• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizie privind recalcularea pensiei

Hotararea nr. 176/2014 din 03.02.2014
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Prin contestatia înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. --------, reclamantul V.C., în contradictoriu cu paratele CNP.P.-C.C.C. si C.J.P.G, a contestat hotararea nr. --------- emisa de CNP - Comisia Centrala de Contestatii si decizia de pensie nr. -----, emisa de C.J.P.G solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa se anuleze atat hotararea cat si decizia criticata si   sa fie obligate paratele sa emita o noua decizie privind recalcularea pensiei, conform art. 107 alin. 3 si 4 din Legea 263/2010, decizie care sa ia în calcul sporul pentru program prelungit, asa cum reiese din adeverinta nr. -------, emisa de E S.A. Bucuresti - Sucursala Craiova, cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin hotararea criticata a fost respinsa în mod eronat contestatia formulata împotriva deciziei ---- emisa de C.J.P.G ca neîntemeiata, apreciindu-se ca în mod corect nu s-au luat în calcul veniturile cu titlu de „program prelungit”, de catre C.J.P.G.
A sustinut reclamantul ca, paratele au procedat în mod gresit atunci cand nu au luat în calcul la recalcularea pensiei adeverinta cu sporul pentru programul prelungit, încalcand astfel prevederile legale în vigoare care reglementeaza materia respectiva, netinand cont nici de faptul ca pentru sporurile acordate unitatea a achitat C.A.S. -ul aferent.
In drept, reclamantul a întemeiat contestatia pe dispozitiile incidente din Legea 263/2010 si alte acte normative în vigoare.
C.J.P.G a formulat întampinare în cauza, prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind neîntemeiata, precizand ca  reclamantul a contestat decizia nr. ------- la Comisia centrala de contestatii si,  urmare contestatiei depuse, C.J.P.G a înaintat contestatia cu întreg dosarul de pensionare la Comisia Centrala de Contestatii în vederea solutionarii, asa cum prevede art. 149 alin. 1 din Legea 263/2010, fiind emisa hotararea nr. ------, prin care a fost respinsa contestatia ca fiind neîntemeiata.
S-a aratat ca în conformitate cu prevederile anexei 15 din H.G. 257/2011 , nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual , întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru, astfel ca avand în vedere textul de lege, în mod corect nu s-a procedat la valorificarea adeverintei nr.------, la calculul drepturilor de pensie.
In probatoriu, reclamantul a depus la dosar, în copie, hotararea nr. ------ din 05.08.2013, emisa de CNP.P.-C.C.C., adeverinta nr.----------, eliberata de S.C. E S.A. si carnetul de munca(filele 3-4 si  21-27).
La solicitarea instantei, parata a înaintat la dosar, documentatia ce a stat la baza emiterii deciziei de pensie contestata în cauza (filele 29-101).
Analizand probele administrate în cauza, în raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine:
Reclamantul este înscris la pensie începand cu data de 01.06.1997.
Prin decizia nr. ---------, C.J.P.G. a respins cererea reclamantului de recalculare a pensiei prin valorificarea adeverintei nr.--------, eliberata de S.C. E S.A., cu motivarea ca sporul pentru program prelungit nu reprezinta un spor cu caracter permanent prevazut de O.U.G. 4/2005.
Reclamantul a contestat aceasta decizie la Comisia centrala de contestatii, apreciind ca în mod gresit nu s-a luat în considerare la calcul pensiei adeverinta privind sporul pentru programul prelungit, încalcandu-se astfel prevederile legale în vigoare care reglementeaza materia respectiva, netinandu-se seama nici de faptul ca pentru sporurile acordate unitatea a achitat contributiile de asigurari sociale aferente.
Prin hotararea nr.---------, C N de Pensii Publice a respins contestatia reclamantului, retinand ca în mod corect si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare Casa Judeteana de Pensii Gorj a respins cererea contestatorului privind valorificarea veniturilor cu titlu de „program prelungit(mai mare de 8 ore pe zi)”, înscrise în adeverinta nr.---------, eliberata de S.C. E S.A., întrucat aceste venituri nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform anexei 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011 si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 01.04.2001.
Potrivit dispozitiilor  art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia   
In speta, reclamantul a depus la dosarul de pensie  adeverinta nr. ----------, eliberata de S.C. E S.A. – Sucursala Craiova, pentru perioadele 01.03.1969 – 31.12.1969 , 01.03.1970 – 30.09.1971 si 01.03.1973 – 30.06.1973,  în care se atesta ca aceasta a fost angajatul societatii în meseria de dulgher si a practicat program prelungit(mai mare de 8 ore pe zi), fiind mentionate sumele de care a beneficiat lunar, cu precizarea ca pentru sporurile acordate unitatea a achitat C.A.S.-ul aferent.
In anexa la O.U.G. 4/2005 sunt prevazute sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiei care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, potrivit legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, mentionandu-se la pct. IV –   „Alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidentiate împreuna cu salariile aferente în statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurari sociale.”
Conform  celor mentionate la pct. V din aceeasi anexa , din baza de calcul a pensiei au facut parte sporurile cu caracter permanent conform prevederilor Legii 49/1992, fiind mentionat si sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal.
De asemenea, în anexa 15 din H.G. , în care sunt prevazute  sporurile , indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care au facut parte din baza de calcul a pensiei, potrivit legislatiei anterioare datei  de 01.04.2001 si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, este mentionat la  pct. V si sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal.
In speta, reclamantul a practicat program prelungit ,mai mare de 8 ore pe zi, iar pentru sporurile acordate unitatea a achitat contributiile de asigurari sociale aferente. Asadar, instanta retine ca acest spor este identic în continut cu sporul pentru lucrul sistematic peste program, astfel ca trebuia sa fie luat în considerare la calculul pensiei reclamantului. De altfel, la pct. IV din aceeasi anexa se mentioneaza si „ alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade , evidentiate împreuna cu salariile aferente în statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat C.A.S.”
Prin decizia în interesul legii  nr. 19/10.12.2012, în interpretarea si aplicarea prevederilor art. 2 lit. e   si art. 164 alin. 2 si 3  din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005, Inalta Curte de Justitie si Casatie a stabilit ca sporurile si alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001 vor fi luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public  daca au fost incluse în baza de calcul conform legislatiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de munca si adeverintele eliberate de catre unitati, conform legislatiei în vigoare, si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale.
Asa cum s-a retinut în decizia de mai sus, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca drepturile de asigurari sociale sunt legate de plata contributiilor de asigurari sociale specifice, considerandu-se  ca dreptul la alocatia de urgenta(pentru care reclamantul platise contributia specifica) reprezinta un drept patrimonial , în sensul prevederilor art.1 , paragraful 1 din Protocolul nr.1 la Conventia pentru apararea drepturilor  si libertatilor fundamentale (Hotararea în cauza Gaygusuz împotriva Austriei din 16 septembrie 1996).
Inalta Curte a statuat ca principalul element obiectiv apt sa conduca la o justa si legala stabilire si reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurari sociale de stat îl reprezinta contributiile de asigurari sociale platite, astfel ca la stabilirea si reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile si alte venituri de natura salariala pentru care angajatorul/angajatul a platit contributia pentru asigurarile sociale de stat.
Totodata, Inalta Curte a precizat ca acest mod de interpretare a normelor legale în materie nu va fi de natura sa înlature beneficiul art. 164 alin.2 si 3 din Legea nr. 19/2000, în sensul ca se prezuma ca s-au platit aceste contributii  pentru sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor  conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca.
Prin urmare, instanta retine ca pentru sumele primite de catre reclamant pentru lucrul în program prelungit s-a achitat C.A.S., astfel ca parata Casa judeteana de pensii Gorj trebuia sa le valorifice la calculul pensiei cuvenite acestuia.
Fata de considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita contestatia de fata, sa anuleze hotararea nr. -------- emisa de CNP - Comisia Centrala de Contestatii si decizia de pensie nr. -----------, emisa de Casa Judeteana de Pensii Gorj.
Avand în vedere prevederile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit caruia pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, precum si prevederile alin.5 al aceluiasi articol, potrivit caruia, sumele rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (3) si (4) se acorda începand cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrata solicitarea, va  fi obligata parata Casa judeteana de pensii Gorj sa emita o noua decizie de pensie în raport de data cererii de recalculare a pensiei, prin care sa valorifice adeverinta nr. -------- eliberata de S.C. E S.A. Bucuresti - Sucursala Craiova, privind sporurile acordate  pentru programul de lucru prelungit în perioadele 01.03.1969-31.12.1969, 01.03.1970-30.09.1971 si 01.03.1973-30.06.1973.
Cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecata va fi respinsa , întrucat nu s-a facut dovada acestora.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

Admite contestatia formulata de reclamantul V.C., în contradictoriu cu paratele C.N.P.P.-C.C.C. si C.J.P.G.
Anuleaza hotararea nr. -------- emisa de CNP - Comisia Centrala de Contestatii si decizia de pensie nr. ----------, emisa de Casa Judeteana de Pensii Gorj.
Obliga parata Casa Judeteana de Pensii Gorj sa emita o noua decizie de pensie în raport de data cererii de recalculare a pensiei, prin care sa valorifice adeverinta nr. --------- eliberata de S.C. E S.A. Bucuresti - Sucursala Craiova, privind sporurile acordate  pentru programul de lucru prelungit în perioadele 01.03.1969-31.12.1969, 01.03.1970-30.09.1971 si 01.03.1973-30.06.1973.
Respinge cererea reclamantului cu privire la acordarea cheltuielilor de judecata.
Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata în sedinta publica din 03.02.2014, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   adeverin?a    casa de pensii    bugetul asigurarilor sociale    HG 257/2011    Legea 263/2010    decizie de pensionare    Comisia Centrala de Contestatii    decizia de pensie   


Sus ↑