• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Modul de incriminare a contraventiilor. Constatarea contraventiilor de catre inspectorii de munca

Hotararea nr. 560 din data de 22 aprilie 2014
Pronuntata de Judecatoria Toplita

Prin plangerea formulata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti la data de 31 mai 2013, sub nr. ...XX, cauza fiind declinata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Toplita la data de 14 februarie 2014, sub nr. ...XX, petenta  SI PAZA G. G. T. SRL, cu sediul in Bucuresti,, nr. 13, . A, parter,, sector 3 in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA H., cu sediul in Miercurea C., . 26, judetul H., a solicitat ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului de constatare a contraventiei  nr. ...  incheiat la data de 17 mai 2013 de intimata, anularea masurii de sanctionare contraventionala si inlocuirea sanctiunii cu avertisment, iar in subsidiar solicita inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, petenta arata ca in data de 07.05.2013 in mod eronat s-a retinut de catre inspectorii din cadrul ITM H., faptul ca societatea petenta a primit 3 persoane fara a le incheia in forma scrisa contracte individuale de munca pe perioada 04.05.-07.05.2013 pentru doi angajati si pentru un alt angajat pe perioada 03.05.-07.05.2013, intrucat cei trei angajati figurau in foile colective de prezenta si fisa de organizare a serviciului de paza de la data de 03.05.2013 si 04.05.2013 si pentru ca in perioada 01.05.xxxx13 au fost zile libere societatea a fost in imposibilitate sa inregistreze contractele individuale de munca ale celor trei angajati care au fost de acord sa asigure paza pe perioada zilelor libere si a sarbatorilor legale, iar primirea celor 3 angajati la obiectivul unde asigurau paza si protectia in baza unui contract de prestari servicii, s-a datorat unei imprejurari de forta majora, iar daca nu ar fi actionat, obiectivului nu i se putea asigura paza pe perioada zilelor libere si a sarbatorilor legale. De asemenea s-a invocat, necompetenta teritoriala a ITM H., deoarece obligatia incheierii contractului de munca revenind angajatorului, iar in speta angajatorul are sediul in Bucuresti, competent de sanctionarea eventualelor deficiente apartinea ITM Bucuresti, precum si nulitatea absoluta a procesului verbal pe motivul nerespectarii dispozitiilor prev. de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

Intimatul a depus intampinare prin care solicita respingerea plangerii si mentinerea ca legal si temeinic procesul-verbal contestat, cuprinzand elementele de fond si forma prev. de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

In fapt, se arata ca in data de 07.05.2013 intre orele 14:00-16:00, in urma controlului inopinat efectuat de catre inspectorii de munca ITM H. in baza prev. Legii nr. 108/1999 republicata, la punctele de lucru organizate de petenta in incinta sectiilor apartinand  din localitatea Toplita, . n. si din  din judetul H., s-a constatat ca numitii G. I., Pastinaru C. si T. C. -V., desi lucrau din data de 04.05.2013 in evidentele electronice ale angajatorului conform extrasului REVISAL si a contractului de munca depuse la dosar, apareau angajati legal abia la data de 08.05.2013, fiind astfel incalcate prev. art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/xx republicata, fapta ce constituie contraventie conform art. 260 alin. 1 lit. e din acelasi act normativ.

Cu privire la exceptia necompetentei ITM H., intimatul a invocat dispozitiile prev. de art. 19 si ale art. 21 din Legea nr. 108/1999 republicata, prin care precizeaza ca aveau competenta de a efectua control si de sanctionare.

Plangerea a fost formulata in termenul legal, potrivit art. 31 alin. 1 din OG 2/2001, modificata si este scutita da plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 36 din acelasi act normativ.

In cauza au fost incuviintate si administrate probe cu inscrisuri si proba cu declaratia persoanelor gasite la locul de munca fara contract.

Analizand plangerea de fata, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate si a apararilor formulate,  instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal  incheiat la data de 07.05.2013, in urma controlului inopinat efectuat de catre inspectorii de munca ITM H. in baza prev. Legii nr. 108/1999 republicata, la punctele de lucru organizate de petenta in incinta sectiilor apartinand  din localitatea Toplita, . n. si din  din judetul H., s-a constatat ca numitii G. I., Pastinaru C. si T. C. -V., desi lucrau din data de 04.05.2013 in evidentele electronice ale angajatorului conform extrasului REVISAL si a contractului de munca depuse la dosar, apareau angajati legal abia la data de 08.05.2013, petenta fiind astfel sanctionata cu amenda in cuantum de 30. 000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/xx republicata si sanctionata de art. 260 alin. 1 lit. e al aceluiasi act normativ precum si pentru savarsirea 27 din Legea nr. 53/xx republicata si sanctionata de art. 5 alin. 2 lit. a din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Contraventia retinuta in sarcina petentei a fost constatata direct de inspectorii ITM H., aflati in exercitiul atributiilor de serviciu, competenti sa constate si sa sanctioneze contraventiile, astfel, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor fiind un act administrativ beneficiaza de prezumtia de legalitate, autenticitate si veridicitate pana la proba contrara conform art. 6 CEDO.

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului-verbal contestat, conform art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate expresa a acestuia, fiind respectate, la completarea sa, dispozitiile art. 17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea contraventionala fiind individualizata in concordanta cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ.

Analizand materialul probator administrat in cauza, respectiv inscrisurile depuse in probatiune si constatarea inspectorilor ITM la fata locului coroborate cu declaratiile celor trei angajati G. I., Pastinaru C. si T. C. -V., instanta constata ca situatia de fapt retinuta in sarcina contestatoarei prin procesul-verbal de contraventie corespunde realitatii, acesta a fost incheiat cu respectarea prevederilor legale, procesul-verbal intocmit are forta probanta prin el insusi si constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatoarei, cat timp aceasta din urma nu a prezentat o proba contrara.

Cu privire la exceptia necompetentei teritoriale a inspectorilor ITM invocata de petenta instanta, o apreciaza neintemeiata urmand a o respinge pentru urmatoarele aspecte, potrivit art. 32 din O.G. nr. 2/2001,,(1) Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. (2)Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei prevazute la alin. (1)”, in speta, contraventia fiind savarsita pe raza municipiului Toplita, constatata si sanctionata de inspectorii ITM H., iar potrivit art. 20 alin. 3 din Legea nr. 108/1999 22 Republicata pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,,Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare”, iar potrivit prev. art. 22 din Legea nr. 108/1999 22 Republicata pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,,Inspectorii de munca isi pot desfasura activitatea de control pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat”, care potrivit prev. 19 din acelasi act normativ,, Inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia si insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila in sediul oricarui angajator si in orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice;

b) sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor si sa impuna completarea fisei de identificare;

c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum si salariatilor, singuri ori in prezenta martorilor, documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;

d) sa li se puna la dispozitie de catre entitatea controlata copii de pe documentele care au legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului;

e) sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

f) sa preleveze, in vederea efectuarii de analize in laboratoare specializate sau in vederea administrarii de probe, mostre de produse, materiale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasta;

g) sa dispuna angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca;

h) sa preleveze mostrele necesare din produse pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, iar in cazul in care considera necesar, sa dispuna distrugerea sau scoaterea din uz a produselor care prezinta un risc grav;

i) sa dispuna angajatorului masuri, in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;

j) sa dispuna interzicerea, restrictionarea, retragerea unui produs de pe piata sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii;

k) sa dispuna sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare ori de imbolnavire profesionala, si sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala;

l) sa dispuna suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare;

m) sa aplice semne distinctive cu valoare de sigiliu, in conditiile prevazute de lege, in virtutea autoritatii de stat cu care este investit, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;

n) sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;

o) sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare;

p) sa solicite si sa primeasca neconditionat sprijin de la autoritati si institutii de ordine publica si protectie, dupa caz, in desfasurarea controlului.

Potrivit prev. art. 16 din Legea nr. 53/2003 republicata,,(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. (2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. (3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. (4) M. prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca”.

Din contractele individuale de munca ale celor trei salariati depuse la dosar, rezulta in mod clar faptul ca data inceperii contractului de munca este de 08.05.2013, iar la data efectuarii controlului din 07.05.2013 s-a constatat ca niciunul dintre ei nu avea incheiat un contract de munca legal, acestia insa prestau munca la firma, imprejurare evidentiata de catre angajator prin foia colectiva de prezenta privind normarea orelor de munca si a organizarii serviciului de paza, inscrisuri dupa care petenta tinea evidenta personalului pentru verificarea prestarii muncii de catre personal, in vederea achitarii salariului.

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.

Potrivit prev. art. 16 din Lege   nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicata art. 279 ,,(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. (2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. (3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. (4) M. prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca”.

Asadar, textul de lege mai sus enuntat, reglementeaza in mod clar desfasurarea raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii, contractul individual de munca se incheie in forma scrisa in baza consimtamantului partilor si anterior inceperii prestarii unei munci. Neincheierea contractului individual de munca genereaza doar privarea unor drepturi si raspunderi atat pentru angajator - in eventualitatea savarsirii unei abateri disciplinare de catre angajat, cat si pentru angajat - neavand incheiat contractul de munca nu beneficiaza de vechime in munca, servicii medicale gratuite etc.

Potrivit art. 21 alin. 3 din OG 2/2001 - „Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului”.

In baza art. 5 alin. 5 din OG 2/2001, aprobata prin Legea 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata trebuie sa se raporteze, in aprecierea legalitatii sanctiunii contraventionale aplicate, la gradul de pericol social al faptei savarsite.

Se constata ca, sanctiunea este corect individualizata, avand in vedere situatia de fapt retinuta in procesul-verbal de contraventie, respectiv faptul ca petenta a incalcat dispozitiile legale referitoare la domeniul raporturilor de munca si jurisdictia muncii in vigoare, in acest sens, sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 30. 000 lei a fost aplicata in limitele prevazute de actul normativ, fiind orientata spre minim si este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, la stabilirea cuantumului amenzii contraventionale, s-au respectat dispozitiile legale de individualizare ale acesteia.

Asemenea unei infractiuni, contraventia este fapta tipica si antijuridica, comisa cu vinovatie si care este prevazuta de lege. De asemenea, contraventia are ca obiect juridic, un obiect material, un subiect activ, un subiect pasiv, o latura obiectiva si o latura subiectiva. In ceea ce priveste latura obiectiva, aceasta consta in actiunea sau inactiunea descrisa in norma de stabilire si sanctionare a contraventiei, in urmarea pe care comportamentul ilicit il produce si in raportul de cauzalitate care trebuie sa existe intre cele doua elemente, textul legal desemnand exact fapta care constituie contraventie.

Avand in vedere aceste aspecte, rezulta ca fapta de savarsirea careia se face vinovata petenta a fost corect retinuta de inspectorii ITM, fiind indeplinita conditia tipicitatii, care reprezinta corespondenta ce trebuie sa existe intre fapta concret comisa de catre contravenient si modul abstract descris prin norma de incriminare a contraventiei.

Prin urmare, instanta constata ca fapta contraventionala savarsita de petenta prezinta un pericol social concret, apreciind ca sanctiunea aplicata este dozata in asa fel incat imbina caracterul punitiv cu cel preventiv si educativ.

Analizand si asupra posibilitatilor de plata a amenzii stabilite in sarcina petentei, esalonarea platii amenzii fiind singura modalitate de usurare a situatiei contravenientei, instanta concluzioneaza ca legiuitorul a avut in vedere gravitatea pericolului social, stabilind sanctiunile in raport cu acest pericol social, drept urmare, instanta nu poate da curs solicitarii de anularea procesului verbal de contraventie si inlocuirea amenzii cu sanctiunea avertisment, instanta considera ca sanctiunea avertismentului pentru aceasta fapta nu poate corecta atitudinea antisociala a petentei. 

Astfel, raportat la gradul de pericol social al faptei savarsite si urmarea produsa, nefiind semnalata o alta abatere similara, instanta apreciaza ca, petenta poate beneficia de o esalonare a platii amenzii, urmand a dispune esalonarea platii amenzii de 30. 000 lei aplicata prin procesul verbal de constatare a contraventiei de mai sus in trei rate lunare intr-un termen de cel mult 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Fara cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite in parte plangerea formulata de petenta  SI PAZA G. G. T. SRL, cu sediul in Bucuresti,, nr. 13, . A, parter,, sector 3 in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA H., cu sediul in Miercurea C., . 26, judetul H. si, in consecinta:

Mentine ca legal si temeinic procesul verbal de constatare a contraventiei incheiat la data de 17 mai 2013,  nr. ... de catre intimat.

Dispune esalonarea platii amenzii de 30. 000 lei aplicata prin procesul verbal de constatare a contraventiei de mai sus in trei rate lunare intr-un termen de cel mult 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   foi colective de prezenta    zile de sarbatoare legala    forta majora    nulitate absoluta    proces-verbal de contraventie    prezumtie de legalitate    inspectori de munca    echipamente de munca    atributii de serviciu    registrul de evidenta a salariatilor    grad de pericol social   


Sus ↑