• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Procedura emiterii deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut Dispozitiile Codului muncii confera angajatorului dreptul de a dispune concedierea salariatului in situatia in care, pe parcursul executarii contractului individual de munca, salariatul fie obtine performante profesionale mai scazute decat cele pe care, in mod rezonabil, angajatorul este indreptatit sa le astepte de la acesta, fie salariatul nu cunoaste sau nu stapaneste suficient de bine tehnicile specifice unei anumite functii, meserii sau profesii.
Insa, pentru a se inlatura orice urma de subiectivism in luarea deciziei de concediere pentru o eventuala necorespundere profesionala a salariatului, legiuitorul impune ca angajatorul sa prevada o procedura de evaluare profesionala a salariatului in contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, in regulamentul intern. Angajatorul nu va putea concedia salariatul pe motivul necorespunderii profesionale in lipsa evaluarii prealabile a acestuia, in sens contrar, decizia de concediere va fi sanctionata cu nulitatea absoluta.
In concret, in cazul in care in urma unei evaluari profesionale periodice se sesizeaza o neindeplinire a obiectivelor de performanta individuala din partea salariatului, angajatorul trebuie sa desemneze prin decizie o comisie de evaluare in vederea evaluarii profesionale a acestuia.
Comisia de evaluare desemnata va convoca in scris salariatul comunicandu-i data, ora si locul unde urmeaza a fi supus evaluarii profesionale. La data stabilita salariatul poate fi evaluat de catre comisia de evaluare prin oricare modalitate aleasa de angajator (examinare scrisa, orala, practica, s.a), analizand criteriile de evaluare si obiectivele de performanta individuala prevazute, dupa caz, in contractul individual de munca, fisa postului, acte aditionale la acestea, contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern.
Obiectul evaluarii profesionale il constituie analiza criteriilor de evaluare stabilite de angajator pentru postul ocupat de salariat si a gradului de realizare a obiectivelor de performanta individuala (rezultatele obtinute de acesta, gradul de asumare a responsabilitatilor, felul cum salariatul s-a adaptat la locul de munca sau gradul de complexitate a muncii prestate). De asemenea, poate fi evaluat gradul de initiativa al salariatului, nivelul de creativitate al acestuia, gradul de indeplinire a sarcinilor de serviciu si acuratetea rezultatelor obtinute s.a. In functie de aceste criterii se va stabili si modalitatea de acordare a punctajului ce urmeaza a fi obtinut de salariatul evaluat.
In urma evaluarii profesionale a salariatului, comisia de evaluare va intocmi un raport/referat in care va indica rezultatele obtinute de acesta raportat la criteriile de evaluare si la obiectivele de performanta individuala, pe care il va inainta angajatorului. Organul de conducere al angajatorului este singurul in masura sa decida daca se impune sau nu concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala. Daca se opteaza pentru concedierea salariatului, o astfel de decizie trebuie sa aiba la baza temeiuri concrete si sa fie sustinuta de probe obiective si pertinente.
Salariatului i se va comunica in scris o notificare prin care i se aduce la cunostinta intentia concedierii sale pentru necorespundere profesionala si i se acorda termenul de preaviz de minimum 20 zile lucratoare. In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat in mod corespunzator, cu exceptia situatiei in care suspendarea contractului individual de munca s-a dispus pentru absentarea nemotivata a salariatului de la locul de munca.
Prin aceeasi notificare angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea sa profesionala. Daca angajatorul nu dispune de astfel de locuri de munca vacante, acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii sale profesionale.
Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea notificarii pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit. In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in cele 3 zile lucratoare, precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
La implinirea termenului de preaviz si dupa parcurgerea procedurii aratate mai sus, dar nu mai tarziu de 30 zile calendaristice de la data constatarii necorespunderii profesionale a salariatului, angajatorul va emite in scris decizia de concediere in temeiul art. 61 lit. d din Codul muncii, decizie ce trebuie sa respecte toate conditiile de forma si de fond pevazute de lege.
Este important ca in cuprinsul deciziei de concediere sa fie indicate toate documentele care au stat la baza emiterii acesteia (decizia de desemnare a comisiei de evaluare, convocarea la evaluare profesionala, documentele care fac dovada probelor sustinute de salariat, procese-verbale, raportul comisiei de evaluare, dovada propunerii locurilor de munca vacante, a solicitarii sprijinului agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, s.a.), intrucat, in cazul unui eventual conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere.
Decizia de concediere va fi comunicata salariatului, fie prin inmanare personala (cu luare de semnatura pe cuprinsul acesteia), fie prin posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin executor judecatoresc, urmand sa produca efecte de la data comunicarii.
De la acest moment incepe sa curga termenul legal de 45 zile calendaristice de contestare a deciziei de concediere de catre salariat la instanta de judecata, asa cum stipuleaza dispozitiile art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.
Tag-uri: evaluare profesionala, necorespundere profesionala, Comisie de evaluare, interviu, criterii de evaluare, obiective de preformanta,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Cuprinsul deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Mentiunile necesare si obligatorii ale deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala pentru ca aceasta sa fie legala si temeinica
Contestarea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Contestatia impotriva deciziei de concediere emisa de angajator in urma evaluarii profesionale a salariatului
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Apararile si exceptiile formulate de angajator impotriva contestatiei formulata de salariat impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Admiterea contestatiei impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala are ca efect reintegrarea salariatului si plata unor despagubiri.


Sus ↑