• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea clauzei privind restituirea cheltuielilor ocazionate de pregatirea profesionala

Hotararea nr. 449 din data de 21.06.2016
Pronuntata de Tribunalul Braila

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr XXXXXXX/27. 01. 2016 contestatoarea B. M. a chemat in judecata pe intimata S. Judetean de Urgenta B. pentru ca prin hotarare sa se dispuna anularea partiala a deciziei 1462/21.12.2015 emisa de aceasta, in ceea ce priveste art. 2, prin care a fost obligata la plata sumei de 189. 187 lei,  cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala si a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat. Solicita de asemenea si plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, contestatoarea a incheiat cu intimata contractul individual de munca nr. 90/07.12.2009 cu specialitatea de medic rezident, iar efectuarea stagiului obligatoriu a inceput la data de 01. 01. 2010.

Concomitent, s-a incheiat si actul aditional la contractul individual de munca,  prin care contestatoarea s-a obligat ca dupa terminarea rezidentiatului sa functioneze minim 5 ani in cadrul spitalului ca medic rezident. .

In caz de nerespectare a celor mentionate anterior, aceasta s-a obligat sa suporte toate cheltuielile ocazionate cu pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata, conform prevederilor art. 18 alin8 din O. G. 18/2009.

Contestatoarea precizeaza ca in temeiul art. 1 al deciziei 1462/21.12.2015, incepand cu data de 18.12.2015, a incetat contractul individual de munca in temeiul art 55 lit c din Legea 53/2003.

La aceeasi data, intimata a stabilit in sarcina contestatoarea obligatia de plata a sumei de 189. 187 lei reprezentand toate cheltuielile ocazionate de pregatirea profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata conform actului aditional nr 1 la contractul individual de munca.

A invocat si prevederile art 159 alin 1 si 2 din Codul muncii , conform caruia, ,salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului de munca, iar pentru munca prestata fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. ”

Totodata, conform prevederilor art38 din Codul muncii , drepturile salariale nu pot face obiectul unei renuntari sau limitari.

Contestatoarea invoca si Decizia 5/2015 a Inaltei Curtii de Casatie si Justitie, prin care a fost admis recursul in interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel C., prin care :, , in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art6 alin 7 din OG 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, ... sintagma cheltuieli de personal nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului, iar drepturile salariale incasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala, in situatia in care medicul rezident nu isi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioada cu spitalul in care si-a desfasurat programul de rezidentiat, chiar daca o atare clauza ar fi prevazuta in actul aditional la contractul individual de munca”.

In drept, contestatoarea isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art 67, 68, 70 din Legea 168/1999,  dar si pe prevederile Codul muncii .

In dovedirea actiunii solicita proba cu inscrisuri si interogatoriul paratei.

Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea actiunii ca nelegala si netemeinica.

Contestatoarea, B. M., in anul 2009 a incheiat cu spitalul contractul individual de munca 90/17.12.2009 pe durata nedeterminata, specialitatea anestezie si terapie intensiva, ca urmare a promovarii concursului de rezidentiat pe post din anul 2009.

Simultan se incheie si actul aditional la contractul individual de munca 90/17.12.2008 prin care aceasta se obliga,  ca dupa terminarea rezidentiatului, sa lucreze minim 5 ani in cadrul intimatei, ca medic specialist pe postul ales ( anestezie si terapie intensiva), conform art 18 alin 7si 8 din OUG 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

La finalizarea pregatirii in rezidentiat, medicul solicita prin cererea xxxxxxx/16.12.2015 incetarea raporturilor de munca, drept pentru care acesta emite decizia 1402/21.12.2015 privind incetarea contractului individual de munca conform art 55 lit c din Codul muncii .

Contestatoarea are de platit suma de 189. 187 lei reprezentand cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala si a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat.

In drept, intimata invoca dispozitiile art. 205-208 NCPC, Legea 53/2003, OG 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului si actul aditional la contractul individual de munca.

In dovedirea actiunii solicita proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Contestatoarea B. M. a fost salariata intimatei S. Judetean de Urgenta B. in baza contractului individual de munca nr. 90/07.12.2009 pe durata nedeterminata in functia de medic rezident –specialitatea anestezie si terapie intensiva incepand cu anul 01. 01. 2010. (fila 15-17 dosar).

Astfel, contestatoarea incheie si actul aditional la contractul individual de munca 90/07.12.2009, prin care se obliga ca dupa terminarea rezidentiatului, sa functioneze minim 5 ani in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta B., ca medic specialist pe postul ales, conform art. 18 alin 7 din O. G,18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

Urmare acestui fapt, intimata se obliga sa suporte toate cheltuielile ocazionate cu pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata, conform prevederilor art. 18 alin 8 din O. G. 18/2009.

Instanta constata ca intre medicul rezident pe post si unitatea sanitara publica s-a incheiat un contract individual de munca pe durata nedeterminata, prin care se stabilesc raporturi juridice de munca, fiind evident ca un astfel de contract este guvernat de toate normele generale cuprinse in Codul muncii , fiind aplicabile dispozitiile art . 38, art. 159 si art 254 din Codul muncii .

Examinand actul contestat, instanta constata ca prin decizia a carei anulare se cere, angajatorul a obligat-o pe reclamanta sa il despagubeasca cu suma de xxxxxx lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional numarul 1 la contractul de munca 90/07.12.2009.

In temeiul art. 254 alin1 Codul muncii ,, salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor”, iar in baza art. 169 alin 1 si 2 Codul muncii ,, Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. ”

Prin urmare, in vederea angajarii raspunderii patrimoniale a reclamantei, S. Judetean de Urgenta B. are posibilitatea de a o chema in judecata pe reclamanta pentru a se stabili daca sunt sau nu intrunite conditiile din art. 254 Codul muncii , in vederea recuperarii sumei de xxxxxx lei.

Decizia numarul 1562/21.12.2015 emisa de parat nu este o modalitate prevazuta de dispozitiile legale in materie pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatilor.

In consecinta, tribunalul constata ca art. 2 din Decizia 1462/21.12.2015 este nula, urmand sa se admita contestatia si sa se anuleze dispozitiile din decizie privind obligarea reclamantei la plata sumei de xxxxxx lei.

Intrucat urmeaza sa se anuleze actul emis de parata pentru vicii de forma, tribunalul nu va mai analiza aspectele legate de legalitatea si temeinicia pretentiilor Spitalului de a recupera suma de 189 187 lei.

Fata de cele expuse, instanta va admite contestatia si va anula in parte decizia 1462/21.12.2015 emisa de S. Judetean de Urgenta B., in sensul exonerarii contestatoarei de la plata sumei de 189. 187 lei, reprezentand cheltuieli pentru pregatirea sa profesionala.

Ca parte cazuta in pretentii intimata in temeiul art. 453 C. va fi obligata si la plata catre contestatoare a sumei de 1. 000lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Aceeasi opinie a fost exprimata si de asistentii judiciari care, conform art. 55 din Legea nr. 304/2004, au facut parte din completul de judecata cu vot consultativ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 

Admite contestatia formulata de reclamanta B. M., cu domiciliul in B.,, ,  ap. 23, CNP xxxxxxxxxxxxxx, in contradictoriu cu paratul S. Judetean de Urgenta B., soseaua Buzaului, nr. 2, B. .

Anuleaza in parte decizia nr. 1462/21.12.2015 emisa de S. Judetean de Urgenta B., in sensul exonerarii contestatoarei de la plata catre intimat a sumei de 189. 187 lei, reprezentand cheltuieli pentru pregatire profesionala.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   prejudiciu    pregatire profesionala    act aditional    durara muncii    incetare contract individual de munca    acordul partilor    raspundere contractuala   


Sus ↑