• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Posibilitatea renuntarii de catre salariat la un drept de creanta consfintit printr-o hotarare judecatoreasca. Esalonarea platii sumelor datorate de catre angajator

Hotararea nr. 5286 din data de 09 aprilie 2014
Pronuntata de Judecatoria Craiova

La data de 03.06.2013 reclamantul T. I. a chemat in judecata paratele  S. C. C.  SA BUCURESTI si S. C. C. SA S. T. F. DE C. C. solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna  anularea conventiei de esalonare nr. 200 / 3197 / 10.07.2012, pentru frauda la lege si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare a aratat ca prin Decizia  nr. 5372 din 24 Aprilie 2012, definitiva si irevocabila, pronuntata in dosarul nr. .../63/2010, Curtea de Apel C. a admis cererea sa si a obligat parata sa ii achite drepturile salariale la plata sporului de 25% pentru conditii special aferent perioadei 2008 - 2010.

Conform dispozitiilor art 277 (actual 274) din Codul muncii , hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept, iar art. 261 arata ca neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresata angajatorului de catre partea interesata, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

Cum Decizia nr. 5372 din 24 aprilie 2012, pronuntata in dosarul nr. .../63/2010 de Curtea de Apel C. a ramas definitiva si executorie, atat el cat si alti colegi ai sai au solicitat S. T. F. C. C. prin adresa nr. 200/2069/24.05.2012, sa le fie calculate si achitate sumele de bani la care aveau dreptul dar nu le-au fost platite.

In loc sa ii achite aceste drepturi salariale, pe care le-a solicitat conform adresei nr 200 / 2069 / 24 05 2012, angajatorul l-a obligat sub amenintarea desfacerii contractului individual de munca sa semneze conventia de esalonare nr. 200 / 3197 / 10 07 2012.

Conventia de esalonare, ca si act juridic nu este valabil incheiata deoarece este incheiata prin frauda la lege, aceasta incalcand atat normele imperative din materia executarii silite prevazute de dispozitiile art 374, indice 4 din C pr civ, cat si normele imperative prevazute de dispozitiile art 38 din Legea 53 / 2003.

Conventia de esalonare, ca si act juridic este un inscris lovit de nulitate absoluta deoarece a fost incheiat printr-o evidenta frauda la lege, respectiv incalcarea flagranta a dispozitiilor art. 371 indice 4 din Codul de procedura civila, care prevad: „ In tot cursul executarii silite, sub supravegherea organului de executare, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege”.

Cum conventia de esalonare s-a incheiat dupa incuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentant de Decizia nr. 5372 din 24 04 2012, aceasta trebuia sa se incheie „sub supravegherea organului de executare”, ci nu in afara executarii silite, pentru a fi valabil incheiata.

In al doilea rand prin incheierea conventiei de esalonare nr 200/3197/ 10.07.2012, parata a incalcat dispozitiile imperative prevazute de art 38 din Codul muncii , care arata fara niciun dubiu ca: „Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”.

Prin asa zisa „conventie de esalonare” a fost obligat sa renunte la o anumita suma, diferenta ce rezulta dintre suma cuprinsa in dosarul de executare si suma cuprinsa in conventia de esalonare.

Pe fond a aratat ca, mai intai impreuna cu alti colegi in vara anului trecut a solicitat conducerii societatii sa le plateasca drepturile banesti castigate in instanta in mod definitiv si irevocabil, depunand in copie titlurile executorii care constatau drepturile castigate.

Conducerea de atunci a paratei sub amenintarea ca vor fi dati afara imediat, i-a obligat sa semneze acele conventii de esalonare, care nu au fost insusite prin sigiliu de catre societate si care in continutul lor nu fac trimitere la faptul ca au inceput deja executarea silita, hotararile lor fiind deja depuse la executor pentru a incepe procedura de executare silita.

In acest sens, a depus in copie Decizia nr 200 / 567 din 28 03 2012, prin care directorul debitoarei a impus tuturor angajatilor semnarea conventiilor de esalonare impotriva hotararilor judecatoresti.

Atat timp cat titlul executoriu este reprezentat de o sentinta civila definitiva si irevocabila- Decizia nr. 5372 din 24 aprilie 2012, pronuntata in dosarul nr xx/63/ 2010 de catre Curtea de Apel C., obtinuta conform Legii 53/2003, Codul muncii a considerat ca trebuie sa i se aplice aceste dispozitii legale, respectiv sa fie aplicate dispozitiile art 38 din Codul muncii .

A mai aratat ca actul juridic intitulat,, conventie de esalonare” este incheiat prin frauda la lege, asa cum este precizat la art. 1237 si urmatoarele din Noul Cod Civil, care prevede astfel :,, cauza este ilicita si atunci cand contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative”, iar cum prin conventia de esalonare nr. 200/3197/10.07.2012, parata si-a creat mijlocul juridic pentru a eluda normele imperative prevazute de art. 38 si art 277 din Codul muncii , precum si al art. 371 indice 4 din Codul de Procedura Civila, respectiv acela de a nu executa o hotarire definitiva si irevocabila pronuntata in privinta unor drepturi banesti, rezulta fara dubiu ca le sunt aplicabile dispozitiile art 1237 din Noul Cod de Procedura Civila.

Din aceste motive, a solicitat  admiterea actiunii cererea mea asa cum fost formulate, anulind conventia de esalonare nr. 200 / 3197 / 2012.

In drept a invocat dispozitiile art 1237 si urmatoarele din Codul Civil, art. 371 indice 4 din Cod procedura Cv., art. 38 si 277 din Codul muncii .

A depus la dosar conventia de esalonare  nr. 200/3197/10.07.2012, copia Deciziei nr. 5372/24.04.2012  pronuntata in dosarul nr. .../63/2010 al Curtii de Apel C.,  cererea  formulata de T. I., inregistrata sub nr. 200/24.05.2012, Decizia nr. 200/567/28.03.2012.

La data de 09.10.2013  paratele au depus intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

In motivare, au aratat ca urmare a situatiei financiare precare a S. N. T. F. C. „C. F. R. C.” S. A., pentru a reduce presiunea financiara majora ce ar putea conduce la blocarea activitatii societatii, conducerea societatii a rugat salariatii sa inteleaga aceasta situatie, propunand ca pentru plata drepturilor salariale castigate de catre acestia prin sentinte judecatoresti executorii, incheierea unor conventii de esalonare a sumelor, actualizate cu rata inflatiei si dobanda la data platii.

Au mentionat ca salariatul nu a fost prejudiciat, chiar daca plata sumei de bani a fost esalonata pe o perioada de trei ani, deoarece suma va fi actualizata la data platii.

A solicitat a se observa ca, in ceea ce priveste conventia incheiata intre parti este semnata si insusita de catre reclamant „in vederea punerii in executare de buna voie a titlurilor executorii “ iar, potrivit art. 1169 Cod civil: „partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri”.

Potrivit art. 1270 Cod civil: “contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante”.

Asa cum au aratat, prin conventia de esalonare nr. ...XX din data de 10.07.2012 incheiata intre societate si reclamant, partile s-au inteles cu privire la executarea sentintei civile nr. 5372/24.04.2012, pronuntata de Tribunalul D. in dosarul nr. 14. XXX.

Ulterior, cu toate ca si-au indeplinit obligatiile asumate prin conventia de esalonare, reclamantul nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin conventie, respectiv aceea de a nu declansa executarea silita (conform art. 2 din conventie a declarat ca renunta expres la orice forma de executare silita), a formulat cerere de executare silita .

Impotriva executarii silite au formulat contestatie la executare, care a format obiectul dosarului nr. .../215/2012 al Judecatoriei C. .

Prin sentinta nr. ... din 10.12.2012, pronuntata in dosarul nr. .../215/2012, Judecatoria C. a admis contestatia la executare formulata de S. N. T. F. C. „C. F. R. C.” S. A. - S. T. F. C. C., sentinta mentinuta ca legala si temeinica de catre Tribunalul D. care, prin Hotararea nr. 1273/2013 din 01.07.2013, a respins recursul reclamantului de fata.

In drept, au invocat dispozitiile art. 205 - 208 Cod Procedura Civila.

Au solicitat proba cu acte si orice mijloace de proba care vor fi utile in cauza.

Au atasat copia  SC xx/10.12.2012  pronuntata in dosarul nr. .../215/2012 al Judecatoriei C., extras de pe portalul instantelor de judecata referitor la solutionarea de catre Tribunalul D. a recursului  in dosarul nr. .../215/2012.

La solicitarea paratelor, instanta a incuviintat pentru acestea proba cu inscrisuri.

In sedinta publica din 13.11.2013 paratele au depus adresa nr. ...X emisa de Societatea Nationala de T. F. de Calatori C. Calatori SA, adresa nr. 1/718/30.01.2013 emisa de C. Calatori SA, adresa nr. A 1/8051/23.09.2013 emisa de C. Calatori SA, conventii semnate PELC, situatia nominala a personalului la data de 15.10.2013,  copie registru iesiri -Serviciul Juridic.

In sedinta publica  din data de 19.02.2014 paratele au depus lista de avans chenzinal.

In sedinta publica din data de 02.04.2014  reclamantul a depus la dosar facturile fiscale nr. .../ 12.11.2012 si nr. .../12.11.2012 .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 5372/24.04.2012 pronuntata de Curtea de Apel C. in dosarul nr. .../63/2010 a fost admisa  actiunea intimatului T. I., fiind  obligata contestatoarea sa acorde acestuia sporul pentru conditii speciale de munca in cuantum de 25% din salariul de baza minim brut,  aferent perioadei 2008-2010.

Ulterior pronuntarii deciziei civile anterior mentionate, intre acesta si contestatoare s-a incheiat conventia de esalonare nr. 200/3197 din 10.07.2012 cu privire la executarea acestei hotarari.

In aceasta conventie, semnata de ambele parti, s-a statuat ca C. Calatori va achita suma neta totala  de xx lei ce reprezinta sporul pentru conditii speciale de munca in cuantum de 25% din salariul de baza minim brut, pentru perioada 2008-2010, astfel: Transa I : 34% in cursul anului 2012, transa II- 33% in cursul anului 2013 si transa III : 33% in cursul anului 2014. Totodata, in conventie, s-a stipulat ca in termen de 30 de zile de la semnarea conventiei se va achita intimatului un procent de 20% din transa I, precum si faptul ca acesta renunta expres la orice forma de executare silita a titlului executoriu.

Prin conventia de esalonare nr. nr. 200/3197 din 10.07.2012  incheiata intre contestatoare si intimat,  partile s-au inteles cu privire la executarea deciziei civile nr. 5372/24.04.2012 pronuntata de Curtea de Apel C. in dosarul nr. .../63/2010.

Debitoarea contestatoare si-a indeplinit obligatia de a achita intimatului sumele stabilite prin conventie.

Potrivit art. 1169 C civ : “partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri”.

Potrivit art. 1270 C civil: “contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante”.

In ceea ce priveste frauda la lege prin incalcarea incalcarea dispozitiilor art. 371 ind. 4 C. proc. civ instanta retine ca dispozitiile art. 371ind. 4 C. proc. civ. instituie o posibilitate, o facultate pentru partile din cadrul unui dosar de executare silita  de a incheia, sub supravegherea organului de executare o conventie cu privire la obiectul executarii silite ori cu privire la modul de derulare a acesteia, fara ca textul de lege respectiv sa aiba un caracter imperativ si fara a limita posibilitatile legale ale creditorului si debitorului de a incheia acte juridice  conforme cu vointa lor interna, in virtutea principiului libertatii contractuale.

Atat creditorul, cat si debitorul pot renunta la beneficiul instituit de art. 371 ind. 4 C. proc. civ., acela de a tranzactiona sub supravegherea organului de executare, si pot incheia un act de tranzactie prin libera lor vointa, in cadrul circuitului juridic civil, iar un asemenea act este unul valid, cata vreme este incheiat intre subiecte de drept cu deplina capacitate de exercitiu, ce pot dispune nestingherit in privinta drepturilor si obligatiilor lor.

Asa fiind, orice act juridic incheiat in baza principiului libertatii contractuale produce efecte obligatorii pentru parti, conform art. 1270 Cod civil, conventia incheiata intre parti la data de 10.07.2012 intrand sub incidenta acestei norme legale.

Nu sunt aplicabile nici dispozitiile art. 38 din Codul muncii , conform carora “salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”. Dispozitiile legale respective se refera la drepturile salariale pe care angajatul le primeste de la angajator pe parcursul derularii raportului juridic de munca, si nu la dreptul de creanta consfintit printr-o hotarare judecatoreasca, drept stabilit in urma unei dispute judiciare, susceptibil de executare in modalitatile prevazute de lege; cu privire la un asemenea drept, creditorul este liber sa tranzactioneze dupa cum crede de cuviinta, iar in speta este vorba, oricum, despre o esalonare a debitului, si nicidecum despre o renuntare la insusi dreptul subiectiv sau despre o limitare a acestuia.

In cauza nu s-a facut dovada ca, la semnarea conventiei, consimtamantul reclamantului a fost viciat fiind smuls prin violenta .

Avand in vedere aceste considerente,  instanta constata neintemeiata actiunea urmand sa o respinga.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge actiunea formulata de  reclamantul T. I., domiciliat in C.,,  1,, judetul D., in contradictoriu cu paratele S. C. C.  SA BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, . 38, sector 1 si S. C. C. SA S. T. F. DE C. C., cu sediul in C.,, judetul D.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   spor pentru conditii speciale de munca    salariu de baza    conventie de esalonare    executare silita    ordine publica    libertate contractuala    renuntare la drept subiectiv    tranzactionare   


Sus ↑