• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Dreptul la aparare al salariatului. Nerespectarea timpului de conducere

Hotararea nr. 698 din 09 Decembrie 2019
Pronuntata de CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Pe rol judecarea apelului declarat de intimata S. C. S_ T S. R. L. BistriTa Nasaud impotriva sentinTei civile nr. 846 din data de 12. 09. 2019 pronunTata de Tribu nalul V_ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, avand ca obiect acTiune in constatare, in contradictoriu cu intimatul contestator T_ C D. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

ComponenTa completului de judecata pentru termenul de azi, a fost stabilita prin procesul verbal nr. 9/05. 12. 2019 intocmit de grefierul Sef de secTie, in conformitate cu dispoziTiile art. 110 alin. 8 din Regulamentul de Ordine Interioara al InstanTelor JudecatoreSti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17. 12. 2015, avand in vedere ca la acest termen, doamna judecator C I E, lipseSte motivat, fiind in concediu medical incepand cu data de 05. 12. 2019, in locul sau _ de judecata, doamna judecator O_ M A_ G_. 
La apelul nominal facut in SedinTa publica, lipsa parTile. 
Procedura de citare este legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de SedinTa in sensul celor consemnate mai sus cu privire la obiectul cauzei, stadiul procesual, prezenTa parTilor Si modul de indeplinire a procedurii de citare cu acestea, faptul ca nu s-a depus intampinare, iar prin cererea de apel s-a solicitat judecata in lipsa. 
Examinand actele Si lucrarile dosarului, instanta constata ca este primul termen de judecata in apel, apelul este declarat in termen Si motivat, nu se solicita administrarea de probe noi in apel, ci doar proba cu inscrisurile administrate la instanta de fond, nu s-a depus intampinare. 
Avand in vedere ca s-a solicitat judecata cauzei in lipsa, instanta ramane in pronunTare. 
 
Curtea de Apel,
 
Asupra apelului de faTa, constata:
Prin sentinTa civila nr. 846/12. 09. 2019, Tribunalul V_ a hotarat:
Admite contestaTia formulata de contestatorul  T_ C-D, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in mun. Barlad, . 78, _. B,, in contradictoriu cu intimata _ - prin adm. Si r_. S I_ T_, avand CUI xxxxxxxx, JXXXXXXXXXXX, cu sediul in comuna Rebra,, judeTul BistriTa-Nasaud Si, in consecinTa:
Constata nulitatea absoluta a Deciziei nr. 15 de incetare a contractului individual de munca emisa de intimata pe data de 03. 03. 2019. 
Obliga intimata sa achite contestatorului despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, calculate de la data desfacerii contractului individual de munca pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoreSti. 
 
Pentru a hotari astfel, prima instanta a reTinut urmatoarele:
in fapt, prin decizia nr. 15/03. 03. 2019, emisa de S. C. S_ T SRL in copie la dosarul cauzei, s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca privind pe salariatul T_ C-D reTinandu-se savarSirea urmatoarelor fapte: „rasturnarea unui palet cu o paguba de 2550 euro, nerespectarea timpului de conducere Si incompetenTa profesionala. ”
Prin contestaTia formulata, T_ C-D a solicitat constatarea nulitaTii absolute a Deciziei nr. 15/03. 03. 2019 Si obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si actualizate Si a tuturor drepturilor de care ar fi trebuit sa beneficieze calculate de la data desfacerii contractului de munca Si pana la data plaTii efective. 
Sub aspectul legalitaTii, instanta constata ca decizia contestata este afectata de cauzele de nulitate absoluta 251 Si 252 art. 279
DispoziTiile art. 251 art. 279 prevad: (1) Sub sancTiunea nulitaTii absolute, nicio masura, cu excepTia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 
2) in vederea desfaSurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora Si locul intrevederii. 
3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in condiTiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sancTionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 
4) in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze Si sa susTina toate apararile in favoarea sa Si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele Si motivaTiile pe care le considera necesare, precum Si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. ”
in conformitate cu dispoziTiile art. 252 alin. 2 din Codul muncii : „Sub sancTiunea nulitaTii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de p ersonal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in condiTiile prevazute la   art. 251   alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sancTiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sancTiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sancTiunea poate fi contestata. ”
DispoziTiile art. 63 art. 279 stabilesc in termeni imperativi: „concedierea pentru savarSirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii, poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile. ”
Textul articolului 251 art. 279 , da satisfacTie principiului dreptului la aparare. 
Prima etapa in realizarea cercetarii consta in convocarea salariatului; aceasta trebuie facuta in scris de persoana imputernicita de angajator, precizandu-se obiectul, data, ora Si locul intrevederii. Fiind vorba de o intrevedere, salariatul cercetat trebuie sa fie audiat, nefiind suficienta doar o cercetare scrisa. Cu aceasta ocazie, trebuie sa i se dea posibilitatea reala Si concreta de a se apara, uzand de toate mijloacele legale de care dispune. 
RaTiunea pentru care legiuitorul a inserat cerinTa notificarii scrise prin precizarea clara a obiectului, a datei, orei Si locului intrevederii a fost aceea de a da posibilitatea salariatului sa-Si pregateasca apararile Si probele, in cunoStinTa de cauza faTa de fapta care ii este imputata Si care trebuie sa ii fie comunicata. 
Numai neprezent area salariatului la convocarea astfel facuta fara nici un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sancTionarea fara efectuarea cercetarii prealabile (art. 251 alin. 3). 
instanta constata ca in cauza, angajatorul a incalcat prevederile legale referitoare la efectuarea cercetarii disciplinare. 
in acest sens, nici un inscris din cele depuse la dosarul cauzei de societatea intimata nu valoreaza cu o convocare la efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, intrucat prin nici un act nu se aduce la cunoStinTa contestatorului ca este supus unei astfel de proceduri. 
in acest context, lipsa oricarei convocari care sa respecte cerinTele prevazute de dispoziTiile art. 251 C odul muncii, lipsa oricaror dovezi din care sa rezulte desemnarea unei comisii de cercetare disciplinara Si a intrunirii acesteia in vederea consemnarii rezultatelor cercetarii disciplinare prealabile, reprezinta o grava incalcare atat a principiului respectarii dreptului la aparare a salariatului anterior aplicarii sancTiunii disciplinare prealabile, cat Si principiul consensualismului Si al bunei credinTe pe care trebuie sa se bazeze relaTiile de munca. 
Cu privire la motivele de fapt expuse in preambulul deciziei de concediere, se impune ca situaTia de fapt sa fie indicata in materialitatea ei; sa se arate in ce consta in concret fapta insaSi, nefiind suficienta o generalitate sau o afirmaTie vaga cum ar fi: „rasturnarea unui palet cu o paguba de 2550 euro, nerespectarea timpului de conducere Si incompetenTa profesionala”. 
in decizia de concediere contestata nu sunt detaliate faptele imputate contestatorului Si, de asemenea, nu sunt prezentate dovezile care atesta situaTiile de fapt reTinute. 
S. C. S_ T SRL nu a individualizat in decizia nr. 15/03. 03. 2019 faptele in materialitatea lor Si nici in drept, mai precis angajatorul nu a precizat prevederile din normele legale, din regulamentul intern, din contractul colectiv de munca Si din contractul individual de munca Si din fiSa postului incalcate de salariat, in raport cu fiecare abatere disciplinara in parte. 
Tribunalul reTine ca este esenTial ca angajatorul sa indice faptele savarSite de catre salariat, intrucat, in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. (art. 79 C odul muncii). 
Raportat celor expuse mai sus, Tribunalul reTine ca emiterea deciziei de sancTionare disciplinara s-a facut cu incalcarea prevederilor legale care reglementeaza efectuarea cercetarii disciplinare prealabile precum Si pe cele care vizeaza conTinutul obligatoriu al unei astfel de decizii Si imprima un caracter nelegal acestei sancTiuni, ceea ce atrage nulitatea concedierii, in condiTiile art. 78 C odul muncii. 
instanta nu va mai analiza decizia de concediere sub aspectul temeiniciei acesteia Si nici in ceea ce priveSte individualizarea sancTiunii aplicate, de vreme ce, sub aspectul legalitaTii decizia contestata este afectata de cauzele de nulitate prevazute la art. 251 Si 252 (2) art. 279
Potrivit dispoziTiilor art. 80 alin. 1 Si 3 art. 279 , „ (1) in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei Si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 
(3) in cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situaTia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive Si irevocabile a hotararii judecatoreSti. ”
Raportat celor expuse mai sus, Tribunalul admite va contestaTia formulata de contestatorul T_ C-D, in contradictoriu cu intimata _ - prin adm. Si r_. S I_ T_ Si, in consecinTa, a constatat nulitatea absoluta a Deciziei nr. 15 de incetare a contractului individual de munca emisa de intimata pe data de 03. 03. 2019 Si a obligat intimata sa achite contestatorului despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, calculate de la data desfacerii contractului individual de munca Si pana la data plaTii efective. 
 
impotriva acestei sentinTe a declarat apel intimata S. C. S_ T S. R. L. solicitand modificarea in tot a hotararii atacate cu consecinTa respingerii contestaTiei. 
Considera ca soluTia instanTei de fond este greSita deoarece, aSa cum rezulta din Referatul intocmit de administratorul societaTii, intimatul a fost cel care a solicitat sa-i inceteze contractul de munca in data de 18. 02. 2019, dar ca, in data de 02. 03. 2019 cand a ajuns la baza, cu toate ca se facusera toate pregatirile pentru inlocuirea lui Si a colegului sau, a refuzat sa predea camionul. Acest referat are valoarea unei adevarate cercetari disciplinare care s-a Si materializat apoi prin emiterea Deciziei nr. 15/03. 03. 2019. Inclusiv in preambulul Deciziei de desfacere a contractului de munca nr. 15/03. 03. 2019 sunt menTionate faptele savarSite de catre salariat. Considera ca modul de descriere al faptelor savarSite este succint, dar suficient, cu atat mai mult cu cat se coroboreaza cu Referatul administratorului care descrie amplu conduita intimatului Si faptele savarSite. 
Mai arata ca intimatul a fost salariatul societaTii pana la data de 04. 03. 2019 cand, din cauza comportamentului sau Si a incompetenTei profesionale datorate in special lipsei de experienTa in posturi similare, i s-a desfacut contractul de munca. MenTioneaza aici ca, in acord cu conduita sa de pe intreaga perioada cat a fost angajatul societaTii, atunci cand a coborat din camion la baza, impreuna cu colegul sau, Timboi A_, au luat actele camionului (in Romania, o asemenea fapta echivaleaza cu savarSirea infracTiunii de furt), incercand sa-Si Santajeze angajatorul. 
Apreciaza ca relaTiile moderne de munca dintre angajator Si angajat, desfaSurarea de multe ori la distanTa a acestora trebuie sa duca la o interpretare mai permisiva, mai puTin formale a prevederilor legale aplicabile unor situaTii similare, astfel incat sa permita aprecierea ca legale a unor Decizii de genul celei atacate in speTa aceasta. 
in drept, art. 466 Si urm. din NCPC, art. 279 , precum Si toate celelalte texte legale invocate in cuprinsul apelului. 
in apel nu s-a depus intampinare Si nu s-au administrat probe noi. 
 
Analizand actele Si lucrarile dosarului in raport de criticile formulate Si prin prisma dispoziTiilor legale incidente, Curtea constata ca apelul este nefondat. 
Prin decizia nr. 15 din data de 03. 03. 2019, emisa de apelanta s-a dispus sancTionarea contestatorului T_ C-D cu desfacerea contractului individual de munca, in temeiul disp. art. 61 lit. a art. 279
Abaterile disciplinare reTinute prin decizia contestata constau in „rasturnarea unui palet cu o paguba de 2550 euro, nerespectarea timpului de conducere Si incompetenTa profesionala” . 
inainte de a face o analiza a temeiniciei deciziei contestate, prima instanta a procedat judicios la examinarea cerinTelor legale pentru valabilitate sub aspectul indeplinirii condiTiilor de forma Si de fond vizand legalitatea deciziei nr. 15/03. 03. 2019, reTinand corect ca actul de sancTionare a fost emis fara respectarea acestora Si constatand, in consecinTa, nulitatea absoluta a deciziei nr. 15/03. 03. 2019 . 
art. 252 alin. 2 lit. a art. 279 impune angajatorului sa menTioneze, in cuprinsul actului de sancTionare, descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. DispoziTiile cu caracter imperativ ale art. 252 alin. 2 art. 279 , referitoare la necesitatea respectarii cerinTelor obligatorii de conTinut ale deciziei de sancTionare, urmaresc punerea la adapost a angajatului de eventualele acTiuni abuzive sau nejustificate ale angajatorului. 
Cu privire la abaterile disciplinare, constand in „rasturnarea unui palet cu o paguba de 2550 euro, nerespectarea timpului de conducere Si incompetenTa profesionala”, decizia contestata nu cuprinde, in mod concret, faptele pentru care contestatorul T_ C-D a fost sancTionat disciplinar. Decizia contestata nici nu face trimitere la prevederile din statut, regulamentul intern, contractul individual de munca incalcate de catre salariat. 
Pentru a permite verificarea temeiniciei celor reTinute in sarcina salariatului, decizia de sancTionare disciplinara trebuie sa menTioneze aspectele care individualizeaza fapta ce constituie abatere disciplinara, inclusiv data la care a fost savarSita, precum Si modalitatea in care s-a comis. Prezentarea faptei ce constituie abatere disciplinara nu trebuie facuta in mod generic, fara elemente concrete, ci trebuie descrisa in concret in chiar textul deciziei de sancTionare, iar nu in alte inscrisuri . 
MenTionarea in decizia contestata a abaterilor disciplinare constand in „rasturnarea unui palet cu o paguba de 2550 euro, nerespectarea timpului de conducere Si incompetenTa profesionala” nu are valoarea Si semnificaTia descrierii faptelor care constituie abatere disciplinara, aSa cum considera apelanta, in lipsa menTionarii datei savarSirii faptelor, condiTiilor in care au fost produse, modalitaTii de savarSire, conTinutului concret, ne constituind o descriere suficienta a faptelor savarSite. 
Decizia de sancTionare nu poate fi completata, aSa cum susTine apelanta, cu Referatul intocmit de administratorul societaTii, intrucat descrierea faptelor trebuie sa se regaseasca in decizia de concediere Si nu in alte inscrisuri. 
Nulitatea absoluta a deciziei contestate este determinata, cum corect a reTinut prima instanta, Si de neefectuarea cercetarii disciplinare. 
in concordanTa cu aspectele de drept reTinute de Tribunal prin sentinTa atacata, instanta de apel constata ca potrivit art. 63 din art. 279 , sancTiunea concedierii pentru savarSirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile, iar neefectuarea cercetarii disciplinare prealabile este sancTionata cu nulitatea absoluta, conform dispoziTiilor art. 251 alin. (1) din art. 279
in vederea asigurarii exercitarii dreptului la aparare al angajatului cercetat disciplinar, in art. 251 alin. (2) din acelaSi act normativ este stabilit ca salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila, precizandu-se obiectul, data, ora Si locul intrevederii. 
Curtea constata, raportat la dispoziTiile art. 78 din art. 279 potrivit carora concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta, ca emiterea deciziei de sancTionare disciplinara cu incalcarea prevederilor legale care reglementeaza efectuarea cercetarii disciplinare prealabile echivaleaza cu lipsa cercetarii disciplinare prealabile Si imprima un caracter nelegal sancTionarii disciplinare astfel dispuse, atragand nulitatea concedierii. 
in prezenta cauza, judicios a reTinut prima instanta, in baza inscrisurilor invocate Si prezentate chiar de apelanta angajatoare, ca faTa de contestator nu s-a efectuat nici un act de cercetare disciplinara prealabila. 
Actul de convocare nu poate fi substituit, aSa cum susTine apelanta, cu alte documente intrucat obiectul cercetarii trebuie sa se regaseasca, potrivit dispoziTiilor imperative ale art. 251 alin. (2) din art. 279 , in convocare, nu in alte inscrisuri. 
Sub acest aspect, intemeiat a reTinut prima instanta ca niciuna dintre abaterile disciplinare nu au facut obiectul unei cercetarii disciplinare prealabile, neregularitate ce este sancTionata de disp. art. 251 alin. 1 art. 279 cu nulitatea absoluta. 
Contrar susTinerilor facute in apel de _, dispoziTiile art. 251 alin. 2 art. 279 impun informarea salariatului cu privire la obiectul precis al cercetarii, obligatie ce iSi are justificarea in necesitatea asigurarii dreptului la aparare al salariatului, care pentru a putea sa-Si susTina toate apararile Si sa prezinte toate probele in sprijinul nevinovaTiei sale, trebuie mai intai sa cunoasca fara dubiu, abaterile pentru care urmeaza sa fie cercetat. Or, in cauza aceste garanTii nu au fost respectate. 
in concluzie, instanta de apel reTine ca modalitatea in care apelanta _ a inTeles sa il sancTioneze pe contestatorul T_ C-D presupus ca ar fi comis abateri disciplinare s-a concretizat intr-un act emis cu incalcarea dispoziTiilor legale prevazute sub sancTiunea nulitaTii absolute. 
ReTinand, pe baza celor expuse, ca sentinTa atacata este pronunTata cu aplicarea corecta a legii, iar apelul declarat este nefondat, Curtea de Apel va respinge apelul, in temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedura civila. 
 
 
Pentru aceste motive,
in numele legii,
Decide:

 
Respinge ca nefondat apelul declarat de intimata _ BistriTa Nasaud impotriva sent inTei civ ile nr. 846/12. 09. 2019 pronunTata de Tribunalul V_, sentinTa pe care o pastreaza.             
Definitiva. 
PronunTata in SedinTa publica, azi, 09. 12. 2019.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑