• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului

Hotararea nr. 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019
Pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Pe rol soluTionarea apelului declarat de apelantul-reclamant V A impotriva sentinTei civile nr. 465 din data de 20 februarie 2019, pronunTata de Tribunalul I-SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-parata , cauza avand ca obiect: contestaTie decizie de sancTionare. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa se prezinta apelantul reclamant, prin avocat Epur e V_ care depune la dosar imputernicire avocaTiala emisa in baza contractului de asi stenTa juridica nr. xxxxxx/2018 Si intimata parata, prin avocat G_ G cu imputernicire avocaTiala la dosar, fila 17 apel . 
Procedura legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de SedinTa, dupa care:
Curtea, din oficiu, invoca excepTia de tardivi tate a apelului, constatand faptul ca sentinTa civila a fost comunicata apelantulu i la data de 08. 04. 2019, conform dovezii de la fila 1 39 dosar fond, iar apelul a fost depus, prin serviciul poStal, conform dovezii aflate la fila 6 apel, la data de 22. 04. 2019, iar termenul legal de 10 zile de declarare a apelului se implinea la data de 1 9. 04. 2019 . 
Curtea acorda cuvantul parTilor asupra excepTiei tardivitaTii cererii de apel invocata din oficiu. 
Avand cuvantul, r eprez entantul apelantului reclamant invoca excepTia nulitaTii dovezii de comunicare a hotararii instanTei de fond, dovada care se afla la pagina 139 din dosarul de fond, deoarece dovada nu cuprinde numele agentului care a facut comunicarea, cu incalcarea dispoziTiilor art. 164 din Codul de procedura civila. SusTine ca, potrivit art. 174 din Codul de procedura civila, dovada de inmana re este lovita de nulitate absoluta. 
Reprezentantul intimatei parate, avand cuvantul, faTa de excepTia invocata de partea adversa precizeaza ca acesta incearca sa paralizeze excepTia invocata de instanta, argumentand nelegalitatea unui act de procedura, fiind vorba de comunicarea soluTiei fondului.  Arata ca, in realitate, se invoca o nulitate relativa, condiTionata de producerea unei vatamari . Chiar daca se constata ca in dovada de comunicare a soluTiei fondului nu se menTioneaza numele agentului procedural, aceasta nu se constituie intr-o cauza de nulitate absoluta a actului de procedura. 
Curtea pune in discuTia parTilor natura juridica a nulitaTii invocate, avand in vedere faptul ca cerinTa de la art. 164 alin. (1) lit. b) privind numele, prenumele Si funcT ia agentului, nu este prevazuta, sub sancTiunea nulitaTii, conform art. 164 alin. (3) Cod pr. civila. 
Reprezentantul apelantului reclamant, avand cuvantul, arata ca art. 164 alin. ( 3 ) Cod pr. civila nu exclude de la sancTiunea nulitaTii incalcarea art. 164 alin . (1) lit. b) . Arata ca, atat a timp cat se produce o vatamare, actul de procedura este nul, pentru neindeplinirea condiTiilor de forma prevazute de lege. Faptul ca nu este indeplinita condiTia de a fi menTionat numele Si prenumele funcTionarului poStal care a efectuat aceasta comunicare produce o vatamare, in sensul ca nu se poate verifica daca aceasta comunicare a fost efectuata legal. 
Reprezentantul intimatei parate, avand cuvantul, precizeaza ca partea adversa oscileaza intre nulitate Si anulabilitate. Textul de procedura prevede ca actul de procedura este lovit de anulabilitate in masura i n care s-ar dovedi producerea unei vatamari. Arata ca in cauza de faTa nu este indeplinita aceasta cerinTa procedurala. 
Solicita admiterea excepTiei tardivitaTii, cu cheltuieli de judecata, daca se reTine cauza in pronunTare, conform dovezii aflate la dosar, fila 18 apel. 
Apelantul reclamant, in replica, arata ca vatamare a este ev identa, fiind afectat dreptul la apel printr-o comunicare i l egala. 
Curtea constata cauza in stare de judecata Si o reTine in pronunTare asupra excepTiei de tardivitate a apelului invocata din oficiu. 
 
C U R T E A

 
Deliberand asupra apelului, constata urmatoarele :
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului I la data de 15. 10. 2018 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul V A a solicitat anularea deciziei de concediere nr. 292/13. 09. 2018 emisa de parata ; repunerea parTilor in situaTia anterioara prin reintegrarea reclamantului in postul de munca o cupat anterior (director vanzari); obligarea paratei la achitarea salariilor indexate, majorate Si reactualizate precum Si a tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat de la momentul concedierii Si pana la momentul pronunTarii unei hotarari judecatoreSti definitive; obligarea paratei la achitarea cheltuielilor de judecata. 
La termenul de judecata din data de 06. 02. 019 reclamantul a depus cerere modificatoare prin care a renunTat la judecata capatului 2 de cerere privind repunerea parTil or in situaTia anterioara prin reintegrarea in postul ocupat anterior (director vanzari). 
A completat cererea de chemare in judecata Si a solicitat obligarea paratei la achitarea sumei de 30. 000 euro reprezentand daune-morale pentru atingerea adusa imaginii Si demnitaTii. 
Prin sentinTa civila nr. 465 din data de 20 februarie 2019, pronunTata de Tribunalul I-SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis in parte cererea astfel cum a fost completata de reclamantul V A, in contrad ictoriu cu parata . S -a anulat Decizia nr. 292/13. 09. 2018 emisa de catre parata. A fost obligata parata sa plateasca reclamantului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data  de 01. 12. 2018 Si pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoreSti. A fost respinsa cererea privind acordarea de daune morale, ca neintemeiata. A u fost respinse cheltuielile de judecata solicitate de reclamant, ca neintemeiate. 
Pentru a pronunTa aceasta sentinTa, prima instanta a reTinut ca :
in fapt, i ntre reclamant, in calitate de salariat  Si parata in calitate de angajator, a fost incheiat contractul individual de munca pe durata nedeterminata inregistrat cu nr. 6111/02. 11. 2017, pentru funcTia de director vanzari, incepand cu data de 03. 11. 2017. 
Prin Decizia nr. 292/13. 09. 2018, emisa de catre intimata, s-a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantului la data de 13. 09. 2018, in baza art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003. 
S-a constatat ca in speTa a intervenit o concediere individuala, situaTie in care T ribunalul a procedat la analizarea deciziei de concediere sub aspectul lega litaTii Si al temeiniciei, potrivit prevederilor art. 76 din Legea nr. 53/2003 art. 279
Analizand de cizia de concediere, sub aspectul fo rmei Si conTinutului acesteia, T ribunalul a reTinut ca, in ceea ce priveSte cel mai important aspect, respectiv „motivele care au determinat concedierea”, acestea se regasesc in cuprinsul deciziei sub menTiunile “restrangerea activitaTii datorita scaderii volumului de vanzari la nivelul societaTii cu consecinTa imposibilitaTii menTinerii actualei structuri numerice” Si „desfiinTarea locului de munca”. 
Tribunalul a apreciat ca in cuprinsul deciziei nr. 292/13. 09. 2018 motivele concedierii sunt prezentate in mod generic, fara a detalia considerentele clare pentru care s-a decis desfiinTarea postului ocupat de contestator. Or, lipsa unor minime motive concrete care trebuiau indicate in materialitatea lor pentru ca instanta sa le poata analiza raportat la cele menTionate in decizie, echivaleaza cu nemotivarea masurii desfiinTarii postului ocupat de catre reclamant. CondiTia inserarii in decizie a motivelor concedierii este prevazuta de lege imperativ Si trebuie sa rezulte din cuprinsul  acesteia Si nu din alte inscrisuri. 
Prin urmare, in condiTiile in care cerinTele obligatorii prevazute de art. 279 nu au fost respectate de catre parata, in cauza sunt incidente dispoziTiile art. 78 din Legea nr. 53/2003 potrivit cu care „Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta”. 
in ceea ce priveSte temeinicia masurii dispuse de catre parata, tribunalul a reTinut ca,
p otrivit prevederilor art. 65 alin. 1 din L egea nr. 53/2003 - Cod ul muncii, trebuie determinat cu prioritate daca postul ocupat de catre reclamant in cadrul societaTii a fost desfiinTat efectiv Si numai in acest caz daca masura desfiinTarii are o cauza reala Si serioasa. 
Pentru a fi efectiv desfiinTat postul ocupat este necesar inlaturarea acestuia din structura angajatorului, deci sa nu se mai regaseasca in organigrama sau in statul de funcTii al societaTii. 
S-a constatat de T ribunal ca angajatorul, caruia potrivit prevederilor art. 272 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii ii revine sarcina probei, nu a depus la dosarul cauzei inscrisuri in dovedirea masurii desfiinTarii locului de munca al reclamantului. 
SusTinerile paratei formulate prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, potrivit carora  in data de 22. 11. 2018 reclamantul a fost notificat cu privire la reintegrarea in munca, fiind invitat sa se prezinte in data de 07. 12. 2018 la locul de munca unde iSi desfaSura activitatea anterior concedierii, astfel ca actiunea este ramasa fara obiect, nu au putut fi primite de T ribunal, dat fiind faptul ca revocarea masurii concedierii poate fi  dispusa de catre angajator pana la momentul la care aceasta iSi produce efectele (data comunicarii deciziei de concediere catre salariat). 
Prin urmare, avand in vedere motivele de fapt Si de drept expuse, apreciind decizia de concediere a reclamatului ca nelegala Si netemeinica, in baza art. 80 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 art. 279 , s-a dispus  anularea deciziei nr. 292/13. 09. 2018, emisa de catre parata, Si obligarea paratei la plata catre reclamant a unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate, precum Si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat daca nu ar fi fost concediat, de la data de 01. 12. 2018 Si pana la ramanerea definitiva a  hotararii judecatoreSti. 
in ceea ce priveSte capatul de cerere prin care s-a solicitat de catre reclamant  obligarea paratei la plata daunelor morale, T ribunalul a constatat ca nu s-a facut dovada e xistenTei unui prejudiciu moral, motiv pentru care l-a respins, ca neintemeiat. 
in temeiul prevederilor art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, a fost respinsa cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, intrucat in cauza nu a fost facuta dovada efectuarii acestor cheltuieli. 
impotriva ac estei sentinTe a declarat apel motivat apelantul - reclamant V A, criticand-o pent ru nelegalitate Si netemeinicie, solicitandu-se sa se dispun a admiterea apelului, schimbarea in parte a sentinTei civile apelate, in sensul admiterii in totalitate a cererii de chemare in judecata, aSa cum a fost modificata. 
Critica apelantul sentinTa civila apelata pentru incalcarea dreptului sau la aparare la termenului de judecata din data de 20. 02. 2019. 
Invoca faptul ca, in mod greSit, prima instanta a acordat despagubiri din data de 01. 12. 2018, deoarece decizia de concediere a fost emisa la data de 13. 09. 2018, aceasta fiind data concedierii. 
Solicita apelantul sa se constate ca, in mod greSit, a fost respins ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect obligarea intimatei parate la plata de daune morale. 
in drept, invoca dispoziTiile art. 466 Cod pr. civila. 
Prin intampinare a depusa la data de 23. 05. 2019, intimata a solicitat respingerea apelului Si menTinerea ca temeinic a Si legala a sentinTei apelate, cu obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de judecata apelului. 
La termenul de judecata din data de 10. 09. 2019, Curtea, din oficiu, a invoc at excepTia ta rdivitaTii declararii apelului . 
Examinand cu prioritate excepTia tardivitaTii apelului, invocata din oficiu, in aplicarea dispoziTiilor art. 248 alin. (1) Cod pr. civila,  Curtea apreciaza ca aceasta este intemeiata, urmand a fi admisa, cu consecinTa respingerii apelului ca tardiv declarat, pentru urmatoarele considerente:
Din procesul verbal de inmanare a hotar arii din dosarul de fond (fila nr. 139 ) rezulta ca sentinTa apelata a fost co municata apelantului la data de 08. 04. 2019, iar calea de atac a apelului a fost declarata la data de 22. 04. 2019, conform plicului poStal aflat la fila nr. 6 dosar apel. 
in ceea ce priveSte excepTia nulitaTii procesului verbal de inmanare a hotararii invocata de apelantul reclamant, Curtea o apreciaza ca fiind neintemeiata. 
in drept, potrivit dispoziTiilor art. 164 alin. (1) lit. b) Cod pr. civila: „ Cuprinsul dovezii de inmanare Si al procesului-verbal (1) Dovada de inmanare a citaTiei sau a altui act de procedura ori, dupa caz, procesul-verbal va cuprinde:   b) numele, prenumele Si funcTia agentului, precum Si, daca este cazul, al e funcTionarului de la primarie. ”
Potrivit art. 164 alin. (3) Si (4) Cod pr. civila: „ (3) CerinTele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) Si f) sunt pre vazute sub sancTiunea nulitaTii. (4) MenTiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a intocmit nu pot fi combatute decat prin procedura inscrierii in fals. ”
in ceea ce priveSte natura nulitaTii actului de procedura invocata de apelantul reclamant, Curtea reTine ca nerespectarea cerinTei prevazuta de art. 164 alin. (1) lit. b) Cod pr. civila nu este sancTionata de legiuitor cu nulitatea expresa a actului de procedura. 
in cazul nulitaTilor expres prevazute de lege, vatamarea este prezumata, partea interes ata putand face dovada contrara, potrivit art. 175 alin. (2) Cod pr. civila. 


Analizand Si dispoziTiile art. 176 Cod pr. civila, Curtea reTine ca nulitatea dovezii de inmanare a sentinTei susTinuta prin incalcarea cerinTei legale intrinseci prevazuta de art. 164 alin. (1) lit. b) Cod pr. civila nu este o nulitate necondiTionata de existenTa unei vatamari. 
Prin urmare, nulitatea invocata in cauza este o nulitate virtuala, condiTionata de existenTa unei vatamari, caz in care este aplicabil art. 175 alin. (1) Cod pr. civila: „ Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectarea cerinTei legale s-a adus parTii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin desfiinTarea acestuia. ”
Apelantul reclamant susTine vatamarea prin aceea ca i-a fost afectat dreptul la apel printr-o comunicare il egala a sentinTei, fara a pretinde insa ca nu i-a fost inmanata sentinTa la data de 08. 04. 2019, data de la care a inceput sa curga termenul de declarare a apelului. 
Or, Curtea apreciaza ca lipsa menTionarii numelui Si prenumelui funcTionarului poStal care a efectuat aceasta comunicare nu face dovada producerii unei vatamari care sa nu poata fi inlaturata decat prin desfiinTarea actului de procedura. 
De altfel, din analiza procesului verbal de inmanare a sentinTei se observa ca la rubrica „nume, prenume, funcTia” factorul poStal a consemnat numele Si iniTiala prenumelui, precum Si funcTia „factor”. 
ReTinand ca procesul verbal de inmanare al sentinTei civile apelate nu este afectat de o nulitate, Curtea noteaza ca, potrivit art. 468 alin. (1) teza a II-a coroborat cu art. 215 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, termenul de apel este de 10 zile de la data comunicarii hotararii. Textul art. 215 din Legea nr. 62/2011 nu a fost abrogat Si nici modificat sub aspectul termenului instituit, o data cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, ci, dimpotriva, pentru adaptarea exacta la prevederile acestuia cat priveSte calea de atac de care hotararea in prima instanta este susceptibila, Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a stabilit, prin art. 73 pct. 21, ca art. 215 va avea urmatorul cuprins: „Termenul de apel este de 10 zile de la comunicarea hotararii. ”
Raportand dispoziTiile legale menTionate la situaTia de fapt din speTa, se constata ca apelul a fost declarat cu depaSirea termenului de 10 zile de la comunicare, calculat pe zile libere. Termenul s-a implinit la data de 19. 04. 2019, astfel ca apelul declarat la data de 22. 04. 2019 este tardiv. 
Cum in cauza apelul a fost formulat cu depaSirea termenului legal, cu toate ca hotararea ape lata a fost comunicata apelantului la domiciliul indicat pentru comunicare, excepTia va fi admisa Si, in baza art. 480 alin. (1) Cod pr. civila raportat la art. 185 alin. (1) Cod pr. civila, apelul va fi respins ca tardiv declarat. 
in aplicarea dispoziTiilor art. 453 alin. (1) Cod pr. civila, Curtea v a respinge cererea intimatei de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecata in apel, ca neintemeiata. Curtea constata ca intimata nu a facut dovada suportarii acestor cheltuieli, potrivit dispoziTiilor art. 452 Cod pr. civila: „ Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in condiTiile legii, dovada existenTei Si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. ” Factura fiscala  nr. xxxxx/20. 05. 2019 (fila nr. 18 dosar apel) pentru suma de 3000 lei onorariu avocaTial nu este un inscris doveditor al plaTii acestei sume de catre partea intimata, ceea ce inseamna ca suma pretinsa nu reprezinta o cheltuiala suportata de partea care a caStigat procesul. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
DECIDE:


Respinge apelul formulat de apelantul-reclamant V A cu domiciliul in,,, CNP xxxxxxxxxxxxx, reprezentant prin Cabinet Individual de Avocat E M. V_, cu sediul in Chitila, jud. I, _, _, impotriva sentinTei civile nr. 465 din data de 20 februarie 2019, pronunTata de Tribunalul I-SecTia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX,  in contradictoriu cu intimata-parata  cu sediul in CalaraSi, _ fosta, nr. 1, judeTul CalaraSi, ca tardiv declarat. 
Respinge cererea intimatei de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecata in apel, ca neintemeiata. 
Definitiva. 
PronunTata in SedinTa publica, azi, 10. 09. 2019. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑