• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului de a acorda salariatului drepturile banesti cuvenite. Dovada existentei raporturilor juridice de munca intre parti

Hotararea nr. 822 din data de 12.05.2016
Pronuntata de Tribunalul Alba

P. actiunea civila inregistrata sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX formulata de reclamantul S. O. in contradictoriu cu parata S. C. M. . L. s-a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna:

- sa se constate ca in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15 a fost angajatul paratei, ca lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore pe zi, avand un salariu de baza lunar brut de 525 lei;

- sa se constate ca in data de 30.11.2015 contractul de munca a reclamantului a incetat potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii;

- sa fie obligata parata sa opereze in Revisal cuvenitele modificari;

- sa fie obligata parata sa achite toate contributiile aferente contractului de munca, respectiv CAS, somaj si impozit pe salariu si sa depuna la organele abilitate dovada achitarii contributiilor precizate mai sus precum si documentele necesare dovedirii stagiului de cotizare aferent perioadei solicitate.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In expunerea de motive, reclamantul arata ca in perioada 14.10.2014-4. 02. 2015 a prestat activitate pentru M. . L. ca lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore pe zi, avand un salariu de baza lunar brut de 525 lei asa cum se poate observa si din contractul individual de munca depus alaturat. In 30 noiembrie 2015 a solicitat incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b din art. 279 , cerere acceptata de conducerea societatii si in urma careia s-a emis decizia nr. 6/1.12.2015.

Ca urmare a demersurilor efectuate la institutiile abilitate a constatat ca contractul de munca nu a fost inregistrat in REVISAL, nu au fost achitate contributiile aferente salariului si nici nu s-au depus la ITM statele de plata a salariului, motiv pentru care perioada in discutie nu ii este recunoscuta ca vechime in munca.

In drept a invocat art. 16 alin. 2 din art. 279 , art. 9 din Legea nr. 130/1999, art. 18 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 modificata, art. 27 din Legea nr. 76/2002 modificata, art. 90 din Legea nr. 145/1997, art. 140 din Legea nr. 346/2002, art. 12 din Legea nr. 130/1999, art. 8 din Legea nr. 32/1991.

Parata S. C. M. . L. a depus la dosar un punct de vedere prin care recunoaste ca reclamantul a fost angajatul societatii in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in calitate de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore pe zi si un salariu brut de 525 lei. In data de 30.11.2015 contractul de munca al acestuia a incetat potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii . Arata ca sunt de acord cu admiterea actiunii. In probatiune a depus state de plata si fise de pontaj pentru perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15.

La termenul din 21. 04. 2016 reclamantul a formulat modificare a cererii de chemare in judecata, doar in sensul citarii ITM A. in calitate de parat. A mentinut in rest solicitarile din cererea de chemare in judecata.

Paratul I. T. DE M. A. a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

A invederat prev. HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor:

Art. 2:

\"(2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

(5) Completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator. ”

Art. 5:

\"(1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;

c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

(2) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii. ”

Astfel, potrivit legii, doar angajatorul poate completa si transmite in registru general de evidenta a salariatilor (REVISAL) elementele prevazute la art. 3 din HG 500/2011.

Dupa cum se poate observa, nici reclamantul nu are vreo solicitare in ceea ce il priveste pe ITM A. .

In consecinta, apreciaza ca ITM A. nu are calitate procesuala pasiva.

In probatiune s-au incuviintat inscrisurile.

Examinand cu prioritate, conform art. 248 Cod procedura civila exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocata de I. T. de M. A., instanta o va respinge, pentur urmatoarele motive:

Conform art. 34 din art. 279 , fecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, care se va inregistra in prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial.

Autoritatea publica competenta sa administreze acest Registru este Inspectia Muncii prin I. teritorial de munca.

HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor adoptata in aplicarea art. 34 alin. 7 din art. 279 stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor

Potrivit art. 5 din aceasta Hotarare, (1): Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic. (2): Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

Societatea la care reclamantul sustine ca prestat activitate nu i-a inregistrat contractul de munca in registrul general de evidenta al salariatilor si evident, nici incetarea acestuia, cu toate ca avea acesta obligatie conform art. 2 din HG nr500/2011 invocat de paratul ITM A. .

Este adevarat ca fostul angajator recunoaste ca reclamantul a prestat activitate, insa pozitia procesuala a acestuia este irelevanta, in conditiile in care nu si-a indeplinit obligatiile conform Codului muncii si HG nr. 500/2011, iar reclamantul a fost nevoit sa demareze prezenta actiune pentru recunoasterea muncii prestate cu incalcarea art. 16 din art. 279 .

In conditiile in care instanta va constata ca cererea este intemeiata, finalitatea hotararii judecatoresti, adica operarea in REVISAL nu poate fi lasata la bunavointa fostului angajator astfel ca ITM isi justifica calitatea procesuala si din aceasta perspectiva.

Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Intre reclamantul S. O. si parata SRL s-a incheiat contractul individual de munca (fila 3), potrivit caruia incepand cu data de 27. 04. 2015 reclamantul urma sa presteze munca in favoarea unitatii angajatoare, pe durata nedeterminata pe functia de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore/zi, cu un salariu de baza lunar de 525 lei.

P. decizia nr. 6/01.12.2015 contractul individual de munca al reclamantului a incetat cu unitatea angajatoare, in conditiile art. 55 lit. b din art. 279 (fila 7).

Potrivit art. 10 din art. 279 , contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, in schimbul unei remuneratii denumita salariu.

In baza art. 16 din art. 279 , se instituie obligatia angajatorului de a incheia contractul individual de munca in forma scrisa, dar in cazul in care nu a fost indeplinita aceasta obligatie, partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate, prin orice alt mijloc de proba.

Potrivit sustinerilor reclamantului, necontestate de societate parata si dovedite cu foile colective de prezenta si statele de plata (fila 29-44), depuse in probatiune de unitatea parata, instanta retine faptul ca reclamantul a prestat activitate in favoarea paratei in perioada aprilie 2015 - noiembrie 2015, conform contractului individual de munca mai sus mentionat, insa acest act nu a fost inregistrat in registrul de evidenta a salariatilor.

Se retine ca parata nu a dovedit contrariul sustinerilor reclamantului, desi sarcina probei ii revenea, potrivit art. 287 art. 279 .

De altfel unitatea parata prin intampinare a fost acord cu admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata, sens (f. 28).

Pentru aceste considerente, constatand ca intre parti a existat raport juridic de munca in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15 in cadrul unitatii parate SRL, pe functia de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore/zi, cu un salariu de baza lunar brut in cuantum de 525 lei, in temeiul art. 40 alin. 2 lit. c) si f) din art. 279 , va fi obligata parata sa acorde reclamantului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariatul sau (impozitul si contributiile catre bugetele speciale de asigurari sociale, pensie si somaj), in conditiile art. 55 alin. 1 si 2 din Codul fiscal, a Legii nr. 263/2010, Legii nr. 95/2006, Legii nr. 346/2002, Legii nr. 76/2002.

P. HG nr. 500/ 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, se stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta care prevede la art. 2 alin. (2), fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Potrivit art. 7 din acelasi act normativ, registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului iar la art. 6 alin. (1) se prevede obligatia angajatorilor sau, dupa caz, a prestatorilor de servicii de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia conform art. 3.

In aceste conditii, parata va fi obligata sa opereze in REVISAL cuvenitele modificari, conform prezentei hotarari, iar in caz contrar, ITM,  autoritatea publica competenta in administrarea acestui registru va dispune in consecinta.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de paratul I. T. de M. A. .

Admite cererea formulata si precizata de reclamantul S. O., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in A. I., . 35 A, jud. A., cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat S. I. S. - A. I., P-ta. I. M., nr. 22, parter, jud. A. impotriva paratilor SRL cu sediul in Cimpeni,,  jud. A. si I. T. DE M. A. cu sediul in A. I., . 7, jud. A. si, in consecinta:

Constata ca reclamantul a desfasurat raporturi de munca in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in cadrul unitatii parate SRL, pe functia de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore/zi, cu un salariu de baza lunar brut in cuantum de 525 lei.

Constata incetat raportul de munca al reclamantului S. O. cu unitatea parata SRL, incepand cu data de 30.11.2015, potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii .

Obliga parata sa procedeze la virarea obligatiilor banesti datorate bugetului asigurarilor sociale si fond de somaj, pentru perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15, sa depuna declaratiile lunare si dovezile de calculare a drepturilor salariale aferente perioadei mentionate.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   incetare contract de munca    contributii sociale    drepturi banesti    stat de plata    fise de pontaj    forma scrisa    foaie colectiva de prezenta    sarcina probei    contract colectiv de munca   


Sus ↑