• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cauzele reale si serioase ale concedierii. Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca

Hotararea nr. 2064 din 09 Aprilie 2019
Pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Pe rol soluTionarea apelului formulat de reclamanta P_ E impotriva sentinTei civile nr. 9045/05. 12. 2018, pronunTata de Tribunalul BucureSti - SecTia a VIII-a Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu parata _-prin a j_ E_ SPRL, avand ca obiect: contestaTie decizie de concediere. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa publica se prezinta apelanta, personal Si intimata, prin consilier juridic Pacearca M, conform delegaTiei care se depune la dosar. 
Procedura de citare legal indeplinita. 
S-a facut referat ul cauzei de catre grefier ul de SedinTa dupa care:
Curtea in raport de prevederile art. 219 alin. 1 Cod procedura civila, procedeaza la identificarea apelantei, aceasta legitimandu-se cu cartea de identitate, datele fiind consemnate in caietul grefierului de SedinTa. 
Apelanta arata ca inTelege sa depuna o completare a motivelor de apel, la care a ataSat un talon de pensie, solicitand a-i fi platite salariile pentru cele 7 luni. 
Curtea pune in vedere apelantei sa comunice 1 exemplar al inscrisurilor catre reprezentantul parTii adverse, precizandu-se ca a fost comunicat. 
Intimata, prin consilier juridic, arata ca i-a fost comunicat exemplarul inscrisurilor dupa depunerea la dosar, solicitand lasarea cauzei la o noua strigare pentru a lua cunoStinTa de aceste inscrisuri. 
Curtea avand in vedere solicitarea reprezentantului intimatei, in raport de prevederile art. 121 pct. 4 din ROIIJ, dispune lasarea cauzei la o noua strigare. 
La apelul nominal facut in SedinTa publica, la reluarea cauzei, se prezinta apelanta, personal Si intimata prin consilier juridic. 
Curtea, faTa de imprejurarea ca la prima strigare a cauzei s-a depus de catre apelanta o cererea de completare a motivelor de apel Si o completare a cererii de chemare in judecata, pune in discuTie tardivitatea formularii unor motive noi de apel la acest termen, precum Si de completare a cererii de chemare in judecata formulata la data de 15. 06. 2018, in raport de data comunicarii sentinTei de fond catre reclamanta, respectiv 04. 02. 2019, acordand cuvantul parTilor cu privire la aceasta excepTie. 
Apelanta considera ca este in drept sa formuleze aceste completari. 
Intimata, prin consilier juridic, solicita admiterea excepTiei, astfel cum a fost pusa in discuTie. 
Curtea, dupa deliberare asupra cererii de completare a motivelor de apel Si completarea petitului cererii de chemare in judecata formulate la acest termen de catre apelanta-reclamanta, dispune admiterea excepTiei tardivitaTii motivelor de apel depuse la termenul de astazi, reTinand faptul ca hotararea de fond a fost comunicata reclamantei la data de 04. 02. 2019, iar la data de 09. 04. 2019, termenul de astazi, termenul era implinit. in ceea ce priveSte pretenTiile noi, antamate prin cererea depusa la acest termen, constata ca este inadmisibil a se completa/modifica obiectul acTiunii de fond in etapa procesuala a apelului. in acest sens, urmeaza a fi avute in vedere dispoziTiile art. 478 Cod procedura civila, urmand a fi analizate numai motivele de apel depuse iniTiale. 
Apelanta, arata ca nu a avut cunoStinTa de faptul ca trebuia sa depuna aceste motive in termen de 10 zile,  precizand ca nu i s-a indicat acest aspect. 
Curtea, faTa de susTinerile apelantei, arata ca prin sentinTa de fond s-a precizat termenul de exercitare a caii de atac. 
Nemaifiind excepTii de discutat, Curtea acorda cuvantul pe probe. 
Apelanta, avand cuvantul, arata ca nu i s-a facut dreptate, precizand ca lucreaza de 38 de ani in instituTie, ca nu a avut abateri profesionale, fara a avea absenTe sau concedii medicale. Solicita acordarea unui termen. 
Curtea, faTa de solicitarea apelantei, constata ca s-a trecut de momentul la care aceasta avea posibilitatea de a solicita, justificat, acordarea unui termen, acordandu-se cuvantul in raport de cererea de probe formulata prin cererea de apel. 
Apelanta solicita incuviinTarea probelor astfel cum au fost cerute prin cererea de apel. 
Intimata, avand cuvantul prin consilier juridic, respingerea probelor solicitate de apelanta, precizand ca solicitarile acesteia nu au legatura cu cauza dedusa judecaTii, apreciind ca sunt irelevante. 
Curtea, dupa deliberare asupra probelor solicitate de apelanta, respinge proba cu inscrisuri, respectiv statul prin care s-a vandut poarta metalica Si cel prin care se plateSte firma de paza, acestea neavand legatura cu obiectul prezentei cauze in care se contesta masura concedierii. in ceea ce priveSte proba cu confruntarea Si detectorul de minciuni, avand in vedere dispoziTiile Codului de procedura civila, respectiv art. 249-365, dispune respingerea acestora ca inadmisibile, aceste probe nefiind reglementate ca atare in Codul de procedura civila. Totodata, ia act de faptul ca intimata nu are probe noi de administrat in etapa procesuala a apelului. 
Nemaifiind probe de administrat, Curtea in raport de prevederile art. 392 Cod procedura civila, constata cauza in stare de judecata Si acorda cuvantul parTilor pe cererea de apela. 
Apelanta, avand cuvantul, arata ca dupa 38 de ani de munca in cadrul instituTiei a devenit o persoana incomoda intrucat a aratat abuzurile pe care le face directoarea societaTii. Arata ca a cunoscut toTi directorii Si niciunul dintre aceStia nu au stat pe funcTie mai mult de 2-3 ani, insa actuala directoare este in funcTie de peste 10 ani. Arata ca la momentul numirii acesteia in contul societaTii existau 21 miliarde, existau 2 librarii, erau 17 salariaTi care aveau bonuri de masa, beneficiau de plata orelor suplimentare, iar in 2 ani de la venirea directoarei societatea a  intrat in insolvenTa, existand anumite salarii astronomice care nu justifica nicio activitate, apreciind ca este o situaTia inadmisibila avand in vedere abuzurile Si corupTia. Arata ca atunci cand a sesizat abuzurile a devenit incomoda Si i-a fost desfiinTat postului cu 7 luni inainte de pensionare. Solicita admiterea apelului Si reintegrarea sa in cadrul societaTii, apreciind ca orice instanta  i-ar fi permis sa desfaSoare activitate in instituTie. Arata ca prin pensionarea anticipata a pierdut foarte mulTi bani. 
Intimata, avand cuvantul prin consilier juridic, solicita respingerea apelului ca nefondat Si neintemeiat Si, pe cale de consecinTa, sa fie menTinuta sentinTa instanTei de fond. Arata ca la baza concedierii apelantei a stat o cauza reala Si serioasa. Se arata ca prin apel nu se aduc critici concrete sentinTei de fond. 
Apelanta, in replica arata ca toate susTinerile din apel au legatura cu concedierea sa. Arata ca a fost concediata dupa 38 ani de munca Si cu mama muribunda pentru ca directoarea societaTii sa-l angajeze pe prietenul fiului acesteia, acesta lucrand Si in prezent, fara a fi angajat prin concurs Si neavand experienTa. 
Curtea in raport de prevederile art. 394 Cod procedura civila, declara inchise dezbaterile Si reTine cauza in pronunTare. 
 
C U R T E A,
 
Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalului BucureSti – SecTia a VIII-a Conflicte de munca Si asigurari sociale, sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 15 iunie 2018 reclamanta P_ E a  chemat in judecata pe parata  S. C. „A 2_” SRL, solicitand instanTei ca prin hotararea ce o va pronunTa in cauza sa dispuna anularea Deciziei nr. 6 din data de 11. 06. 2018 ca fiind nelegala, netemeinica Si abuziva. 
Prin SentinTa civila nr. 9045 din data de 05. 12. 2018, pronunTata de Tribunalul BucureSti – SecTia a VIII-a Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a respins actiunea formulata de reclamanta P_ E, in contradictoriu cu parata _,  prin administrator j_ E_ SPRL, ca neintemeiata. 
Pentru a pronunTa aceasta sentinTa, prima instanta a reTinut ca r e clamanta  a fost angajatul paratei, incepand cu data de 1981, in baza contractul  individual de munca nr. 417 din data de 02. 12. 1981 si a contractelor individuale de munca Si a actelor adiTionale ulterioare, in funcTia de  portar, pe perioada nedeterminata. 
incepand cu data de 31. 05. 2012 parata se afla in procedura de reorganizare prevazuta de Legea nr. 85/2006 iar in data de 11. 11. 2015 Adunarea Creditorilor a paratei a aprobat planul de reorganizare propus si elaborat de catre a j_. 
in urma notei de fundamentare nr. 117/08. 06. 2018 a administratorului special societaTii si a directorului general aprobata de a j_, care a constatat ca de la momentul intrarii in procedura reorganizarii si pana in prezent, la un numar de 6 salariaTi au incetat contractele individuale de munca si ca parte din atribuTiile personalului care si-au incetat activitatea au fost preluate de salariaTii existenTi, astfel incat eficientizarea activitaTii societaTii se poate realiza prin modificarea structurii interne a societaTii si reducerea de personalului prin desfiinTarea unor locuri de munca, iar reducerea schemei de personal prin disponibilizare a fost considerata ca reprezinta din punct de vedere economic o reducere a cheltuielilor totale anuale cu personalul. 
Astfel ca s-a propus desfiinTarea unui numar total de 4 posturi: 2 posturi de paza, 1 post intreTinere si un post de secretar apreciindu-se ca se realizeaza o economie reala si efectiva  de 91. 200 lei anual. 
Prin decizia interna nr. 05/08 . 06. 2018 a administratorului j_ si a special ai paratei au aprobat noua organigrama prin care au fost eliminate 4 posturi, printre acestea fiind 2 posturi paza. 
Ulterior, prin decizia nr. 06/11. 06. 2018, comunicata la data de 13. 06. 2018, reclamante i i s-a adus la cunoStinTa ca incepand cu data de 15. 06. 2018 i se acorda preaviz, de 20 de zile lucratoare, conform art. 75 alin. 1 C. muncii, urmand ca la data expirarii perioadei de preaviz sa inceteze contractul individual de munca. 
in deciziei de incetare a contractului individual de munca nr. 06/11. 06. 2018 s-a precizat ca motivele incetarii sunt: modificarea organigramei societaTii incepand cu data de 15. 06. 2018, activitatea redusa a societatii, atribuTiile specifice postului nu mai sunt necesare in actualul context juridic si economic al societatii si ca in cadrul societaTii nu exista locuri de munca vacante, conform pregatirii profesionale a salariatului. 
Astfel, incetarea contractului individual de munca s-a concretizat in data de 13 iulie  2018 ocazie cu care a fost emisa nota de lichidare. 
ReTinand ca in cauza este vorba de o concediere individuala, intrucat la nivelul paratei prin nota de fundamentare si prin hotararea adunarii generale a asociaTilor s-au desfiinTat 4 posturi din cele 10 de posturi existente la data de 08. 06. 2018 nefiind indeplinite condiTiile prevazute de art. 68 Codul muncii
instanta a constatat ca  decizia de concediere emisa de parata, concretizand o masura de desfacere a contractului individual de munca luata de angajator pentru motive ce nu Tin de persoana salariatului, trebuie sa fie deopotriva legala Si temeinica, iar analizarea cerinTelor de legalitate  prevaleaza celor referitoare la temeinicia deciziei. 
in acest context, sub aspectul cerinTelor de forma, art. 76 din Codul muncii prevede ca  decizia de concediere pentru motive ce nu Tin de persoana  salariatului se comunica acestuia in scris Si trebuie sa conTina in mod obligatoriu   motivele care determina concedierea, durata preavizului, in  condiTiile art. 64 din Codul Munci i. 
Aceste menTiuni sunt suficiente pentru a se considera ca decizia indeplineSte condiTia de forma prevazuta de lege, fiind precizat motivul ce a determinat necesitatea reorganizarii societaTii in sensul desfiinTarii postului ocupat de reclamanta, fiind permisa astfel analizarea acesteia prin prisma  dispoziTiilor art. 79 din art. 279 , conform caruia, in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. 
in ceea ce priveSte durata termenului de preaviz instanta a retinut ca potrivit dispoziTiilor art. 75 C. muncii persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) Si d), al art. 65 Si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare, ceea ce in cazul reclamantei a fost respectat avand in vedere ca  termenul de preaviz a inceput sa curga de la data de 15. 06. 2018 iar incetarea efectiva a raporturilor de munca a avut loc la data de 13. 07. 2018 astfel cum rezulta din nota de lichidare. 
incetarea raporturilor de munca dintre parTi a avut loc in contextul restrangerii activitaTii din motive economice – dificultaTi financiare, parata aflandu-se in procedura reorganizarii judiciare. 
Astfel, instanta a reTinut ca potrivit art. 76 din art. 279 se sancTioneaza cu nulitatea absoluta concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege. Nulitatea absoluta a unui act juridic civil intervine, ca sancTiune, doar atunci cand sunt incalcate normele legale edictate pentru incheierea sa valabila. 
Contractul de munca al reclamantei a incetat in temeiul art. 65 din art. 279 , care reglementeaza concedierea in situaTia desfiinTarii postului ocupat de salariat. CondiTia de legalitate impusa de alin. 2 al articolului menTionat este ca desfiinTarea locului de munca sa fie efectiva Si sa aiba o cauza reala Si serioasa. 
instanta a apreciat ca masura concedierii indeplineSte condiTiile de legalitate prevazute de lege, in sensul ca desfiinTarea locului de munca al reclamantei este efectiva, ca se intemeiaza pe cauze serioase Si reale. 
Astfel, decizia contestata cuprinde motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza masura luata, respectiv desfiinTarea locului de munca ocupat de catre reclamanta,  ca urmare a situaTiei financiare ce a determinat masuri de reducere a cheltuielilor societaTii parate, a reorganizarii si restrangerii activitaTii. 
in  cea ce priveSte susTinerile reclamantei, referitoare la faptul ca desfiinTarea locului sau de munca nu are o cauza reala si serioasa, instanta a retinut ca acestea sunt nefondate in condiTiile in care, desfiinTarea postului de paznic ocupat de catre reclamanta s-a dispus prin decizia interna nr. 5/08. 06. 2018 ca urmare a notei de fundamentare nr. 117/08. 06. 2018 prin care erau constate dificultaTi economice ale societaTii. 
Masura desfiinTarii unor  posturi a fost cauzata de necesitatea adoptarii unor masuri urgente la nivelul societaTii parate, care sa asigure reducerea cheltuielilor  intrucat veniturile societaTii parate erau in declin, iar ca urmare a desfiinTarii celor 4 posturi costurile cu salarii au scazut  cu aproximativ 91. 200 lei anual. 
Astfel, instanta a apreciat ca desfiinTarea postului reclamantei a avut la baza o cauza reala Si  serioasa  Si ca, desfiinTarea locului sau de munca este efectiva,  fiind indeplinite astfel condiTiile prevazute de art. 65 al. 1 art. 279
Concedierea reclamantei a fost determinata de restructurarea societaTii parate si in mod firesc, conducerea acesteia a fost nevoita pentru a-si asigura viabilitatea pe piaTa sa adopte masuri prin care sa surmonteze aceste problemele financiare. 
In consecinTa, desfiinTarea postului a fost efectiva si aceasta rezulta din organigramele depuse la dosar. Cauza este una reala, masura concedierii fiind impusa de necesitatea reorganizarii activitaTii paratei si reducerii cheltuielilor de personal. Ca este o cauza reala o dovedeSte si faptul ca reclamanta nu este singura fata de care s-a luat masura incetarii raporturilor de munca. 
Pornind de la aceste considerente, apar neverosimile susTinerile reclamantei conform carora societatea parata ar fi dorit inlaturarea sa, instanta reTinand ca reorganizarea in inTelesul prevederilor art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 nu presupune cu necesitate existenta unei situaTii economice precare a societaTii angajatoare, fiind suficienta doar o modificare a schemei de personal, in funcTie de oportunitaTile unitaTii, care nu poate fi cenzurata de catre instanta, angajatorul fiind singurul in masura sa decida asupra acestui aspect. 
Astfel, angajatorul a vizat exclusiv eficientizarea propriei activitaTi in scopul utilizarii cu randament maxim a resurselor umane Si financiare (inclusiv preluarea temporara a atribuTiilor avute de reclamanta de catre un alt  salariat), fiind atributul exclusiv al angajat orului de a hotari asupra modalitaTii in care iSi organizeaza activitatea, conform art. 40 alin. (l) art. 279 , republicat. 
Nu se poate retine ca desfiinTarea postului ocupat de catre reclamant a fost subiectiva si ca nu a avut la baza o cauza reala Si serioasa, atata timp cat s-a dovedit ca in cadrul unitaTii parate a avut loc reorganizarea societaTii pentru eficientizarea activitaTi acestuia. 
Astfel, reclamanta nu a probat in cauza ca prin decizia contestata s-a urmarit inlaturarea sa din societate, in speTa dovedindu-se legalitatea si temeinicia deciziei de concediere. 
Pe de alta parte, instanta a  analizat legalitatea unei concedieri nu  doar prin prisma motivelor invocate de salariat, ci Si din punctul de vedere al angajatorului care are dreptul de a-Si organiza activitatea in scopul obTinerii de profit. Un post poate fi desfiinTat daca nu este indispensabil unei societaTi comerciale, neputandu-se considera ca o funcTie necesara la un moment dat este de folos angajatorului pentru totdeauna. Nu se poate nega dreptul societaTii comerciale de a face schimbari la nivel organizatoric, schimbari care implica inclusiv concedieri. Strategia  de reorganizare care sa aiba ca obiectiv rentabilizarea societaTii, inclusiv prin reducerea cheltuielilor de personal, este  decisa de angajator, singurul in masura sa aprecieze asupra modalitaTii de funcTionare  a investiTiei sale. 
in speTa, instanta a constatat ca parata a justificat schimbarile de structura pe calea reorganizarii motivat de dificultaTile economice prin care trece, astfel ca faTa de considerentele expuse, constatand legalitatea concedierii, instanta a respins cererea reclamantei ca neintemeiata. 
impotriva acestei sentinTe a declarat apel, in termen legal Si motivat,  apelanta-reclamanta P_ E, criticand-o pentru nelegalitate Si netemeinicie. 
in motivare, apelanta a aratat ca instanta condusa de P_ D M nu i-a aparat Si nu a respectat libertaTile sale ca cetaTean drept, pentru care solicita un alt complet de judecata pentru a-i face dreptate, deoarece considera ca in cazul sau s-a sarit peste lege, se va adresa Si la CSM-ului. 
Mai arata ca, reorganizare judiciara dureaza de 5 ani. De ce nu s-a desfiinTat postul in aceasta perioada. 
Postul sau nu s-a desfiinTat, deoarece a devenit foarte incomoda cand a inceput sa semnaleze abuzurile ilegale care se intampla in A 2_. 
Pentru a dovedi veridicitatea spuselor sale doreSte o confruntare in faTa completului de judecata cu C_ D (directoare A)
Solicita din partea A urmatoarele:
1. Statul oficial prin care s-a vandut poarta metalica. 
2. Statul oficial prin care A 2_ plateSte firma de paza a MNAC. 
MenTioneaza ca aceasta este firma de interior (nu are voie sa iasa in curte). 
Din vina lui C_ D, secretara P V a fugit in timpul programului cu suma de 7000 ron banii Arcadiei, prin poarta pazita de firma de paza MNAC. 
Solicita confruntare Si detector de minciuni. 
Solicita aceleaSi daune materiale maxime de la A 2_. 
Solicita daune morale 5000 ron deoarece a fost obligata dupa 38 de ani in A sa iSi desfaSoare activitatea in promiscuitate (un fel de prostituTie la locul de munca). 
Sub biroul doamnei directoare C_, de 4 ani de zile iSi consuma casnicia, cuplul soTul 44 de ani din C + soTia 24 de ani din FocSani,  bebeluS procreat Si crescut in propriul birou de C_ D. in continuare ei locuiesc acolo. 
Dovada Suprema ca desfiinTarea postului sau este foarte subiectiva este momentul in care i-a cerut lui C_ sa cheme PoliTia Si ProtecTia Copilului. 
Datorita acestui cuplu, A 2_ este tranzitata noaptea de tot felul de persoane straine, fara Stirea oamenilor legii. 
Este cea mai veche salariata, 38 de ani vechime in A 2_, cu cel mai mic salariu ( minim), fara absenTe nemotivate Si fara concedii medicale. 
Este o victima a sistemului corupt, care a inlaturat-o (pedepsit-o) pentru ca le-a demascat abuzurile. 
Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea apelului Si menTinerea ca temeinica Si legala a sentinTei apelate. 
in motivare, intimata a aratat ca apelului formulat de reclamanta P_ E nu este motivat in drept, iar in privinTa motivelor de fapt, acestea nu au nicio legatura cu sentinTa civila pe care a apelat-o. 
Apelanta, prin cele menTionate in apelul formulat nu aduce nici in fapt, nici in drept vreo critica sentinTei civile nr. 9045 pronunTata la data de 05. 12. 2018 de catre Tribunalul BucureSti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX. 
Prin cererea de chemare in judecata, aSa cum este formulata, reclamanta-apelanta, deSi face precizarea ca decizia contestata este abuziva Si nelegala, nu aduce niciun argument in acest sens, nu depune inscrisuri doveditoare, astfel incat motivarea, atat in fapt, cat Si in drept este ambigua Si neclara. De altfel Si apelul formulat in prezenTa cauza se intemeiaza pe aceleaSi aprecieri personale, nereale, fara o baza legala Si fara legatura cu obiectul cauzei. 
DesfiinTarea postului de portar pe care apelanta il ocupa este efectiva, aSa cum reiese din Nota de fundamentare nr. 117/08. 06. 2018 Si din organigrama depuse in prezenTa cauza, postul fiind desfiinTat din structura angajatorului - ARC ADIA 2_ S. A. 
in vederea eficientizarii cat mai rapide a activitaTii, in scopul utilizarii cu randament maxim a resurselor umane Si financiare, coroborat Si cu faptul ca, in prezent S. C. A 2_ S. A. se afla in procedura reorganizarii judiciare, a fost necesar sa fie adoptate masuri de reorganizare Si restructurare a unei parTi din activitatea societaTi, astfel ca au fost desfiinTate incepand cu data de 15. 06. 2018 urmatoarele posturi: 2 posturi de paza din care 1 post era vacant, 1 post intreTinere - vacant, 1 post secretar - vacant, pentru considerentele aratate prin intampinarea la cererea de chemare in judecata. 
Atat in perioada de observaTie, cat Si ulterior au fost adoptate masuri de reorganizare Si restructurare a activitaTii intregii societaTi, inclusiv prin modificarea structurii interne a societaTii, iar parte din atribuTiile salariaTilor care Si-au incetat activitatea au fost preluate de salariaTii existenTi, astfel incat eficientizarea activitaTii societaTii se poate realiza prin modificarea structurii interne a societaTii Si reducerea personalului prin desfiinTarea unor locuri de munca. 
Tinand cont de cele menTionate prin intampinare la cererea de chemare in judecata, precum Si de probatoriul depus in cauza, rezulta in mod clar faptul ca postul de portar ocupat de apelanta a fost desfiinTat din motive obiective, iar S. C. A 2_ S. A. , in insolventa, iSi optimizeaza modul de alocare a resurselor catre obiectivele propuse prin Planul de Reorganizare
ASa cum a apreciat Si instanta de fond, in considerentele sentinTei civile nr. 9045, decizia de incetare a contractului individual de munca al reclamantei-apelante respecta intocmai prevederile Codului Muncii, este motivata atat in fapt, cat Si in drept Si cuprinde toate elementele obligatorii prevazute in art. 76 din Codul muncii , termenul de preaviz acordat fiind de 20 de zile lucratoare. in noua structura organizatorica a societaTii nu exista niciun post vacant corespunzator pregatirii profesionale a reclamantei-apelante, intrucat acestea sunt definite cu studii superioare. 
instanta de fond analizand in mod temeinic actul dedus judecaTii a considerat neverosimile susTinerile reclamantei-apelante conform carora subscrisa A 2_ S. A. ar fi dorit inlaturarea reclamantei, instanta reTinand ca reorganizarea in inTelesul prevederilor art. 65 alin. l din Codul muncii nu presupune cu necesitate existenTa unei situaTii economice precare a societaTii angajatoare, fiind suficienta doar o modificare a schemei de personal, in funcTie de oportunitaTile unitaTii, care nu pot fi cenzurate de instanTe, angajatorul fiind singurul in masura sa decida asupra acestui aspect. 
in drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispoziTiile art. 471 alin. 5, art. 482 raportat la art. 205 Cod procedura civila. 
Apelanta nu a depus raspuns la intampinare . 
La termenul din 09. 04. 2019 apelanta a depus completare a motivelor de apel Si completare a obiectului acTiunii iniTiale cu pretenTii noi, Curtea respingand ca tardiv formulata cererea de completare a motivelor de apel Si ca inadmisibila cererea de completare/modificare a obiectului acTiunii iniTiale direct in apel pentru considerentele reTinute in practicaua deciziei. 
in etapa apelului nu au fost administrate probe noi. 
Analizand apelul declarat, potrivit dispoziTiilor art. 477 Cod procedura civila, in raport de actele Si lucrarile dosarului, Curtea reTine urmatoarele:
Prin decizia nr. 6/11. 06. 2018 emisa de a j_ E_ SPRL al  s-a dispus incepand cu data expirarii perioadei preavizului incetarea contractului individual de munca incheiat intre  Si DOAMNA P_ E, avand funcTia de portar in cadrul, din iniTiativa angajatorului pentru motive ce nu Tin de persoana salariatului ca urmare a concedierii individuale. 
in ceea ce priveSte motivele incetarii contractului individual de munca au fost indicate modificarea organigramei societaTii incepand cu data de 15. 06. 2018, activitatea redusa a societaTii, atribuTiile specifice postului nu mai sunt necesare in actualul context juridic Si economic al societaTii Si in cadrul societaTii nu exista locuri de munca vacante conform pregatirii profesionale a salariatului pentru care salariatul concediat sa poata opta. 
instanta de fond a respins contestaTia impotriva acestei decizii reTinand ca masura concedierii indeplineSte condiTiile de legalitate prevazute de lege, iar desfiinTarea locului de munca a fost efectiva Si s-a intemeiat pe o cauza reala Si serioasa. 
Examinand motivele expuse in cererea de apel, redate in forma in care apelanta le-a formulat, Curtea observa ca in afara de susTinerea conform careia reorganizarea judiciara dureaza de 5 ani Si aprecierea ca desfiinTarea postului sau se datoreaza imprejurarii ca a devenit incomoda ca urmare a semnalarii abuzurilor ilegale care se intampla in cadrul societaTii, desfiinTarea postului fiind subiectiva, toate celelalte susTineri ale apelantei nu au legatura cu decizia de concediere contestata in cauza, nereprezentand reale critici la adresa hotararii de fond. 


Astfel, apelanta nu a combatut considerentele instanTei de fond relative la legalitatea deciziei de concediere, susTinand doar ca desfiinTarea postului a fost subiectiva determinata de sesizarea de catre apelanta a unor abuzuri ce aveau loc in cadrul societaTii, adica nu a avut o cauza reala Si serioasa. 
Referitor la susTinerea apelantei conform careia a fost concediata dupa 38 ani de munca pentru ca directoarea societaTii sa-l angajeze pe prietenul fiului acesteia, acesta lucrand Si in prezent, fara a fi angajat prin concurs Si neavand experienTa, Curtea constata ca aceasta susTinere a fost formulata de apelanta abia cu ocazia concluziilor orale asupra apelului, neformand obiectul dezbaterilor contradictorii ale parTilor Si neputand forma obiectul analizei instanTei de apel. Mai mult, aceasta susTinere nici nu a fost dovedita. 
ReTinand ca nu s-a contestat imprejurarea ca postul de portar a fost efectiv desfiinTat, Curtea urmeaza a verifica imprejurarea daca desfiinTarea a fost determinata de cauze obiective, fiind reala Si serioasa. 
Avandu-se in vedere nota de fundamentare cu privire la eficientizarea activitaTii societaTii prin desfiinTarea unor posturi Si concedieri individuale inregistrata sub nr. 117/08. 06. 2018, prin decizia nr. 5/08. 06. 2018 s-a aprobat organigrama  incepand cu data de 15. 06. 2018, organigrama conform careia postul de portar deTinut de apelanta a fost desfiinTat. 
Conform acestor inscrisuri cu aceasta ocazie au fost desfiinTate un numar de 4 posturi, conform organigramei valabile incepand cu 15. 06. 2018 noua structura a societaTii cuprinzand un numar de 6 posturi ( 5 posturi de execuTie Si 1 post director general)
instanta poate analiza Si eventual cenzura exclusiv legalitatea masurii de desfiinTare a postului, nu Si oportunitatea sa, intrucat angajatorul este singurul in masura sa aprecieze daca se impune o reorganizare a activitaTii sale, acesta fiind cel care va suporta consecinTele in cazul in care masurile luate nu au avut rezultatul scontat Si anume eficientizarea activitaTii sau redresarea economica, dupa caz. 
DispoziTiile art. 65 alin. 2 din art. 279 nu urmaresc limitarea libertaTii angajatorului de a dispune cu privire la modul de administrare a activitaTii economice, ci, din contra, asigura posibilitatea manifestarii acesteia in funcTie de factorii obiectivi care o influenTeaza, excluzand doar o eventuala atitudine abuziva a angajatorului faTa de salariat. Factorii obiectivi in cauza ii reprezinta eficientizarea cat mai rapida a activitaTii in scopul utilizarii cu randament maxim a resurselor umane Si financiare in condiTiile in care impotriva intimatei s-a deschis procedura insolvenTei fara a i se ridica dreptul de administrare, sens in care intimata a inTeles sa dispuna de dreptul recunoscut de art. 40 alin. 1 lit. a din art. 279 in sensul reorganizarii sale prin disponibilizarea personalului indirect productiv, in cadrul caruia se regasea Si postul de portar ocupat de apelant, in vederea rentabilizarii activitaTii. 
Apelanta nu a precizat Si nici nu a probat despre ce abuzuri produse in cadrul societaTii ar fi sesizat Si care, in opinia sa, ar fi determinat masura concedierii. 
Mai mult, afirmaTia apelantei conform careia reorganizarea judiciara dureaza de 5 ani Si nedumerirea acesteia de ce nu i s-a desfiinTat postul in aceasta perioada nu este relevanta in cauza in condiTiile in care este dreptul angajatorului aflat in stare de insolvenTa, dar care Si-a pastrat dreptul de administrare, sa stabileasca masurile apte sa conduca la redresarea sa economica, precum Si momentul de la care iSi produc efectul aceste masuri. 
in concluzie, Curtea apreciaza ca masura concedierii a avut o cauza reala Si serioasa, sens in care critica apelantei este nefondata. 
in ceea ce priveSte susTinerea apelantei conform careia instanta de fond nu i-a respectat libertaTile sale de cetaTean, Curtea constata ca aceasta afirmaTie este mult prea generica, nefiind dezvoltata ulterior in cuprinsul motivelor de apel. 
De asemenea, afirmaTiile apelantei legate de vanzarea porTii metalice, de firma de paza a MNAC ( Muzeul N_ de Arta Contemporana), de secretara care a fugit in timpul programului cu banii Arcadiei prin poara pazita de firma de paza a MANC, despre obligarea sa sa desfaSoare activitate in promiscuitate Si despre faptul ca in sediul intimatei locuieSte, cu acordul directorului, un cuplu impreuna cu bebeluSul lor nu au legatura cu decizia de concediere intemeiata pe prevederile art. 65 alin. 1  din art. 279 Si nu reprezinta critici concrete la adresa hotararii de fond. 
Cat priveSte solicitarea de daune materiale Si morale, atata timp cat nu s-a dovedit caracterul netemeinic al masurii concedierii contestate Si reTinand caracterul accesoriu al acestor pretenTii, Curtea apreciaza ca nu se impune acordarea lor. 
Pentru toate aceste considerente, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge apelul ca nefondat. 


PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
DECIDE:

 
Respinge apelul declarat de apelanta-reclamanta P_ E, identificata cu CNP. xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in BucureSti, sector 4, _, _,,  impotriva sentinTei civile nr. 9045/05. 12. 2018, pronunTata de Tribunalul BucureSti - SecTia a VIII-a Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu parata _, cu sediul social  in BucureSti, sector 3, Calea MoSilor nr. 62-68, inmatriculata la ORC sub nr. JXXXXXXXXXXX, avand CUI xxxxxxxx-prin administrator j_ E_ SPRL, cu sediul in BucureSti, sector 6, _, Corp 0, _, ca nefondat. 
Definitiva. 
PronunTata azi, 09. 04. 2019, prin punerea soluTiei la dispoziTia parTilor de catre grefa instanTei. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑