• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Modalitatea de desfasurare a formarii profesionale se stabileste prin acordul partilor. Incheierea contractului de munca anterior formarii profesionale

Hotararea nr. 3000 din data de 17 aprilie 2015
Pronuntata de Judecatoria Braila

Prin plangerea contraventionala introdusa pe rolul Judecatoriei B. sub nr. ...XX, la data de 13.11.2014, petenta  in contradictoriu cu I. T. DE MUNCA B. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna inlocuirea amenzii contraventionale aplicata prin procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr. .../31.10.2014.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, petenta a aratat in esenta ca persoana identificata a fost primita in cadrul societatii in vederea verificarii aptitudinilor profesionale, fara a i se incheia contract de munca, insa, din discutiilor purtate cu inspectorii de munca, verificarea aptitudinilor se face prin stabilirea unei perioade de proba, ceea ce presupune incheierea unui contract de munca.

Petenta a considerat ca, la stabilirea sanctiunii, intimata a incalcat dispozitiile art. 5 alin. 5, art. 7 alin. 2, art. 16 alin. 1 si art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.

Petenta a mentionat ca este la prima abatere de acest gen, iar primirea la munca a persoanei nu s-a datorat intentiei de a folosi munca nedeclarata ci de a verifica aptitudinile profesionale si personale ale respectivei persoane. Petenta a apreciat ca fapta nu prezinta pericol social atat de sporit incat sa reclame o sanctiune atat de severa, avand in vedere ca nu au fost inregistrate prejudicii pentru stat sau salariat, nu au existat urmari, nu exista urmari si nu exista mijloace de comitere frauduloase, dolosive sau periculoase.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 20 lei, conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013.

Intimatul a depus intampinare la data de 15.12.2014 prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale formulate de petenta ca neintemeiata.

In motivare acesteia, intimatul a aratat ca la data de 30.08.2014, inspectorii de munca au efectuat un control inopinat la santierul de constructii apartinand petentei unde a fost identificat P. I., mecanic utilaje, care presta munca in folosul petentei.

La solicitarea inspectorilor de munca, persoana identificata a completat si a semnat fisa de identificare. Numitul P. I. a declarat ca lucreaza in folosul petentei ca mecanic cu incepere de la 23.10.2014, lucreaza 4 ore pe zi, pentru un salariu lunar de 400 lei, si ca este in probe si nu a semnat contract individual de munca.

Intimatul a mentionat ca prin instiintarea de control nr. 3865 a solicitat reprezentantului petentei ca in ziua de 31.10.2014 sa puna la dispozitie documentele solicitate.

Intimatul a mai aratat ca in procesul-verbal de control  nr. .../26.09.2014 au fost consemnate constatarile facute cu ocazia controlului si masurile dispuse, acest proces-verbal fiind semnat de catre reprezentantul petentei.

Intimatul a precizat ca dispozitiile art. 29 din Legea nr. 53/2003 privind verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale la angajare se refera la schimbul de informatii intre angajator si angajat si nu la desfasurarea efectiva a vreunei activitati. Dispozitiile referitoare la verificarea practica a aptitudinilor profesionale individuale, familiarizarea cu locul de munca si cu sarcinile ce ii revin salariatului sunt continute de art. 31 din Legea nr. 53/2003. Intimatul a afirmat ca, potrivit acestor dispozitii, in contractul individual de munca poate fi prevazuta o perioada de proba de cel mult 90 de zile pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile pentru functiile de conducere.

Intimatul a sustinut ca dispozitiile care reglementeaza faptele retinute in procesul-verbal sunt de stricta interpretare, imperative, de protectie, prin care se apara drepturile salariatilor, astfel ca nici chiar cei care beneficiaza de protectia acestor norme nu pot renunta la ea.

Intimatul a mentionat ca, in ceea ce priveste fapta pentru care a fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale petenta nu a indeplinit obligatiile ce ii revin in calitate de angajator, in considerarea respectarii dispozitiilor legii, ci ca urmare a controlului efectuat de inspectorii de munca, astfel ca inlocuirea amenzii contraventionale cu avertismentul conduce cu certitudine la incurajarea incalcarii dispozitiilor legii.

In drept, intimatul si-a intemeiat sustinerile pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001, Legii nr. 53/2003 privind art. 279 , republicata, si art. 205 C. .

Petenta nu a depus raspuns la intampinare.

La termenul din data de 23.02.2015 instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri si pentru petenta proba testimoniala cu un martor, ce au fost audiat la termenul din data de 30.03.2015, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin procesul-verbal  nr. ... intocmit de agentul constatator la data de 31.10.2014, petenta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 10. 000 lei, retinandu-se ca acesta a primit la munca pe numitul P. I. fara a avea contract individual de munca incheiat in forma scrisa, incepand cu data de 23.10.2014, astfel cu a rezultat in urma controlului inopinat din data de 30.10.2015, ora 10:15.

Procesul-verbal a fost semnat si stampilat de catre reprezentantul petentei, precizandu-se ca va formula obiectiuni in termenul legal.

Potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie, pronuntandu-se si cu privire la sanctiunea aplicata de catre agentul constatator prin acesta.

Verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate ce ar putea fi invocate din oficiu.

Referitor la indeplinirea conditiilor de fond, prin art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, republicata, se stabileste ca „Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului”. Potrivit art. 260 alin. 1 Legea nr. 53/2003, republicata, din constituie contraventie si se sanctioneaza astfel […] e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1, cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Instanta constata, prin coroborarea dispozitiilor legale de mai sus si prin raportare la descrierea faptei de catre agentul constatator, ca fapta a fost formal corect incadrata, aplicandu-se sanctiunea amenzii contraventionala in cuantum de 10. 000 lei, unei persoane identificate.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul-verbal contraventional face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara.

In ceea ce priveste forta probanta a procesului-verbal, instanta are in vedere ca in conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care definind in mod autonom notiunea de „acuzatie in materie penala”, in raport de cele trei criterii alternative stabilite: calificarea in dreptul intern, natura faptei si natura si gradul de severitate al sanctiunii aplicate, a statuat ca scopul interpretarii date dispozitiilor art. 6 din Conventia Europeana a drepturilor omului, in sensul ca notiunea,,acuzatie in materie penala” include si domeniul contraventional, a fost acela de a asigura aceleasi garantii procesuale celor invinuiti de savarsirea unei contraventii ca si celor invinuiti de savarsirea unei infractiuni (Ozturk c. Germaniei; Lutz c. Germaniei), neputand lipsi dintre acestea prezumtia de nevinovatie instituita prin art. 6 paragraful 2 din Conventie.

Instanta constata ca in prezenta cauza sanctiunea aplicata petentei are caracter represiv si punitiv, datorita valorilor sociale lezate prin savarsirea contraventiei: punerea in pericol a relatiilor sociale de munca si prin urmare petenta beneficiaza de garantiile instituite prin Conventie pentru echitabilitatea procedurii.

Instanta are in vedere faptul ca potrivit unei jurisprudente constante a Curtii, jurisdictiilor nationale le revine in principal sarcina de a aprecia elementele de proba administrate in fata lor si de a se pronunta asupra pertinentei acelor probe pe care partile doresc sa le propuna in vederea administrarii. Desi Conventia garanteaza in art. 6 dreptul la un proces echitabil, nu reglementeaza admisibilitatea probelor ca atare, materie care intra in sfera de competenta a dreptului intern, dar finalitatea care trebuie asigurata in cadrul unui proces contraventional este ca modul de administrare a probelor sa fi avut un caracter echitabil.

Forta probanta a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, putandu-se reglementa importanta fiecarui mijloc de proba, insa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand administreaza si apreciaza probatoriul.

Instanta constata ca procesul-verbal reprezinta un mijloc de proba si contine constatari personale ale inspectorului de munca aflat in indeplinirea atributiilor de serviciu, asa cum rezulta din procesul-verbal de contraventie coroborat cu sustinerile petentei. D. fiind ca este vorba despre o contraventie constatata pe loc de agentul constatator, instanta apreciaza ca faptele constatate personal de agentul constatator sunt suficiente pentru a da nastere unei prezumtii simple, in sensul ca situatia de fapt si imprejurarile retinute corespund adevarului.

De asemenea, si prin procesul-verbal de control nr. .../31.10.2014 se mentioneaza identificarea numitului P. I., mecanic utilaj, care a fost primit la munca incepand cu 23.10.2014, fara a fi incheiat in prealabil contract individual de munca in forma scrisa.

In ceea ce priveste fisa de identificare, potrivit art. 19 lit. b) din Legea nr. 108/1999 inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia si insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au dreptul „sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor si sa impuna completarea fisei de identificare”.

Instanta retine ca inspectorii de munca au dreptul numai de a solicita completarea fiselor de identificare nu si de a impune cum anume sunt acestea completate de catre persoanele identificate. De asemenea, este adevarat ca aceste fise au o forma prestabilita de lege pentru a usura completarea lor cu datele necesare, dar acest aspect nu impiedica persoana identificata sa mai adauge si ale comentarii daca considera necesar pentru clarificarea situatiei. Instanta observa ca petenta nu a aratat ce anume se dorea a fi precizat in fisa de identificare, dar nu s-a putut face datorita caracterului predefinit al acesteia, avand in vedere faptul ca persoana identificata a mentionat in fisa ca este in perioada de proba, desi acest aspect nu este predefinit in formularul acesteia.

Referitor la sustinerea petentei ca persoana identificata nu presta activitate, ci era instruita pentru utilizarea utilajului, art. 192 din Legea nr. 53/2003 stabileste ca „formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; b) obtinerea unei calificari profesionale; c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice; e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale; f) prevenirea riscului somajului; g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale”. De asemenea, potrivit art. 193 din acelasi act normativ „formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme: a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate; b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca; c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate; d) ucenicie organizata la locul de munca; e) formare individualizata; f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat”.

Din textele de lege prezentate anterior, instanta retine ca instruirea persoanei in vederea folosirii unui utilaj nou reprezinta un aspect al formarii profesionale, activitate a carei modalitate concreta de desfasurare se stabileste prin acordul partilor si face obiectul unor acte aditionale la contractul individual de munca, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 53/2003. Astfel, rezulta ca petenta avea obligatia de a incheia contractul individual de munca inainte de inceperea activitatii de formare profesionala.

In privinta sanctiunii, agentul constatator i-a aplicat petentei o amenda in cuantum de 10. 000 lei, corespunzator pentru o persoana identificata, minimul prevazut de art. 260 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 53/2003, republicata.

Avand in vedere elementele prevazute de art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca fapta petentei este una grava si a adus atingere raporturilor de munca, punand in pericol buna desfasurare a acestora, petenta ignorand regulile privind incheierea contractului individual de munca, pune in pericol angajatii acesteia. Pericolul faptei rezulta chiar din materialitatea ei, fiind o fapta de pericol, iar nu de rezultat pentru a produce un prejudiciu material.

Cu privire la sustinerea petentei in sensul ca nu au existat urmari ale faptei savarsite, instanta retine ca prin neincheierea contractului individual de munca petenta a creat o stare de pericol pentru persoana identificata, aceasta neputand beneficia de drepturile pe care le avea ca angajat.

Prin raportare la aceste motive instanta considera ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gravitatea faptei savarsita, iar agentul constatator a procedat la o corecta individualizare a acestora.

In consecinta, constatand legalitatea si temeinicia procesului-verbal contestat, in temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta va respinge plangerea ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta, inregistrata la registrul comertului sub nr. JXXX,  CUI xx, cu sediul in loc. Lacu Sarat,  jud. B., in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA, CUI xx, cu sediul in mun. B., . 7, jud. B., ca neintemeiata.

Mentine procesul-verbal  nr. ... intocmit la data de 31.10.2014, ca temeinic si legal intocmit.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   aptitudini profesionale    perioada de proba    pericol social    inspectori de munca    functii de executie    functii de conducere    amenda contraventionala    fisa de identificare    control    calificare profesionala    stagii de adaptare profesionala   


Sus ↑