracte FIDIC, adica acele contracte standard in domeniul constructiilor si instalatiilor, utilizate ca modele de referinta pe plan international si care sunt elaborate de catre Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti (FIDIC).

În schimb, nou angajatul manager de contracte avea specializare în acest domeniu.

În raport de toate cele ce preced, este necesara admiterea apelului si schimbarea sentintei atacate în sensul respingerii actiunii ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:
 
Admite apelul declarat de apelanta-pârâta _ Pitesti, cu sediul ales la punctul de lucru situat în mun. Bucuresti, __-26, sector 1, înregistrata la Oficiul Registrul comertului sub nr.Jxxx si având C.U.I. RO xxxx, cont RO06RZBRx2807 deschis la Raiffeisen Bank Ag. V_, împotriva sentintei civile nr.2038 din data de 07 septembrie 2016, pronuntata de Tribunalul I__ – Sectia Civila, în dosarul nr.x, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A__ C_, CNP xx, cu domiciliul ales la CA C_ M_ Vicentiu, cu sediul în mun. Bucuresti, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, cladirea 60, etaj 2, cam 08, sector 5.

Schimba sentinta atacata în sensul ca respinge actiunea ca neîntemeiata.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.03.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    reorganizare societate    desfiintare post    cauza reala si serioasa    organigrama   


Sus ↑